• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


 

 

 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

В ОБЩИНА БАЛЧИК

 

 

(2017 - 2019 г.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯТА.

 

РЕЗЮМЕ НА ОБЩИНСКАТА  СТРАТЕГИЯ.

 

I.              ВЪВЕДЕНИЕ.

 

1. Нормативни  изисквания и подходи за разработката.

2. Общи условия за процеса на подкрепа за личностно развитие в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование.

         

II.                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТКАТА И ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА.

 

III.                                                                                                                                                                                                                    РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ГОТОВНОСТТА НА ОБЩИНАТА  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.

 

1.                                                                                                                                                                                                             Тенденции и изводи от анализа на осигурената обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в образователните институции на територията на  община Балчик.

2.      Общинска политика за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, специфични условия, обективни и субективни трудности, рискове, възможни решения.

 

IV.         ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ.

          1. Визия на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие (2017г. - 2019 г.);

          2. Стратегически цели на Общинската стратегия.

 

V.            ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ.

 

VI.         ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА.

1. Предмет на оценката;

2. Критерии за оценка изпълнението на Стратегията.

 

VII.      КООРДИНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯТА

 

 

 

ДГ

Детска градина

Д"СП"

Дирекция за социално подпомагане

ДПЛР 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие

ЕПЛР

Екип за подкрепа за личностно развитие

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищното  образование

МОН

Министерство на образованието и науката

МС

Министерски съвет

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществени    прояви на малолетни и непълнолетни

НПО

Неправителствена организация

НЕИСПУО

Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование

ОЗД             

Отдел „Закрила на детето"

ОПЛР

Обща подкрепа за личностно развитие

ОУ              

Основно училище

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЕПЛРДУСОП

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

РУО

Регионално управление на образованието

РЦПППО

Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Средно училище

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦОУД 

Целодневна организация на учебния ден

ЦПЛР

Център за подкрепа за личностното развитие

ЦСОП

Център за специална образователна подкрепа

 


 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ НА ОБЩИНСКАТА  СТРАТЕГИЯ

 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  на Община Балчик се приема съгласно изискванията на националната политика в областта на приобщаващото образование. Стратегическата част се разработва в съответствие с Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в област Добрич, утвърдена през месец април 2017 година. Целите и приоритетите на Общинската стратегия са съобразени с нормативните документи за приобщаващо образование в българските образователни институции за осигуряване на всяко дете достъп до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности.

Общинската стратегия е ориентирана към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик.

            Основните принципни постановки, залегнали в настоящата стратегия са:

1.      Гарантиране на правото на  всяко дете и ученик  на достъп до детска градина и училище най-близо до неговото местоживеене и на качествено образование.

2.       Приемане и зачитане уникалността на всяко дете и ученик и подкрепа на неговото личностно израстване, на които образователните институции трябва да гарантират  максимално развитие на неговия потенциал по най-подходящия начин.

3.      Професионално развитие и повишаване на педагогическите компетентности на работещите в образователните институции с оглед осигуряване на обща и допълнителна подкрепяща среда на децата и учениците.

4.      Сътрудничество на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на всички равнища - управление, диалог и екипност, споделяне на добри практики в процеса на приобщаващото образование, ефективно взаимодействие с родителските общности и НПО, осигуряване на обща и допълнителна подкрепяща среда.

Настоящата общинска стратегия обхваща двугодишен период и определя насоките на процесите и дейностите на приобщаващото образование за постигане на осъзнато и пълноценно гарантиране на качествено образование за всяко дете и ученик в общинските образователни институции.


I.              ВЪВЕДЕНИЕ.

 

I. 1. НОРМАТИВНИ  ИЗИСКВАНИЯ  И ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТКАТА.

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на Община Балчик е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО), чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.). и Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич.

Процесът на разработване на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на Община Балчик се основава на приетия от Общински съвет - Балчик Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик.

Основните акценти в стратегията са свързани с четири ключови елемента в приобщаването на децата и учениците и  развиване на техните способности:

ü     Събиране и оценка на информация от различни източници за планиране и усъвършенстване на политиката и практиката на приобщаването;

ü     Процес на постоянно развиване на технологии за по-добро образование, за да се отговори адекватно на разнообразието на обучаваните;

ü     Разкриване и отстраняване на бариери и оказване на подкрепа;

ü     Присъствие, участие и успех за всички учащи се, както на групите, за които съществува риск от изолиране, изключване от образованието или недостатъчно добри резултати от обучението, така и на учащите с високи резултати и постижения.

