• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 56 Протокол 6 от 26.01.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на Декларация от общински съвет Балчик против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални емигранти на територията на община Балчик.

Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 56: Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА приема Декларация против изграждането на бежански центрове
от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията
на Община Балчик

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, общинските съветници от Община Балчик, сме категорично против изграждането на бежански центрове от отворен или затворен тип и настаняването на имигранти на територията на общината. Считаме, че евентуални действия в тази насока трябва задължително да бъдат съобразени с мнението на гражданите на Балчик. Поради това настояваме пред бъдещите правителства на Република България, да не се взимат решения за разкриване на имигрантски центрове от открит или закрит тип на територията на община Балчик, както и да не се настаняват временно или постоянно имигранти в други обекти, собственост на Държавата.

Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Община Балчик в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза. Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Балчик да се настаняват имигранти в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Изразяваме готовността си да предприемем всички позволени от закона действия, за да не допуснем изграждане от страна на централната държавна власт на подобни центрове на територията на община Балчик. Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност, от приоритетно значение е мнението на местното население. Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко и открито обществено обсъждане или дори провеждането на местен референдум. Декларираме, че единно ще работим в тази насока и призоваваме Правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на гражданите и местната власт при вземането на решения относно разрешаването на проблема с нелегалната имиграция.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"