• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 735 Протокол 47 от 18.12.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 735: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик РЕШИ:

              1. Общински съвет Балчик утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетна/ 2015 г., изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка зает в сферата на образованието, вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва:

  а/ съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл.28 ,ал.1 от Наредбата за служебното положение  на държавните служители

       -  за ръководни длъжности                                         до 300 лв.

       - за експертни длъжности                                           до 300 лв.

б/ на  персонала зает по трудово правоотношение         до 300 лв.

              2. Одобрява на основание ПМС № 3 / 15.01.2014 г, през 2015 г. за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка "Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалидите с трайна нетрудоспособност, с постоянен адрес на територията на община Балчик, до 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената.

Определя следния ред за ползване на предоставените права:

-     желаещите подават молба до Кмета на общината

-     Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

4. Утвърждава закупуването на карти през 2015 година за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище - 3 броя карти, за всички останали кметства и кметски наместничества по 1 карта.

5. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"