• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 17 от 28.01.2021 г.

Към Решение№ 245-   Приложено 

Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2021/2022 година


2.5.            Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./


2.6.            Да районират пашата,  така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.7.            Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8.            Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9.            Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10.          При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11.          Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири /  предоставените им мери и пасища;

2.12.          При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място.

2.13.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели.

2.14.          Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/.

2.15.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

ІV.             Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.