В процеса на разработване на визия, цели, дейности на настоящия стратегическия документ са формулирани основните приоритети на проблема в Община Балчик, в съответствие с философията на приобщаващото образование, заложени в  нормативните документи.

Проучени са действащи стратегически документи на европейско, национално, регионално и местно ниво, различни секторни стратегии и програми:

ü     Закон за закрила на детето;

ü     Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.

ü     Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 - 2020 г.;

ü     Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 - 2020 г.

ü     Рамка за действие „Образование 2030": Към приобщаващо и равноправно качествено образование и учене през целия живот за всички.

ü     Конвенция на ООН за правата на детето (1989) и др.

 

I. 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ.

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се осигурява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги съгласно чл. 174 ал. 1 от ЗПУО.

Подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, в съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование.

Наредбата за приобщаващото образование  определя държавният образователен стандарт за приобщаващо образование, както и редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.

Децата и учениците имат право да получат обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 171, ал. 1, т. 7 от ЗПУО.

Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява там, където са детето и ученикът - чл. 177 ал. 2 от ЗПУО.

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик и включва:

1. екипна работа между учителите и други педагогически специалисти;

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език (само за детските градини);

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

5. консултации по учебни предмети;

6. кариерно ориентиране на учениците;

7. занимания по интереси;

8. библиотечно-информационно обслужване;

9. грижа за здравето;

10. осигуряване на общежитие;

11. поощряване с морални и материални награди;

12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

14. логопедична работа;

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа на оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици.

Допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със СОП, деца в риск, деца с хронични заболявания и деца с изявени дарби.  Тя включва:

1. работа с дете и ученик по конкретен случай;

 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

  3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

5.      ресурсно подпомагане.

Съгласно чл. 81 от Наредба за приобщаващо образование, допълнителната подкрепа е:

-          краткосрочна (минимум 1 учебна година, максимум - до края на етап на обучение);

-          дългосрочна - повече от един етап или степен на обучение или за целия период на обучение.

 

II.                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТКАТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

 

За успешно прилагане в практиката на  организацията, принципите и процедурите, изисквани от Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование се поставят следните предизвикателства:

II.1. Преобразуване на институции в системата на предучилищното и училищното образование. Новата законодателна рамка поставя нови изисквания към детските градини и училищата. Активно и действено взаимодействие между държавни, общински органи и структури, включително доставчици на социални услуги за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

За Община Балчик най - голямото предизвикателство е свързано с преобразуването на Помощното училище-интернат „Академик Тодор Самодумов" в Център за специална образователна подкрепа с дейности, определени в чл. 49, ал. 2 от ЗПУО.

II.2. Философията на приобщаващото образование поставя пред педагогическите специалисти необходимостта за придобиване на компетентности, свързани с новите нормативни промени, както и осмисляне на собствения си педагогически опит с родители, добрите си практики, възможностите за развитие на тези практики и обогатяването им с нови идеи. Като основен подход за реализиране на приобщаващото образование се изисква разширяване на кръга от педагогически специалисти в екипна работа - включване на психолози, логопеди, медицински специалисти, социални педагози и социални работници работници и др.

II.3.Организацията и съдържанието на предучилищното и училищно образование е свързана с промени във финансирането на дейностите за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците, което на този етап е все още недостатъчно.

II.4. За осъществяване на процеса на приобщаващото образование е необходимо фокусиране върху всички участници в процеса на образование - деца, родители, педагогически специалисти. Ключов момент е формирането на нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата и учениците за живот в приобщаващо общество.

