• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 08.07.2019 г.


ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга
на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и
учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи
за минерална вода на територията на Община Балчик

 

 Глава І:

Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът и условията за:

1.    Издаване от община Балчик на разрешителни за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост чрез водоизточниците - публична държавна и частна собственост, от участък „Балчик - област Добрич, община Балчик", от находище № 101 Район "Варненски басейн" - подземни води от Еоценски водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °С - изключителна държавна собственост.

2.    Изменяне, продължаване, преиздаване, прекратяване или отнемане на разрешителните вкл. издадените преди предоставяне на минералната вода за управление от общината.

3.    Извършване на услуга на водопренос/водоподаване на минерална вода по водопроводите за минерална вода - общинска собственост.

4.    Учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода - собственост на държавата, на общината, на юридически и физически лица, през имоти публична и частна общинска собственост.

 (2) Общинският съвет определя приоритетите и политиката на ползване на минералната вода на територията на общината в интерес на гражданите на населените места и оптималното развитие на община Балчик.

(3) Общото водовземане и ползване на минерална вода и водовземането за задоволяване на собствени потребности е безвъзмездно.

 (4) Разрешителното за водовземане на минерална вода се издава със срок на действие не по-късно от 01.01.2036 г., до когато е предоставена минералната вода на община Балчик с решение № 33 / 30.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите.

 

Чл. 2. Водностопанските системи и съоръжения за минерална вода на територията на община Балчик могат да бъдат собственост на държавата, на общината, на физически и юридически лица, в зависимост от това дали са изградени и/или се изграждат със средства и/или кредити на съответния собственик (инвеститор).

 

Чл. 3. (1) Кметът на община Балчик управлява, ползва и стопанисва предоставената минерална вода на участък „Балчик" от находище № 101 в съответствие с изискванията на Закона за водите, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и Решение № 33 / 30.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите.

(2) В изпълнение на изискванията на Закона за водите и Решение № 33 от 30.01.2019г. на Министъра на околната среда и водите, кмета на община Балчик:

1. Обявява чрез табели поставени на определените места за водоналиване от населението и на други определени с право за общо ползване места, състава и свойствата на минералната вода и предупредителни надписи за това, за какво е забранено ползването на минералната вода. При наличие на балнеологична оценка, се обявяват и тези качества на водата.

2. Преди откриване на процедурата за издаване на разрешителното съгласува заявеното количество за водовземане на минерална вода с директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" с център Варна.

3. Получава решение на Общински съвет дали искането за издаване на разрешително за ползване на минералната вода съответства на политиката и плана за развитие на общината и дали за бъде издадено разрешително за водовземане, или да бъде предоставена концесия за добив на минерална вода.

3. Обявява на интернет страницата на общината постъпилите заявления за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода и поддържа Регистър на разрешителните за водовземане на минерална вода на територията на община Балчик, като вписва в него всяко издадено разрешително за водовземане на минерална вода.

4. Изпраща копия от издадените разрешителни за водовземане на минерална вода в Министерството на околната среда и водите и в Басейнова дирекция „Черноморски район" с център гр. Варна и ги публикува на интернет страницата на общината.

 (3) В изпълнение на решенията на Общинският съвет, Кметът на община Балчик издава разрешителни за водовземане от минерална вода, при условията и по реда на Закона за водите, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и Решение № 33 / 30.01.2019 г на министъра на околната среда и водите.

(4) На основание учреденото право за водопрекарване или дадено съгласие за сключване на договор за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода от Общинския съвет, Кметът на общината сключва договори с ползвателите на минерална вода.


Чл. 4 (1) Кметът на Община Балчик назначава със заповед комисия, която да разглежда и обработва постъпилите заявления за издаване на разрешителни и да извършва всички административни и технически дейности по изпълнението на тази Наредба.

(2) Комисията се състои от три члена, като в нейния състав се включват лица с техническо, юридическо и екологично образование.

(3) Комисията по ал. 1 изпълнява:

1.      Разглежда постъпили заявления и прави предложения до кмета на община Балчик за издаване на необходимите актове в сроковете по Закона за водите и тази Наредба;

2.      Изготвя проекти за преценка по чл. 62 ал. 1 от Закона за водите, изготвя и актуализира образците на документи, които се подават от заявителите и ги публикува на интернет страницата на общината,

3.      Разглежда постъпилите възражения и предложения и дава становище по тях.

4.      Съставя досиета на процедурите, изготвя и съхранява кореспонденцията със заявителите;

5.      Изготвя исканията за съгласуване и кореспонденцията до Басейнова дирекция „Черноморски район". Изготвя кореспонденцията с държавни институции във връзка с управлението и ползването на предоставените минерални води.

6.      Изготвя проекти на разрешителните за водовземане, в т.ч. за промяна (изменения, продължаване, преиздаване, прекратяване и отнемане) на издадените разрешителни, както и на отказите за издаване на разрешителни;

7.      Изготвя от името на кмета, доклад до Общински съвет Балчик с мотиви и предложения за определяне на условия при които да бъде издадено разрешителното;

8.      Извършва обявленията на заявленията за издаване на разрешително;

9.      Прави предложения до кмета на община Балчик относно необходимостта от възлагане на дейности по управлението и поддръжката на участък „Балчик" от находище № 101 в т.ч. проектиране и изграждане на СОЗ, изготвяне на балнеологични оценки и оценки на експлоатационните ресурси, поддръжка и ремонт на водовземните съоръжения и техните СОЗ, провеждане на мониторинг и др. свързани с управление, ползване и стопанисване на минералните води; 

10.  Следи за измененията на нормативната база в областта на управлението на минералните води и своевременно уведомява кмета за настъпили промени които налагат изменения на нормативните, административните и вътрешно-организационни  актове на община Балчик;

11.  Изготвя ежегодния отчет за ползването и баланса на минералната вода;

12.  Следи за спазването на сроковете по Закона за водите;

13.  Извършва всички други административно-технически действия необходими за издаване на разрешителни за водовземане на минералните води.

