• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 329 Протокол 22 от 03.06.2021 г.

По първа точка от дневния ред:  Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на помещение в „Медицински център 1 Балчик" гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №329: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал. З и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 24-00-476/18.05.2021 г. от Директора на РЗОК - Добрич:

1. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Районна Здравноосигурителна каса Добрич, представлявана от Директора д-р Пачолова, обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/1999 г., а именно: помещение с площ от 18 m2, находящо се на първия етаж в сградата на „Медицински център I - Балчик" ЕООД, с идентификатор 02508.82.2.5 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.