• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 45 Протокол 6 от 30.01.2020 г.


По четвърта точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3

РЕШЕНИЕ № 45: на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 84 ал. 4, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 11, ал. 10  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година , ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година, ФО-1 от 16.01.2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, общински съвет - Балчик

Р Е Ш И:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2020 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 25 537 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 590 131 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 086 823 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 503 308 лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 946 869 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 860 000 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 553 086 лв.

1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 226 500 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 226 500 лв.

 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 825 100 лв.,

1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на 421 719 лв.

1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, компенсирано в размер на 2 418 413 лв.

1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на (- 2 357 949 лв.)

1.3. Разходи в размер на 25 537 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 10 590 131 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 13 883 569 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 063 300 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 50 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 550 000 лв., в т.ч. оперативен целеви резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с.Стожер до тяхното възстановяване.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 1 085 401 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 726 475 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 825 100 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 30 000лв.;

     4.2. Субсидии за читалища 682 280 лв., съгласно Приложение № 7 (296 000 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 921 578 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Други дейности по културата в размер на 62 000 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 2 030 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.    

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 4 500  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 200 лв. Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2020 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  90 %.

6.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  100%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. в размер на 103 747 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

8. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2020 г. в размер на 103 747 лева, съгласно Приложение № 8.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 3 365 751 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 11 219 170 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 6 461 370, съгласно Приложение № 14.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 3 500 000 лв.;

12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 г. в размер на 800 000 лв.;

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер на 8 936 864 лв.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 40 651 лева.

14. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

   15.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет - СУ "Христо Ботев" гр. Балчик; ОУ "Антим I" гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски" с.Оброчище; ОУ „Васил Левски" с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски" с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов" с.Кранево, Исторически музей гр.Балчик.

   15.2 Общинско предприятие БКС.

16. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

17. Утвърждава закупуването на карти през 2020 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители.

18. Одобрява през 2020 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

19.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

20. Възлага на кмета:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

21. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     21.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

     21.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     21.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

22. Упълномощава кмета:

22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

23. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета и протокола от заседание на комисията за разпределение на годишната субсидия на читалищата.

24.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      24.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      24.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     24.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    24.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

24.5. В срок до 28.02.2020 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

    24.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2020 г.