• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 741 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 741: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 536/09.12.2014 година на изпълнителния директор на ЕАД „ Търговски център -Кранево", чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет - Балчик избира „Дружеството за одит и консултации" ООД за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"