• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 46 Протокол 6 от 30.01.2020 г.


По пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Балчик за 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 46: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с изработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Приема Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик 2019 година.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.


А Н А Л И З

на потребностите за подкрепа

за личностно развитие на децата и учениците

в Община Балчик

2019 година

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Анализът на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик е разработен в съответствие с чл. 196, ал.1 и ал. 3 на Закона за предучилищно и училищно образование и отчита състоянието на образователната структура в Община Балчик, доставчиците на социални услуги, неправителствените организации, работещи с деца и ученици, потребностите, дефицитите и предизвикателствата за подкрепящо образование. Анализът отчита резултати от изпълнението на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, приета през 2017 г..

Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик и осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осъществява в партньорство между държавните и местните органи и структури, както и с доставчиците на социални услуги и се осигуряват там, където са децата или учениците - в детските градини, в училищата, в Центъра за специална образователна подкрепа, в Центъра за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик /ЦПЛР-ОДК Балчик/, в Център за обществена подкрепа /ЦОП/, в ЦСРИ и ЦНСТДБУ.

Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1. Екипна работа между учителите и другите специалисти;

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона;

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

  4. Допълнителни  консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

5. Кариерно ориентиране на учениците;

6. Занимания по интереси;

7. Библиотечно-информационно обслужване;

8. Грижа за здравето;

9. Поощряване с морални и материални награди;

10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

12. Логопедична и психологична работа.

            Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

5. Ресурсно подпомагане.

            Община Балчик осъществява политики в системата на образованието в съответствие със законово регламентираните правомощия. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците изисква подпомагане и координиране на ниво община в частта,  в която детските градини, училищата, ЦСОП Кранево и ЦПЛР-ОДК Балчик не могат да се справят самостоятелно.


II. ДЕМОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Към 01.11. 2019 г. населението на община Балчик по постоянен адрес е 21830 души, а с настоящ адрес 21723 души.

Данните са за населението по настоящ адрес,  по възраст и пол.

1. Детското население в общината по възраст

Настоящ адрес

1.1. Деца от 0 до 7 навършени г.

1263

1.2. Деца - от 7 до 13 навършени г.

1486

1.3. Деца от 14 до 17 навършени г.

808

Общо детско население

3557

2. Пълнолетното население в общината по възраст и пол

Настоящ адрес

2.1. Мъже от 18 до 62 навършени г.

7236

2.2 Жени от 18 до 59 навършени г.

6074

2.3 Мъже над 63 навършени г

2036

1.13. Жени над 60 навършени г.

3131

Данни за броя на населението, по населени места в Община Балчик

Населено място

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Постоянен и настоящ адрес в същото НМ

гр. Балчик

13453

12512

11402

с. Безводица

351

391

302

с. Бобовец

170

109

73

с. Брястово

9

2

1

с. Гурково

475

532

379

с. Дропла

276

248

211

с. Дъбрава

143

174

123

с. Змеево

211

233

164

с. Карвуна

0

1

0

с. Кранево

673

1210

570

с. Кремена

155

151

136

с. Ляхово

498

437

400

с. Оброчище

2364

2382

2099

Оброчище- КК Албена

0

60

0

с. Преспа

209

243

188

с. Рогачево

184

295

142

с. Сенокос

586

586

503

с. Соколово

1027

923

786

с. Стражица

479

554

411

с. Тригорци

127

140

103

с. Храброво

53

61

36

с. Царичино

110

159

86

с. Църква

267

320

226

Етнически състав на населението

Етническа група

Данни 2001 г.

Данни 2011 г.

Българи

69,27%

62,46%

Турци

16,18%

15,17%

Роми

12,31%

10,8%

Други и непоказано

2,24%

9,60%

Не се самоопределям


1,97%


100%

100%


III. СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  СИСТЕМА

Образователната система в Община Балчик включва 6 училища, 13 детски градини, 1 Център за специална образователна подкрепа в с. Кранево  и 1 Център за подкрепа на личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик. Общият брой на децата и учениците за учебната 2019/2020 година е 1907 - от които 1328 ученици в училищата и 579 деца в детските градини. Разликата от миналия анализиран период е спад с 260 деца и ученици, като по-голяма разлика има в броя на учениците - с 239 са по-малко в сравнение с учебната 2016/2017 г.

