• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 749 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване разходите за 2015 г. за дейностите „Чистота", съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 749: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Одобрява разходите за 2015 г. за всяка от дейностите "Чистота", съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 4976967,00 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2014 г. в размер на -347933,00лв., и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2016 г. в размер на -2291785,00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници

15  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