На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 419/ 16.04.2020..г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 29 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 25.52кв.м

1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елемента :

т. 1.1. 15 бр. рекламно-информационни елемента всеки с площ 0.88 кв.м /обща площ 13.20 кв.м/ разположени на стълбове за улично осветление на град Балчик

т. 1.2. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв.м на самостоятелна стойка, разположен на ул. "Дунав" град Балчик /съгласно схема/

т. 1.3. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв.м  разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Сборно място" , гр. Балчик / съгласно схема/

т. 1.4. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв. м разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Бели скали" , гр. Балчик / съгласно схема/

т. 1.5. 2бр. рекламно-информационни елемента с площ 0.88 кв.м / обща площ 1.76 кв.м/ разположен на стълб на улично осветление във к.к. "Албена", гр. Балчик / съгласно схема/

т. 1.6. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв.м  разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Фиш Фиш", гр. Балчик / съгласно схема/

т. 1.7. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв.м  разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Изгрев", гр. Балчик / съгласно схема/

т. 1.8. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв.м  разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Овчаровски плаж", гр. Балчик / съгласно схема/

т. 1.9. 1бр. рекламно-информационен елемент с площ 0.88 кв.м  разположен на стълб на улично осветление в село Оброчище / съгласно схема/

т. 1.10. 5бр. рекламно-информационни елемента всеки с площ 0.88 кв./ обща площ 4.40  кв.м разположен на стълб на улично осветление в село Кранево / съгласно схема/

2. Начална годишна наемна цена:

Начална годишна наемна цена от 1244,10  лв. / хиляда двеста четиридесет и четири лева и десет стотинки / без ДДС  изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.

по т.1.1 - 643.50 лв. /шестстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1. 2 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1 .3 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1 .4 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1. 5 - 85.80 лв. /осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;

по.т.1. 6 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1. 7 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1. 8 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1. 9 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.10 - 214.50лв. /двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

3. Срок на договора: 3 /три/ години;

Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 23.04.2020 г. до 15:00 часа на 07.05.2020 г. от касата на ОбА - Балчик и/или от 23.04.2020 г. до 07.05.2020 г. конкурсната документация ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Балчик, сумата да бъде заплатена по банковата сметка на общината: ІВАN:BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15, ВІС CODE:UNCR BGSF в УниКредит Булбанк, офис Балчик, Код на плащане: 44 40 00

4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15:00 часа на 07.05.2020 г. платен на касата на ОбА - Балчик и/или до 07.05.2020 г.  по банковата сметка на общината: IBAN: BG 11 UNCR 9660 3324 0052 12 BIC CODE: UNCR BGSF, УниКредит Булбанк, офис Балчик.

5. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 часа на 07.05.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6 и/или до 07.05.2020 г. с куриер до отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6 ;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА.

Лице за контакти: Десислава Василева гл. специалист  наеми 0579 7 10 74