Всички училища и детски градини на територията на Община Балчик са общински и се финансират на принципа на делегираните бюджети. Разпределението на  средствата от държавния бюджет се предоставя на училищата по формула, определена по реда на ЗПУО и ПМС за изпълнение на държавния бюджет. Община Балчик дофинансира  маломерните и слети паралелки в училищата. Детските градини не прилагат системата на делегирани бюджети. Издръжката е изцяло общинска отговорност, като се налага и дофинансиране на фонд работна заплата.

1.      Детски градини:

Брой деца в детските градини, разположени на територията на Община Балчик

ДЕТСКА ГРАДИНА

Брой деца

групи

общо

деца

групи

ДГ № 1"Здравец"
76

4

ДГ № 2 „Знаме на мира"

Група ясла

10

1

175

9

Основна сграда

86

4

Филиал "Братя Мормареви"

79

4

ДГ № 3 „Чайка"

Основна сграда

98

5

119

6

Филиал „Изток"

21

1

ДГ „Първи юни" Оброчище
81

4

ДГ „Пролет" Безводица
12

1

ДГ „Мир" Сенокос"
17

1

ДГ „Звездица" Соколово
14

1

ДГ „Радост" Стражица
14

1

ДГ Ляхово
14

1

ДГ"Веселите делфинчета" Кранево
15

1

ДГ Пряспа
11

1

ДГ"Добруджанче" Дропла
16

1

ДГ „Дъга" Гурково
18

1

ОБЩО

579

33

В детските градини са обхванати над 95% от пет и шест годишните деца в задължителна предучилищна подготовка и се осигурява качествено обучение и възпитание. Три ДГ са средищни: ДГ с. Оброчище, ДГ с. Дропла, ДГ с. Гурково, а 2 са приемащи: ДГ с. Ляхово, ДГ с. Сенокос, като до тях е осигурен транспорт за 18 деца от населени места, в които няма детска градина.

През предходните две учебни години броят на записаните деца е относително стабилен: през 2017/2018 - 574 деца, в т. ч. 239 деца на 5 и 6 години, през учебната 2018/ 2019 - 576  деца, на 5 и 6 години - 246.  Но в сравнение с уч. 2016/2017 г. е спаднал броят на децата в селата Кранево, Сенокос, Дропла и др. За учебната 2019/2020 учебна година в детските градини в общината са записани  579 деца, разпределени в 32 групи, от които 10 деца в 1 яслена група и 257 деца на 5 и 6 години в 10 самостоятелни и 10 разновъзрастови групи. Намаление от учебната 2018/2019 г има с една група в ДГ „Първи юни" Оброчище.

1.1.             Сграден фонд, детски площадки и физкултурни салони:

Инфраструктурата на предучилищното образование се поддържа в много добро състояние, сградите на всички детски градини са иновирани и санирани, отговарят на изискванията за физическа среда за учене чрез игра и имат достатъчен капацитет за населеното място. Материално-техническа база е съвременна, с ново, модерно обзавеждане и оборудване, отговаря на санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания. Все повече детски градини се включват в националните програми за образование - четири от детските градини са оборудвани с интерактивни дъски, а още три - с мултимедийни проектори за модерно обучение.

            За игри и занимания на открито детските градини разполагат с достатъчно по площ и озеленени дворове. Оборудвани са площадки за игра на всички групи. Поетапно се  закупуват нови дворни уреди и се подменят детските съоръжения - ДГ с. Сенокос, ДГ „Чайка" и др.. Детските градини с по една група в малките населени места не разполагат с физкултурни салони. Провеждането на заниманията по физическа култура и развлекателните и концертни прояви на децата се осъществява в стаите за занимания. ДГ „Знаме на мира" и ДГ „Чайка" в гр. Балчик имат физкултурни салони, а ДГ „Първи юни" Оброчище, ДГ „Радост" Стражица и ДГ „Мир" Сенокос разполагат с допълнителни зали за концерти, общи събития с родители, театър и пр..

1.2 Кадрово обезпечаване на детските градини в Община Балчик е много добро.

