• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 51 Протокол 6 от 30.01.2020 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 27.02.2020 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0, не гласува - 1

РЕШЕНИЕ № 51: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик

Съгласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред на редовното заседание на Асоциацията, както следва:

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според настоящото решение.

1.1. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

2. Съгласува следната позиция на община Балчик по предложените решения:

2.1. По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Добрич за 2019 година, в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.

2.2. По т.2 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК Добрич за 2019 година, в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.

2.3. По т.3 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК Добрич за 2020 г., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.9, ал.2 и чл.21, ал.1 от ПОДАВиК.

2.4. По т.4 от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.