• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 742 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 742: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Недю Йорданов Василев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Петър Стефанов Петров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

3. Албена Стефанова Димитрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Марин Симеонов Иванов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

5. Назмие Табиева Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Галина Живкова Иванова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Петя Атанасова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

8. Садие Тахир Асан от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

9. Петър Йорданов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Катя Славова Михайлова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Бурханедин Юсни Хасанов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Тодорка Иванова Попова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

13. Росица Витанова Янева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

14. Тодорка Добрева Христова от гл. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"