През учебната 2019/2020 година в детските градини работят общо 131 души, от които 67 щата педагогически специалисти и 64 души непедагогически персонал. През последните три учебни години са назначени нови директори на 7 детски градини, педагогическите специалисти са с 5 по-малко, а непедагогическия персонал - с 2.

Разпределение на директорите и учителите по притежавана квалификационна степен.

ПКС

Първо

Второ

Трето

Четвърто

Пето

Без ПКС

Директор

2

1

1

2

3

3

Учители

4

3

1

15

12

23

Само 38% от педагогическите специалисти в детските градини нямат ПКС, което е гаранция за качествен обучителен и възпитателен процес. Повишаването на професионалната компетентност на учителите се осъществява чрез квалификационни форми, организирани от детските градини, Община Балчик, РУО Добрич, МОН както и по различни програми и проекти. Всички педагогически специалисти са повишили квалификацията си в различни форми и са им присъдени общо 335 кредита след преминати обучения и курсове.

1.3 Хранене

Храната за  12 от детските градини се приготвя в кухненски блокове към съответните детски заведения, които отговарят на всички изисквания на нормативната уредба. В кухнята на ДГ № 3 „Чайка" се приготвя храната за нейния филиал „Изток" и за ДГ „Здравец" Балчик, а в кухнята на ДГ „Знаме на мира" се приготвя храната за филиал „Братя Мормареви"  и се доставя до детските градини със специализиран автомобил.  Храната се приготвя съгласно наредбите и правилниците на Министерството на здравеопазването, при спазване изискванията на Областна дирекция за безопасност на храните и РЗИ Добрич. Седмичните и дневните менютата се изготвят с участието на медицинските специалисти и отговарят на всички изисквания за здравословно хранене на децата. Всички детски градини участват в програмите, финансирани от държавен фонд „Земеделие" - „Училищен плод" и „Училищно мляко".

1.4. Отоплението на детските градини в общината е с различен вид гориво. Отоплителните инсталации на детските градини в град Балчик, ДГ ‚Първи юни" Оброчище, ДГ „Мир" Сенокос и ДГ „Радост" Стражица са с течно гориво, като само ДГ „Знаме на мира" е с природен газ, а ДГ „Чайка" имат втори котел за пелети. Останалите детски градини в селата се отопляват с твърдо гориво -  Дропла, Пряспа, Безводица, Ляхово, или електричество - Соколово, Гурково.

1.5 Пропускателен режим и охрана

В детските градини в Община Балчик с правилници за вътрешния ред е въведен пропускателен режим, който се осъществява от непедагогическия персонал. Водят се дневници за посещенията. Сградите на ДГ в Балчик се охраняват със сигнално охранителна техника. Дворовете на детските градини не се охраняват.

1.6  Основните тенденции за развитието на детските заведения в Община Балчик са:

ü     Насочване усилията на педагогическия персонал към максимално прибиране и задържане на децата в детските заведения и създаване на подходящи условия за подкрепа на всяко дете в съответствие с потребностите, интересите и способностите му;

ü     Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи;

ü     Акцентиране върху обогатяване речниковия запас, развитието на речевата дейност и овладяване на книжовен български език на децата, чийто майчин език не е български.

2.                      Училища:

На територията на Община Балчик са разположени шест училища, както следва:

1.      СУ „Христо Ботев" - град Балчик

2.      ОУ „Антим I"- град Балчик

3.      ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- град Балчик

4.      СУ „Христо Смирненски" - село Оброчище

5.      ОУ „Г. С. Раковски" - село Сенокос

6.      ОУ „Васил Левски" - село Соколово

Всички училища са средищни. Обучението се осъществява в едносменен режим и целодневна организация на учебния ден. В двете средни училища в Балчик и в Оброчище има общо 10 паралелки за професионална подготовка на професия „Готвач" специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки" с общо 169 ученици. В гимназиалния етап на СУ „Хр. Ботев" Балчик две паралелки са с профил хуманитарен, една - с математически и една - с природни науки - с общо 84 ученици.


Общият брой на учениците в общинските неспециализирани училища за учебната 2019/2020 г. е 159, разпределени в 65 паралелки. В двете средни училища са записани още 74 ученици, които се обучават в изне