• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 50 Протокол 6 от 30.01.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Разрешаване за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Пътна връзка на път І-9 Каварна-Балчик-Оброчище-Варна, при км 77+733, отляво, за обслужване на ПИ 53120.38.208 по КК на с. Оброчище, община Балчик, предназначен за изграждане на жилищни сгради.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 50: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Пътна връзка на Път I-9 Каварна - Балчик - Оброчище - КК Албена - Варна, при км 77+733, отляво, за обслужване на ПИ 53120.38.208 по КК на с. Оброчище, община Балчик, предназначен за изграждане на жилищни сгради" - съгласно одобрено задание.

 II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата на община Балчик.