• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 750 Протокол 47 от 18.12.2014 г.


По шестнадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Компонент 2 „Мерки за енергийна ефективност" на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство" 2009-2014.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 750: Общински съвет община Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.         ДАВА СЪГЛАСИЕ за подготовка и депозиране на проектно предложение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Компонент 2 „Внедряване на мерки по енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий ", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " - стара сграда и СОУ „Хр.Ботев";

2.         ДАВА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВА Кметът на Община Балчик да води преговори и да подпише споразумение за партньорство по проекта с допустими партньори в съответствие с приложените документи и изисквания на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия";

3.         ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Балчик да подпише Договор за изпълнение на проекта  - Споразумение между Програмния оператор и Община Балчик.

4.         ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Балчик последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