(4) Комисията съставя протоколи за извършената работа.

(5) Възнаграждението на членовете на комисията се определя в заповед на кмета  на община Балчик и са за сметка на получените такси за разрешаване и ползване на минералните води по реда на приетата от Общински съвет Тарифа.

(6) Кмета резолира постъпилите заявления до председателя на комисията, който е длъжен в 3-дневен срок да свика членовете за провеждане на заседание.


Чл. 5 (1) Председателят на комисията извършва:

1. Съхраняване на  документите свързани с издаването на разрешителните за водовземане;

2. Поддържа актуален регистър на съоръженията за минерални води от предоставените находища  и отговаря за обявяването му на интернет страницата на общината при всяко изменение или допълнение;

3. Изпраща копия на издадените разрешителни  за водовземане в МОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район" и ги публикува в интернет страницата на общината;

4. Съхранява документацията свързана са минералната вода, водовземните съоръжения и техните санитарно-охранителни зони.

5. Съхранява ключовете на санитарно-охранителните зони и помещенията на водоизточниците. При заявяване на необходимост и при необходимост, предоставя ключовете за временно ползване срещу подпис, по установен ред.

(2) Служител от общината /определен със заповед на кмета/ отговаря за извършването в срок на мониторинга на минералната вода (проби за установяване на количественото и качествено състояние на минералните води) от участъка и водовземните съоръжения в съответствие с изискванията в Решението на МОСВ, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(3) Общо ръководство и контрол върху дейността на комисията се извършва от зам.-кмет  УТТЕМСЕ.

 

Чл. 6. (1) Общинският съвет на Балчик с решение определя ползването на минерална вода от участък „Балчик" на находище № 101, като определя количеството на ползваната минерална вода, мястото на водовземане, времето за водочерпенето, срока за ползването й и възмездно или безвъзмездно я предоставя за ползване.

 (2) По изключение общинския съвет може да постанови с решение минералната вода да бъде предоставена за ползване безвъзмездно за обекти общинска собственост.

(3) Общинският съвет определя приоритетите и политиката на ползване на минералната вода в интерес на гражданите на населените места и оптималното развитие на община Балчик, като степенува по важност исканията за ползване на минерална вода в зависимост от Плана за развитие на общината.

(4) При вземането на решения за предоставяне на минерална вода за водовземане общинският съвет се ръководи от изискванията на Решение № 33 / 30.01.2019 г на министъра на околната среда и водите, Закона за водите, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и др. нормативни актове.

 

Чл. 7. Условие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от общината от участък „Балчик" на находище № 101 са:

1.       Участъка от находището да има утвърден експлоатационен ресурс.

2.       Водовземното съоръжение да има определен технически възможен дебит.

3.       Около водовземното съоръжение да има утвърдена и да е изградена вътрешна санитарно-охранителна зона (пояс I).   


Чл. 8. Община Балчик с цел комплексно, икономично и оптимално използване на наличния природен ресурс от минерална вода, при разрешаване на водовземанията в случай, че наличния воден ресурс не е достатъчен за удовлетворяване на всички искания, се спазва следния ред за удовлетворяване на исканията, подредени по тяхната обществена значимост:

1.    Осигуряване на свободно и неограничено пиене и наливане на минерална води от населението и гостите на общината;

2.    За лечение и рехабилитация в заведения, регистрирани по Закона за здравните заведения;

2. За санитарно-хигиенни нужди в общински бани, за общински плувни басейни и за общински спортни зали;

3. За геотермално отопление на общински и обществени обекти: болници, училища, детски градини, административни сгради, спортни зали и др.;

4. За оздравителни, рекреационни, спортни, естетически СПА-процедури и услуги в специализирани обекти и хотели;

5. За производствени/стопански нужди вкл. добив на геотермална енергия.

 

Чл. 9. Минералната вода от участък „Балчик" на находище № 101 се предоставя за ползване след заплащане на такса, определена съгласно Тарифа за таксите за водовземане от минерална на територията на Община Балчик, приета с решение на Общински съвет - Балчик.


Глава ІІ

Издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода


Раздел І

Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода


Чл. 10. (1) За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, кандидатите подават заявление по образец -  приложение № 28 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите /Приложение 1/, в което се посочват:

1.    фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци

2.    единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

3.  цел на използването;

4. находище за минерална вода - предмет на използването;

5. места на използването, потребление и заустване, включително надморска височина и координати на съоръженията или площта за използване;

6. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване;)

7. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв;

8. телефон и факс за връзка с лицето, което управлява и представлява дружеството, фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци;

9.  параметрите на исканото използване;

10. номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;

2. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;

3. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;

4. Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

5. Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода;

6. Проект за присъединяване на отклонението за присъединяване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми;

7. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§ 140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ/;

(3) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият, в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог, върху електронен носител.

 

Чл. 11. (1) Заявлението за издаване на разрешително се подава до кмета на общината.

(2) Кметът на общината или оправомощена от него комисия в 20 дневен срок:

1. Проверява дали:

а) заявлението съдържа изискващата се информация и приложения съгласно обявения образец;

б) съдържанието на приложените документи по чл. 8 отговаря на изискванията на Закона за водите;

2. Съгласува  по отношение на параметрите на водовземането с директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" с център Варна, преди откриване на процедурата за издаване на разрешителното;

3. Представя доклад и получава решение на Общински съвет с което се определя: 1/ дали искането за издаване на разрешително за ползване на минералната вода съответства на политиката и плана за развитие на общината, 2/дали да бъде издадено разрешително за водовземане, или да бъде предоставена концесия за добив на минерална вода, 3/ мястото на водовземане, 4/количеството на ползваната минерална вода и 5/възмездно или безвъзмездно я предоставя за ползване.

4. Извършва преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите;

(3) Преценката за съответствие на заявената минерална вода за водовземане със заявлението за водовземане, със изискванията на Закона за водите, се извършва по следните показатели:

1. Предвижданията на влезлия в сила План за управление на речния басейн;

2. Съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането;

3. Съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство;

4. Възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване;

5. Наличните водни ресурси по количество и качество;

6. Съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането;

7. Наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване;

(4) Когато не са изпълнени изискванията по ал. 2 и ал. 3, органът по ал. 1 уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.

(5) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 4 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

(6) Ако при преценката по ал. 2, т.4, извършена в срока по ал. 2, се установи, че искането не съответства на изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за водите и са налице условията по чл. 68 от същия закон, Кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за отказ за издаване на разрешително. В този случай, ако несъответствията в приложените документи по чл. 10 не влияят върху преценката по чл. 62 от Закона за водите, общинският съвет взема решение за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по ал. 4.

 

Чл. 12. (1) След изтичане на срока по чл. 11, ал. 2, и ако не са налице основания за отказ, се открива процедура по издаване на разрешително, като се спазва следния ред:

а) Кметът на общината или оправомощена от него комисия изготвя съобщение което съдържа:

1. целта на заявеното използване на водите;

2. водното тяло, в което се предвижда използване на водите;

2а. фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от Закона за водите;

3. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;

4. мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване;

5. проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите;

б) понижение на водното ниво - при разрешителните за водовземане от подземни води;

6. условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите;

7. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

б) Съобщението за откриване на процедура по издаване на разрешително с отбелязана дата на обявяване върху него, се поставя на таблото за обяви на общината и се публикува на сайта на община Балчик. Съставя се констативен протокол за датата на обявяване на съобщението.

(2) В 14-дневен срок от обявяването, заинтересуваните лица могат да:

1. възразят срещу издаването на разрешителното;

2. предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

(3) Възраженията и предложенията по ал. 2 се изпращат писмено до посочения в съобщението адрес.

(4) Кметът на Общината преценява сам или възлага на комисия за разгледа постъпилите възражения или предложения по ал. 2, която да се произнесе по тях. В този случай, срокът за произнасяне се удължава с един месец.

(5) Обявяване по реда на ал.1 не се извършва, когато водовземането и/или ползването е за нуждите на отбраната и на националната сигурност.


Чл. 13. (1) Кметът в 14-дневен срок след изтичане на срока на обявяването, издава разрешително за водовземане от минерална вода, по одобрен образец.

(2) Вписва разрешението в регистъра на община Балчик и го публикува на сайта на общината.

(3) Изпраща копие от издаденото разрешително за водовземане в МОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район"- Варна.

(4) Изпраща екземпляр от разрешителното за водовземане на минерална вода на заявителя.


Чл. 14. Кметът на общината, след решение на общинският съвет, отказва издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, когато са налице обстоятелствата по чл. 68 от Закона за водите, както следва:

1. се засягат придобити права;

2. върху водовземането и/или ползването на съответния воден обект са наложени ограничения, с които целта на искането е несъвместима;

3. по реда на чл. 11 е установена невъзможност за задоволяване на искането и/или не са отстранени несъответствията;

4. не са спазени изискванията, посочени в закона;

5. се иска водовземане от подземни води:

а) за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване - при наличието на капацитет на изградена водоснабдителна система;

б) за водоснабдяване на обекти, за които не е осигурено отвеждането и пречистването на отпадъчните води;

в) при условията на чл. 118в от Закона за водите;

6. искането е за водовземане за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, които са с трайни отклонения по химичните показатели от изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и не са предвидени мерки за осигуряване на съответствие с нейните изисквания;

7. се установи, че вредите за околната среда надвишават ползите от дейността, за която е предназначено използването на водите, в случаите, когато се изисква такава сравнителна оценка;

8. целта на водовземането от минерални води е задоволяване на собствени потребности на гражданите;

9. не са проведени процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

10. заявителят има:

а) задължения за публични вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

б) задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда, които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.

(2) Кметът на общината, след решение на общинският съвет, отказва издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, когато са нарушават специфичните изисквания по § 133, ал. 6 на Закона за водите.


Чл. 15. Разрешителното по чл.13 или решението за отказ по чл. 14 от наредбата, в 7-дневен срок се предава/изпраща писмено на заявителя и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.


Чл. 16. Разрешителното или решението за отказ на общинския съвет и кмета на общината подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Раздел ІІ

Изменение и продължение на разрешителни за водовземане на минерална вода


Чл. 17. (1) Изменение на разрешителното може да се извършва:

1. Служебно от Кмета на общината, когато:

а) общината започва управлението на минералните води и в съответствие с § 133, чл. 11 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, се променят разрешителните, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, в частта, определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане;  

б) в състоянието на водоизточника са настъпили такива изменения, които правят невъзможно осъществяването на разрешената дейност. За целта се получава решение на общинския съвет.

в) независимо от спазване на условията на разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси. За целта се получава решение на общинския съвет.

2.  По молба на титуляра на разрешителното. Ново Решение на Общинския съвет е необходимо, когато се увеличава количеството на минерална вода и/или се променят условията и параметрите на водовземане при които Общинския съвет има решение за това разрешително по чл. 11, ал. 2, т. 3 от Наредбата.

 (2) В случаите по ал. 1, т. 2, Кметът на общината възлага проверка за изпълнението на условията на действащото разрешително.


Чл. 18. (1) Кметът на общината, след решение на Общинският съвет, изменя издаденото разрешително, когато в състоянието на водоизточника са настъпили такива изменения, които правят невъзможно осъществяването на разрешената дейност.

 (2) Кметът на общината, след решение на Общинският съвет, може да измени издаденото разрешително и в случай, когато независимо от спазване на условията на разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.


Чл. 19. До започване на процедурата за изменение на разрешителното Кметът на общината предписва условия и/или ограничения по отношение на водовземането и определя срокове за изпълнение на мероприятията.

(2) Предписаните условия или ограничения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. съразмерност на наложените ограничения и на очакваните ползи;

2. най-малка намеса в съществуващи права;

3. ограниченията да се налагат, като се посочи тяхната последователност в съответствие с променящите се водностопански отношения.

 

Чл. 20. Изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 12 от Наредбата, в случаите когато се изменят параметрите на разрешеното използване на водите.

 

Чл. 21. (1) В 14-дневен срок от обявяването, Кметът на общината, може да измени издаденото разрешително или да откаже изменение на разрешителното.

(2) Когато трябва да се поиска съгласуване или мнение на друг орган или е необходимо да се реши въпрос от неговата компетентност, срокът по ал. 1 спира да тече до неговото решаване.


Чл. 22. (1) До вземането на решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното, Кметът на общината разглежда възраженията на лицето, в полза на което е издадено, исканията и възраженията в резултат на обявяването по чл. 12, представени в писмен вид и при необходимост, прави предложение за вземане на решение от Общински съвет.

(2) Разглеждането на документите по ал. 1 не води до спиране на срока по чл. 21 от Наредбата.


Чл. 23. Решението за изменение или за отказ за изменение на разрешителното може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Чл. 24. (1) Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава до кмета на общината не по-късно от датата на неговото действие.

(2) Кметът на общината продължава срока на действие на разрешителното, когато:

1. Заявлението е подадено в срока по ал. 1;

2. Не се променят условията и нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;

3. Са изпълнени условията на издаденото разрешително.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително.


Чл. 25. Изменение и продължаване на срока на действие или издаване на разрешително по реда на чл. 17 и чл. 24 на Наредбата се извършват след плащане на дължимите такси по чл. 9 и/или дължимите глоби или санкции по чл. 48 от Наредбата.


Раздел ІІІ

Прекратяване действието на разрешителното


Чл. 26. (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при изтичането на срока му или от Кмета на общината при:

1.    При изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект от титуляра на разрешителното;

2.    Прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността;

3. Прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

4. Естествено или изкуствено изчезване на водния обект;

5.Настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 лицата, придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 3, в срок до три месеца уведомяват писмено кмета на общината дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително.

(3) Ако заявителите отговарят на условията за издаване на разрешителното и е спазен срокът по ал. 2, Кметът на общината, в 20-дневен срок прекратява действащото разрешително и преиздава разрешително на тяхно име.

(4) Ако заявителите не отговарят на условията за издаване на разрешителното, кметът на общината отказва преиздаване на разрешителното на тяхно име. Когато лицата са се възползвали от правото за използване на водите в срока до получаване на решението, те заплащат дължимите за това такси по чл. 9 от Наредбата.

(5) При неспазване на срока по ал. 2 разрешителното се смята за прекратено от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се издава ново разрешително по общия ред.

(6) Лицата по ал. 2, които се възползват от правото за използване на водите преди издаване на разрешителното по ал.3, дължат такса за реализираното използване на водите.

(7) Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 9 от Наредбата.

 

Чл. 27. (1) Кметът на общината, след решение на общинския съвет, може да постанови отнемане на разрешителното за водовземане или ползване на водния обект при наличието на поне едно от следните условия:

1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното;

2. Нарушаване условията на разрешителното;

3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;

4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;

5. Неуредени отношения с общината за пренос и/или правото за преминаване по чл. 33 и/или чл. 42 от Наредбата;

(2) Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай, Кметът на общината определя тази част.


Чл. 28. (1) В случай на отнемане или прекратяване на разрешителното кметът на общината след решение на общинския съвет може да определи срок на титуляра на разрешителното да отстрани съоръженията си и да възстанови състоянието на водния обект.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 кметът на общината може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на водоползвателя.

(3) Ако запазването на съоръженията за водовземане и за водопренос/водоподаване на минералната вода е в обществен интерес, кметът на общината прави мотивирано искане пред общинския съвет за отчуждаване на съоръженията за водовземане и водопренос по реда на Закона за общинската собственост.

 

Чл. 29. В случай на прекратяване на правото на водовземане съответните сервитутни права и правото на водопренос/водоподаване се прекратяват.

 

Чл. 30. Заповедта на кметът на общината за отнемане правото на водовземане, водопренос/водоподаване и сервитутни права подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Глава ІІІ

Условия и ред за водопренос/водоподаване на минерална вода по общинските водопроводи за минерална вода


Чл. 31. Условието да бъде ползван за водопренос/водоподаване на минерална вода общински водопровод за минерална вода са:

1.    Да има изграден общински водопровод за минерална вода от водовземното съоръжение до мястото на водоползване, който да има капацитет да поеме дебита на минерална вода и да я достави с температура, която ще отговаря на изискванията за нейното ползване, съгласно действащото Разрешително за водовземане на минерална вода.

2.    Да има издадено действащо Разрешително за водовземане на минерална вода на името на заявителя.

3.    Да има подадено заявление и платена такса за водовземане с цистерни.

 

Чл. 32. (1) За сключване на договор за водопренос/водоподаване кандидатът подава заявление до кмета на общината, в което се посочват:

1. Трите имена и адрес на титуляря на Разрешителното за водовземане на минерална вода - фирма и седалище, за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

2. Единен граждански номер за физическите лица или Единен идентификационен код (ЕИК) за юридическите лица и едноличните търговци;

Единен идентификационен код (ЕИК) за юридическите лица и едноличните търговци;

3. Цел на използването;

4. Находище за минерална вода и мястото на водовземане;

5. Местата на използване и потребление;

6. Адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв;

7. фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци;

8. Дебита на минералната вода;

9. Минималната температура, с която минералната вода трябва да постъпи в обекта за ползването й;

10. Точката на включване и точката на доставка на минерална вода на общинския водопровод;

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

            1. Заверено копие от разрешителното за водовземане на минерална вода;

            2. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;

            3. Заверено копие от документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода;

            4. Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми.

 (3) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

 

Чл. 33. (1) Кметът на общината или упълномощена от него комисия проверява представените документи и заявените условия за пренос на минерална вода по общинския водопровод, възможността на общинския водопровод за изпълнение на искането на заявителя. Внася мотивирано предложение в срок от 1 месец от подаването на заявлението до Общинския съвет за даване на съгласие или отказване на водопренос/водоподаване на заявителя.

(2) При неизпълнени изисквания по чл. 32, Кметът изисква от заявителя отстраняване на пропуските в срок от два месеца. При неотстраняване на пропуските от заявителя, Кмета на общината писмено отказва на заявителя внасянето на искането му за разглеждане от Общинския съвет.

(3) По направеното предложение по ал.1 общински съвет се произнася с решение.

(4) Заявителят за ползването на общинския водопровод за пренос на минерална вода дължи такса за пренесеното количество вода, съгласно тарифата приета от общинския съвет, за таксите за водовземане от минерална вода и за ползване на общински водопровод за пренос на минерална вода на територията на Община Балчик. Количеството на пренесената вода се отчита по водомера за отчитане количеството на ползваната минерална вода, съгласно разрешителното за водовземане.

(5) Срокът на действие на договора за водопренос/водоподаване на минерална вода е равен на срока на действие на разрешителното за водовземане на минерална вода. С погасяването на този срок се прекратява и договора за водопренос/водоползване. При удължаване срокът на действие на разрешителното за водовземане на минерална вода с анекс се продължава срока на действие на договора за водопренос/водоползване.

 

Чл. 34. След влизане в сила на решението на общинският съвет кметът на общината сключва договор за водопренос на минерална вода със заявителя при условията на решението на Общинския съвет.

 

Чл. 35. (1) Действието на договора за водопренос/водоподаване се прекратява при прекратяване/отнемане на разрешителното за водовземане.

 (2) В случаите преиздаване на разрешителното, лицата придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците, в срок до три месеца уведомяват писмено кмета на общината дали желаят да ползват правата по договора за водопренос/водоподаване.

(3) Ако молителите отговарят на условията в договора за водопренос/водоподаване и е спазен срокът по ал. 2, кметът на общината след решение на общинския съвет в 20 дневен срок прекратява съществуващия договор и сключва нов с новия титуляр на разрешителното.

(4) Ако молителите не отговарят на условията в договора за водопренос/водоподаване, кметът на общината след решение на общинския съвет отказва сключването на нов договор за водопренос/водоподаване на тяхно име. Когато лицата са се възползвали от правото на ползване на общинския водопровод в срока до получаване на решението, те заплащат дължимите за това такси.

(5) При неспазване на срока по ал. 2 договора се смята за прекратен от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се сключва нов договор за водопренос/водоподаване по общия ред.

(6) Лицата по ал. 2, които се възползват от договор за пренос на минерална вода преди издаване на разрешителното по ал.2 дължат такса за реализираният пренос на минерална вода по водопровода.

(7) Прекратяване действието на договора за водопренос/водоподаване при изрично заявено желание от титуляра на договора се извършва след плащане на дължимите такси.

 

Чл. 36. (1) В случай на прекратяване на договора за водопренос/водоподаване след решение на общинския съвет, кметът на общината може да определи срок на титуляра на договора за водопренос/водоподаване да отстрани връзките към общинския водопровод.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 кметът на общината може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на водоползвателя.

 

Чл. 37. Заповедта на кмета на общината за прекратяване на договора за водопренос/водоподаване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Глава ІV

Условия и ред за учредяване на сервитутни права и право на

прокарване и/или преминаване на държавни и частни водопроводи за минерална

вода през имоти частна и публична общинска собственост


Чл. 38. Учредяване на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване за изграждане на държавни и частни водопроводи за минерална вода в имоти частна и публична общинска собственост се извършва на основание Закона за водите и Закона за общинската собственост по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 39. За да бъдат учредени сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване за изграждане на държавни и частни водопроводи за минерална вода в имоти частна и публична общинска собственост условията са:

1. Да има издадено действащо разрешително за водовземане на минерална вода на името на заявителя;

2. Да няма друга възможност за изграждане на водопроводите за минерална вода собственост на държавата, физически или юридически лица, съгласно действащото разрешително за водовземане на минерална вода;

 

Чл. 40. (1) За откриване на процедура за учредяване на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване на водопроводи за минерална вода в имоти частна и публична общинска собственост кандидатът подава заявление до кмета на общината, в което се посочват:

1. Трите имена и постоянен адрес на титуляря на Разрешителното за водовземане на минерална вода - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци регистрирани по Търговския закон;

2. Единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

3. Цел на използването;

4. Находище за минерална вода и мястото на водовземане;

5. Мястото на използването и потреблението;

6. Адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв;

7. Телефон и факс за връзка с физическото лице или лицето, което управлява и представлява дружеството, фирма и седалище на титуляря на разрешителното;

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. Копие от разрешителното за водовземане на минерална вода;

2. Актуална скица за местоположението на вземане на минералната вода, трасето за изграждане на водопровода и имота, в който ще се ползва минералната вода, като в скицата се посочи дължината на водопровода и заверено копие от проекта на водопровода за водовземане на минерална вода и измервателното съоръжение за отчитане на консумираната вода.

3. Заверено копие от документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода.

 (3) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

 

Чл. 41. (1) Кметът на общината или упълномощена от него комисия в 20 дневен срок проверява дали:

1. Заявлението съдържа изискващата се информация;

2. Съдържанието на приложените документи по чл. 40 да отговаря на изискванията на чл. 39;

(2) Когато не са изпълнени изискванията по ал. 1, Кмета уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок от два месеца.

(3) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 2, документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

(4) Кметът на общината има право да предложи промяна на трасето на водопровода, ако изпълнението на водопровода е невъзможно по поисканото от заявителя трасе или по целесъобразност.

(5) Кметът на общината уведомява мотивирано писмено заявителя за намеренията си за промяна на трасето по ал. 4.

(6) Заявителя в едномесечен срок уведомява писмено Кмета дали приема или не приема направеното предложение.

(7) След съобразяване със становището на заявителя по ал. 6 и реалните възможности за удовлетворяване на исканото трасе за прокарване и/или преминаване на водопровода, Кмета в едномесечен срок от изпълнението на изискванията по ал.1 и ал.2 внася предложение пред Общинския съвет за даване на съгласие за учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода.

(8) Ако при преценката по ал. 2, извършена в срока по ал. 1, се установи, че искането не съответства на изискванията на чл. 39, Кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за отказ за учредяване на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода.

 

Чл. 42. (1) Кметът на общината след влизане в сила на решението на общинския съвет и съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, издава заповед за учредяване на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода.

(2) За срока на действие на учредено право на прокарване/преминаване, респективно на издаденото разрешително за водовземане, ползвателят е длъжен да поддържа общинския имот, в частта над трасето и съответния учреден сервитут на водопровода във вида преди осъществяване на самото прокарване. Преди започване на изкопните работи по  изграждането на водопровода се подписва двустранен приемо-предавателен протокол /по приложение 3 от Наредбата/, отразяващ състоянието на общинския имот/имоти през които преминава трасето. 

(3) Кметът уведомява писмено ползвателя на минерална вода, съответно на трасе на водопровод за прокарване/преминаване   на минерална вода, за установени нарушения на имотите по трасето и указва едномесечен срок, от получаване на уведомлението за тяхното отстраняване. 

(4) При неизпълнение в срока по ал.3 кмета внася мотивирано предложение до общински съвет за отнемане на издаденото разрешително за водовземане от минерална вода.


Чл. 43. Заповедта по чл. 42 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право, по партидата на общинския поземлен имот и в акта за държавна или за общинска собственост.

 

Чл. 44. (1) Действието на учреденото право на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване се прекратява при изтичането на срока му или от кмета на общината след решение на общинския съвет при:

1. Прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността, както и при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект;

2. Прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

3. Естествено или изкуствено изчезване на водния обект;

4. Настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицата, придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 2, уведомяват писмено Кмета на общината дали желаят да ползват правата по учреденото право на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване.

(3) Ако молителите отговарят на условията на учреденото право на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване, кметът на общината след решение на общинския съвет в 20-дневен срок издава заповед, с която прекратява учреденото право на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване и учредява същото правото на лицата по ал.2.

(4) Ако молителите не отговарят на условията на учреденото право на сервитутни права и право на прокарване, Кметът на общината след решение на общинския съвет отказва учредяване право на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване на тяхно име.

 

Чл. 45. (1) В случай на отнемане или прекратяване на правото на водовземане  след решение на общинския съвет, Кметът на общината може да определи срок на титуляра на правото на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване да премахне изграденият водопровод.

(2) След изтичане на срока по ал. 1, Кметът на общината може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на водоползвателя.

(3) Възстановяването на първоначалния вид на имота след премахването на водопровода е за сметка на водоползвателя.

 

Чл. 46. Ако запазването на водопровода за минерална вода е в обществен интерес, Кметът на общината прави мотивирано искане пред Общинския съвет за отчуждаване на водопровода по реда на Закона за общинската собственост.

 

Чл. 47. Заповедта на Кмета на общината за прекратяване правото на сервитутни права и право на прокарване и/или преминаване подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби

 § 1. (1) По смисъла на тази наредба:

1.         "воден режим" е съвкупност от показатели, характеризиращи количественото и качественото състояние на водите във водните обекти и неговото изменение във времето и пространството;

2.         "воден баланс" е съотношение между валежите, оттока, изпарението и филтрацията, характеризиращо количественото състояние на водите по речни басейни или по водни обекти;

3.         "водни ресурси" са повърхностните и подземните води, намиращи се във водните обекти, които се използват или могат да бъдат използвани;

4.         "водовземането" обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти;

5.         "допустим добив" е добивът при допустимото понижение на водното ниво, допустимите температурни изменения, допустимото качество на водите и допустимото въздействие върху околната среда;

6.         "експлоатационни ресурси на минералните води" е допустимият и технически възможен средногодишен добив на минерални води;

7.         "замърсяване" е всяко пряко или непряко въвеждане във въздуха, водите или почвата в резултат на човешка дейност, на вещества или топлина, които могат да:

а) бъдат вредни за човешкото здраве или за качеството на водните екосистеми, или на пряко зависещи от тях сухоземни екосистеми;

б) причинят материални вреди;

в) влошат или да възпрепятстват законоустановеното ползване на околната среда;

8.         "минерални води" са подземните води от находищата, посочени в приложение към закона, а в останалите случаи, за които има издаден сертификат и/или комплексна балнеологична оценка от Министерството на здравеопазването и/или стопанска оценка от Министерството на околната среда и водите;

9.         "мониторинг на водите" са измервания, наблюдения и оценки за определяне на състоянието на водите;

10.      "непредвидими или изключителни" са извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации, чието настъпване не може да бъде предвидено и чиито последици не могат да бъдат предотвратени;

11.      "повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид;

12.      "подземни води" са всички води, намиращи се под повърхността на земята във водонаситената зона, в пряк контакт със земните пластове;

13.      "управление на водите" включва дейностите по използване, опазване и възстановяване на водите, както и дейностите по предпазването от вредното им въздействие;

14.      "водоснабдителна система" е съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите;

15.      "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

16.      "вода, предназначена за питейно-битови цели" е повърхностна или подземна вода в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на храна и други битови цели, доставяна чрез водопроводна система или от цистерна, в бутилки, кутии или други опаковки, както и водите, използвани за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти;

17.      "водно тяло" е самостоятелна и значима част от повърхностните или подземните води;

18.      "добро химично състояние на подземните води" е химичното състояние на подземно водно тяло, което отговаря на условията, установени в Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води;

19.      "замърсител" е всяко вещество, което може да предизвика замърсяване, и особено изброените вещества в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9;

20.      "количествено състояние на подземните води" е показател на степента, в която водовземането или естественото дрениране от подземните води въздейства върху подземното водно тяло;

21.      "естествени ресурси на подземните води" са общото средногодишно подхранване на водоносния хоризонт;

22.      "опасни вещества" са вещества или групи вещества, които са класифицирани като токсични, устойчиви и в състояние да се акумулират биологично, както и други вещества или група от вещества, които предизвикват същата степен на безпокойство;

23.      "подземно водно тяло" е отделен обем подземни води в рамките на един или няколко водоносни хоризонта, характеризиращ се с определено състояние на подземните води;

24.      "праг на замърсяване на подземните води" е концентрацията на замърсител, група замърсители или показател за замърсяване, при трайното превишаване на които се създава риск за непостигане на добро химично състояние на подземните води;

25.       "собствени потребности на гражданите" са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят;

26.       "състояние на подземните води" е общ израз на състоянието на подземно водно тяло, определено от по-лошото от количественото и химичното му състояние;

27.       "водни услуги" са всички услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените институции и за всяка стопанска дейност чрез водовземане, акумулиране, събиране в резервоари, обработка и доставка на повърхностни или подземни води, както и събирането, отвеждането и третирането с пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, които след това се заустват в повърхностни водни тела;

28.       "значителни количества подземни води" са водни количества, за които е технически възможно да бъдат изчерпани от водоносния хоризонт и които представляват интерес за практическо използване;

29.     . "стандарт за качество на подземните води" е стандартът за качество на околната среда, изразен като концентрация на конкретен замърсител, група замърсители или показател за замърсяване на подземните води, които не трябва да бъдат превишавани, с цел опазване на човешкото здраве и околната среда;

30.      "значима и устойчива тенденция на замърсяване на подземните води" е всяко статистически значимо увеличаване на концентрацията на замърсител, група замърсители или показател за замърсяване, които представляват риск за околната среда;

31.      "консервирано водовземно съоръжение за подземни води" е съоръжение, за което временно е преустановено черпенето, не е оборудвано за експлоатация, но е запазена възможността за бъдещата му експлоатация;

32.      "ликвидирано водовземно съоръжение за подземни води" е съоръжение, за което напълно се прекратява възможността за естествено или принудително протичане на води;

33.      "водоползване" са водните услуги заедно с всяка друга човешка дейност, свързана с отнемане на води, ползване на водни обекти и земеползване, за която при характеризирането на водните тела, извършено при условията на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 2 и 9, е установено, че оказва значително въздействие върху състоянието на водите, и които се вземат предвид при изпълнението на икономическия анализ по чл. 192, ал. 2, т. 1от Закона за водите;

34.      "водопроводна мрежа" е елемент на водоснабдителната система в урбанизираната територия, състоящ се от проводи и прилежащите им съоръжения за разпределение и транспортиране на водата до потребителите;

35.      "попътно разкрита минерална вода" е минералната вода, разкрита непредвидено при хидрогеоложко проучване или при изграждане на водовземно съоръжение с друга цел, извършено въз основа на издадено разрешително по реда на този закон;

(2) за непосочените в ал. 1 понятия се прилагат понятията от § 1, ал. 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за водите.


 § 2. В случаите, когато тази наредба изисква уведомяване или съобщаване и когато за това не са предвидени изрични правила или прилагането на изрично определена процедура, уведомяването, съответно съобщаването, става по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.


§ 3. Зоните за защита на водите се опазват в съответствие със стандартите и целите, определени с акта за създаване на съответната зона.


                        Преходни и Заключителни разпоредби

 § 4. Когато използването на водите се осъществява на основата на издадени разрешителни или без основание, лицето, използващо водите, дължи заплащане на такси, предвидени в Закона за водите, считано от влизането в сила на общинската тарифа, независимо от етапа, на който се намира процедурата за издаване или преоформяне на разрешителното му.


§ 5. (1) Поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.

(2) Поземленият сервитут произтича от закона или от правна сделка.


 § 6. Давностния срок за погасяване на неплатените такси по чл. 9 от Наредбата е 5 години, считано от датата на установяването им.

  

§ 7. (1) Притежателите на Разрешителни за водовземане на минерална вода и на концесионни договори за ползване на минерална вода, на които водопроводите за минерална вода преминават през общински имоти и нямат сключени договори с Общината за право на прокарване на водопроводите и/или договори за водопренос/водоподаване на минерална вода по общинските водопроводи за минерална вода, се задължават да преведат в съответствие с тази Наредба отношенията си с Общината в срок от 6 месеца от влизането й в сила.

(2) На не превелите отношенията си с Общината в определения в ал. 1 срок, Кметът на общината прекратява ползването и подаването на минерална вода в обектите им до привеждане на отношенията им с Общината в съответствие с изискванията в настоящата Наредба.

 

§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 21, т. 7 и т. 8 от Закона за местното самоуправление, и местната администрация и Решение № 33 / 30.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите във връзка със Закона за водите във връзка с §133 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 06.08.2010 г.; изм. и доп., бр. 55 от 03.07.2018 г.).

 

 § 8. Наредбата и приложенията към същата са приети от Общинския съвет Балчик с Решение № .............2019 г., протокол № ...... и влиза в сила 3 дни от деня на публикуването й в местен вестник и на уеб сайта на Община Балчик.Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата

  

Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително (Приложение № 28 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите)

 

До

КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 

За издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на  §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ


УважаемИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

На основание чл.52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите и във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения


Данни за ЗАЯВИТЕЛЯ

Трите имена (за физически лица)

Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)


Постоянен адрес (за физически лица)

Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци)


ЕГН (за физически лица)

Единен идентификационен код (за юридически лица и еднолични търговци)


Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв)


Телефон (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)


Факс (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)Данни за използването

Цел/цели на  водовземането


Наименование на находището на минерални води


Място на водовземане:

- наименованието на водовземното(ите) съоръжение(я) (извор, тръбен или шахтов кладенец, друго), посочено в регистъра на експлоатационните ресурси на минералните води, публикуван на интернет страницата на съответната Басейнова дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

- географски координати на местата на съоръженията.


Местност, административно-териториална и териториална единица:

Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

Идентификционен номер на имота по КВС или КККР.

(попълва се за всяко място на водовземане)


Параметри на исканото водовземане:

а) Средноденонощен дебит на черпене:              (л/сек)

б) Максимален дебит на черпене:                        (л/сек)

в) Годишен обем на черпене:                       (куб.м/годишно)

г) Сезонен обем на черпене:                                   (куб.м)

Период на черпене в сезона: (от дата на месец до дата на месец).

(ако се предвижда черпене само в определени сезони)


Номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).


 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда

Заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на обекта, където се предвижда ползване на минерални води.

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения

Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода

Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми

(Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)

Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.


Забележка:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.

2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.

4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на  Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.


дата:                                                            Заявител:

                                                                                         /име, подпис/  


Приложение 2 към чл. 10, ал.2, т.4 от Наредбата


 

Декларация


Подписания .....................................................................................................................

(трите имена)


ЕГН......................................, представител на ..................................................................


.......................................................................................................................................

(юридическо лице, едноличен търговец)


с БУЛСТАТ .............................................


със седалище и адрес на управление.................................................................................


тел. ............................................., факс .........................................................................


във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда


Декларирам:


Представляваната от мен фирма няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

            Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.Дата..................                                                                      Декларатор:............................

   (подпис)

 

 

 

Приложение 2а към чл. 10, ал.2, т.4 от Наредбата

Образец на декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС - за физически лица

 


Д Е К Л А Р А Ц И Я            Подписаният ...........................................................................................................................

(трите имена)


            ЕГН .....................................,  с адрес ......................................................................................


            ......................................................................................................................................


            тел. .............................., факс.................................................................................................


            във връзка с чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната средаД Е К Л А Р И Р А М:

 

            Нямам парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда.

            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.Дата......................                                                                              ДЕКЛАРАТОР:

                                                                                                                                   (подпис)

Приложение 3 към чл. 42, ал. 2 от Наредбата


ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


Днес .............  долуподписаните:

1................................ - представител на община Балчик

2................................ - представител на .................................................., в качеството на ползвател по Разрешително за водовземане от минерална вода №......../...................... г. издадено от ........................


извършихме оглед на място и установихме състоянието на поземлените имоти - общинска собственост, през които  е учредено право на прокарване за изграждане на водопровод за захранване с минерална вода на обекта, предмет на присъединяване, както следва:


ПИ с идентификатор №......... по  КК на гр./с/.......................... регулационния план на гр./с/..................................................................,


при която се установи следното състояние:

.......................................................................................... ......................................................................................................


ПРЕДАЛ: ..................                                                                              ПРИЕЛ: .....................