• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 738 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Пламен Рачев Рачев.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 738: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-547-1/14.10.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ "Пламен Рачев Рачев" с ЕИК 124060494, гр. Балчик, ул. "Средна гора" №55а, по отношение на ПИ № 02508.76.44 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ VІ, кв.123 по ПУП на гр. Балчик, жк "Балик", целия с площ от 6107 м2, като ЕТ "Пламен Рачев Рачев" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 107 м2 /сто и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4358/05.03.2014 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4601.00 лв. /четири хиляди шестстотин и един лева/, без ДДС.        

              3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

12  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува