• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 48 Протокол 6 от 30.01.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Дженгис Самединов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.129.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 48: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-11/11.12.2019 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Дженгис Нурединов Самединов от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.85.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ Х, кв. 211 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 210 м2, като Дженгис Нурединов Самединов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 100 м2 (сто квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4838/08.01.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3200.00 лв. (три  хиляди и двеста лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.