На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик, Решение №82 по Протокол 8/24.04.2020 г.. на Общински съвет Балчик   и Заповед № 714/15.06.2020 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                           

  1. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА провеждане на публично оповестен, присъствен конкурс за отдаване под наем на 11 бр. /единадесет броя/ павилиони, №4, №7, №10, №14, №20, №22, №23, №25, №26, №29,№30, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея „Двореца", гр.Балчик - публична общинска собственост.
  2. Начална годишна наемна цена за всеки един от павилионите - 2196  лв. / две хиляди сто деветдесет и шест лева / без ДДС. Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.
  3. Срок на договора: 5 /пет / години;
  4. Предложение за участие се подава в отдел ГРАО /деловодство/ в Община Балчик в срок от 18.06.2020 г. до 15:30 часа на 02.07.2020 г. в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялостното наименование на конкурса, както и наименованието и адреса на участника.Предложение, представено в незапечатан плик, е недействително.
  1. Документация за конкурса се получава срещу заплащане на сума от 12 лв. /дванадесет лева/ с ДДС от касата на Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6 от 18.06.2020 г. до 15 ч. на  02.07.2020 г.
  2. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 02.07.2020г.;
  3. Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
  4. В предложението за участие, всеки кандидат има право да посочи до три обекта, но може да спечели само един. В случаите, в които е посочил повече от един обект, следва да подреди обектите по предпочитание.
  5. След сключване на договора за наем, наемателят следва да спазва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект, съгласно одобрена схема.

 

Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54


Заповед 826/08.07.2020 г. - резултат от конкурс за отдаване под наем на 11 бр. павилиони на алея "Двореца"