• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 793/05.07.2019 г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен  конкурс Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинет № 223 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18.50 кв.м , разположени на 1-ви и 2-ри етаж с обща площ: 34.57 кв.м. Находящи се в" МЦ І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков" № 1, представляващ част от ПИ № 02508.82.2,  актуван с АОС  № 217 от 1999г.          

1 .Начална годишна наемна цена: 133.99 лева /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС;

2.Срок на договора: 5 /пет/ години;

3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

3.3. да имат диплома за завършено висше медицинско образование;

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за медицински кабинет, като не променя предназначението му;

5.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 11.07.2019г. до 14.30 часа на  25.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.07.2019г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 25.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                             

 Лице за контакт:  Андриана Иванова

 гл.специалист наеми  0579 7 10 54