• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 334 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на служителите от Районно управление град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 334:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет на дейността на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0