• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 746 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.772 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 746: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.772 с цел отреждане и застрояване за "Ов" - /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува