• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 244 Протокол 17 от 28.01.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в        насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД;

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0; „Не гласувал"- 1;

РЕШЕНИЕ №244: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 22.02.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 09.03.20211. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2.Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка о публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единици по смисъла на чл.56, ал.3 н ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56. ал.2 от ППЗПП.