• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 240 Протокол 17 от 28.01.2021 г.

По трета точка от дневния ред: Приемане на решение за определяне на реда за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021г., на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №240 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.84, ал.6 от ЗПФ, и чл.17, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Балчик за 2021г., да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи за достъп до информацията за проекта на бюджет и конкретни предложения, мнения по предоставената информация, препоръки и др.

2.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно /неприсъствено/, публично обсъждане и информацията за проекта за бюджет на Община Балчик за 2021г., чрез сайта на общината, медии.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на подателя - физическо лице, посочени в §1, т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. Същия е безплатен и достъпен чрез сайта на община Балчик или в деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.