• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 49 Протокол 6 от 30.01.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична - общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, с обща площ 29.32 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 49: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

 1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот:

т.1.1. представляващ част от зелена площ на ул. " Дунав" в град Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно - информационен елемент  на самостоятелна стойка с площ 3.00 кв.м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.69.30 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.40 кв.м

т.1.3. част от ПИ № 02508.73.49 по кадастрална карта на град Балчик за поставяне на 1 брой рекламно - информационен елемент с площ 0.40 кв.м

т.1.4. 15 бр. рекламно - информационни елемента  всеки с площ 0.88 кв.м /обща площ 13.20 кв.м/ разположени на стълбове за улично осветление на град Балчик

т.1.5. 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м на самостоятелна стойка, разположен на ул. " Дунав", град Балчик/съгласно схема/

т. 1.6. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв. разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Сборно място", гр. Балчик/ съгласно схема/

т. 1.7. 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв. разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Бели скали", гр. Балчик/ съгласно схема/

т. 1.8. 2 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м/ обща площ 1.76 кв.м/ разположен на стълб на улично осветление във к.к. " Албена", гр. Балчик                  /съгласно схема/

т. 1.9. 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв. разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Фиш Фиш", гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.10. 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв. разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Изгрев", гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.11. 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв. разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Очаровски плаж", гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.12. 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв. разположен на стълб на улично осветление в село Оброчище /съгласно схема/

т. 1.13. 5 бр. рекламно - информационни елемента, всеки с площ 0.88 кв. /обща площ 4.4 кв.м разположен на стълб на улично осветление в село Кранево/съгласно схема/

 за срок от 3 години.

    2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 29.32 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс в размер на: 1433.02 лева /хиляда четиристотин тридесет и три лева и две стотинки/без ДДС, цената е изчислена Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

3. Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. да нямат публични задължения;

     4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

      5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.