• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 298 Протокол 22 от 21.02.2013 г.


По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на  Община Балчик за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 година.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2012 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2012 г. в размер на 25 082 884 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2012 г. в  приходната си част  в размер на 21 488 171 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на          6 546 985 лева

         - за местни дейности                                                 14 941 186 лева

3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 21 488 171 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  2 А  в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 546 985 лева

         - за дофинансиране на държавни дейности                 1 783 266 лева

         - за местни дейности                                                13 157 920 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно  Приложение № 3 .

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2012 г. в размер на 265 928 лв , както и средствата за представителни разходи в размер на 26 371 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение №4.

6.  Утвърждава планът  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2012г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 11 888 072  лв.,  съгласно Приложение № 5а.

7.  Утвърждава разшифровка към планът  за капиталови разходи на Община Балчик, финансирани от приходи по § 40-00 /Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ съгл.чл.14,ал.2 от ЗДБРБ за  2012 г., съгласно Приложение №10.

8.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2012г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 10 518 265 лв..,  съгласно Приложение № 5б.

9. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2012г. в размер на 570 619 лв., съгласно Приложение № 6.

10. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2012г. в размер на 1 807 716 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8 общо за 452 613 лв.

11.  Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2012 г, както следва:

Кмет - служебни командировки в страната               1316,48 лв.

- служебни командировки в чужбина                          868,76 лв.

Председател на

ОбС  - служебни командировки в страната               1225,80 лв.

- служебни командировки в чужбина                                  0 лв.

12. На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет Балчик приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г, съгласно приложената справка към него.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"