• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 740 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Отпускане на временен безлихвен заем на НЧ"Свобода-1897" с. Гурково за проект "Съхраняване и опазване на природата в рибарската област", и НЧ "Васил Левски" Балчик за проект" Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 740: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.142,ал.5,/4/ от ЗПФ и чл.28 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на НЧ "Свобода-1897" с. Гурково до размера на БФП, а именно 58 574,99лв., за разплащания по проект "Съхраняване и опазване на природата в рибарската област".

2. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на НЧ "Васил Левски" Балчик до размера на БФП, а именно 41 679,52 лв., за разплащане по проект "Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик".

3. Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС по т.1 и т.2, чрез трансфер от бюджета на Община Балчик, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., разхода за ДДС е недопустим.

4. Срок за възстановяване на временните безлихвени заеми, до получаването на окончателно плащане от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.

5. Временните безлихвени заеми и трансферът да бъдат отпуснати за сметка собствените приходи на Община Балчик през 2015г.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"