• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 47 Протокол 6 от 30.01.2020 г.

По шеста точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка- лятна кухня и барбекю към съществуваща жилищна сграда в с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 47: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-7/29.10.2019 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 904.00 лв. (деветстотин и четири лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка - лятна кухня и барбекю със ЗП 31.00 м2 към съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ ІХ, кв. 29 по ПУП на с. Кранево, ПИ № 39459.502.298 по кадастралната карта на с. Кранево, актувана с АОС № 4839/09.01.2020 г., на собствениците на втория етаж на сградата Валентина Страшимирова Александрова и Евгений Виталевич Бебик.