 

III.                                                                                                                                                                                                                    РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ГОТОВНОСТТА НА ОБЩИНАТА  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

III.1. ТЕНДЕНЦИИ И ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик е приет от Общински съвет - Балчик с решение № 87, протокол № 7 от 28.02.2017 г. В анализа е извършен преглед и оценка на следните аспекти на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик:

1. Актуалната ситуация на образователната система в общината;

2. Осигурената подкрепа на интелектуалното, емоционално, духовно, нравствено и

физическо развитие в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и

интересите, както и за съхраняване и утвърждаване на националната идентичност,

човешките права и свободи, принципите на демокрация и отговорно гражданско поведение;

3. Осъществени дейности за насърчаване, развитие и реализация на заложбите и

способностите;

4. Утвърдени училищни политики и практики за формиране на толерантност и уважение към личността и обществото;

5. Осъществени дейности за познаване на националните, европейските и световни

културни традиции и ценности.

Системата за предучилищно и училищно образование  в Община Балчик обхваща следните установени от ЗПУО институции:

-         13 детски градини, в т. ч.:

 • ДГ „Знаме на мира" Балчик - с 9 възрастови групи, от които 5 изнесени групи в друга сграда „Братя Мормареви", в т.ч. една яслена група;
 • ДГ „Чайка" Балчик с пет възрастови групи и една разновъзрастова група изнесена в друга сграда „Изток";
 • ДГ „Първи юни" с. Оброчище с пет възрастови групи,
 • ДГ „Здравец" Балчик с четири възрастови групи;
 • 9 ДГ в селата Соколово, Сенокос, Стражица, Гурково, Кранево, Безводица, Пряспа, Дропла, Ляхово - с по една разновъзрастова група,

-         Седем училища, в т.ч.:

 • четири основни училища - ОУ „Антим I" Балчик, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" Балчик, ОУ „Г. С. Раковски" Сенокос, ОУ „В. Левски" Соколово
 • две средни училища - СУ „Хр. Ботев" Балчик и СУ „ ХР. Смирненски" с. Оброчище
 • едно помощно училище - интернат ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с. Кранево до 31.08.2017г., а от 01.09.2017г. - Център за специална образователна подкрепа с общежитие ЦСОП „Акад. Т. Самодумов" Кранево

-         Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик.

Анализът включва актуална информация за образователните институции, както и организирани към момента дейности, подкрепящи обучението и възпитанието на децата и учениците, дейности за развитие на техните интереси и способности в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта, ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, педагогическа и психологическа подкрепа и др., демографски тенденции, настояща ситуация и предизвикателства пред общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

В община Балчик съществуват разнообразни възможности за подкрепа, както на деца и ученици със СОП, така и на деца и ученици с изявени дарби.

Групата деца и ученици със специални образователни потребности, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за личностно развитие, е много разнообразна по своя състав и особености в отделните училища и детски градини, което изисква конкретен подход при планиране на необходимите ресурси и прилагане на институционалните практики към индивидуализирана грижа, както и гъвкави решения на място в сътрудничество с другите институции.

Педагогическите специалисти не се подготвени като цяло, за качествено прилагане на новата нормативна уредба за приобщаващото образование. В училищата и детските градини няма назначени педагогически съветници и психолози. Все още не е достатъчен обхватът и задълбочеността на квалификацията на по-голяма част от учителите и промяна в нагласите им да припознават като свое професионално поле и работата с деца и ученици със СОП.

Поставено е начало на изграждане на материална база в детските градини и училищата, но тя все още не е достатъчна за качествено обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Сегашното състояние е резултат повече от пригаждане на помещения и опити за частично решаване на проблемите, според наличните ограничени финансови ресурси. Архитектурната достъпност е все още пожелание за част от образователни институции. Необходими са концентрирани целеви средства и планирани действия за привеждането на материалните условия в съответствие с нормативните изисквания.

Училищата организират своята работа по предоставяне на кариерно консултиране на децата и учениците (като част от общата подкрепа за личностно развитие), ползвайки налични ресурси. Като цяло няма изградени практики и  опитът на училищата не е достатъчен.

Дейностите на институциите, ориентирани към дарбите и интересите на децата и учениците в свободното им време, са разнообразни и имат продължителни традиции. Учениците могат да избират, както между форми, предлагани в училищата, така и между предлагани от ЦПЛР-ОДК, от други организации и институции и по проекти. Значителен ефект върху обхвата и разнообразието на предлаганите форми в периода на стратегията ще окаже проекта на МОН BG05M2ОP001-2.004 - 0004 - „Твоят час" - фаза 1. Законът за предучилищното и училищно образование дава възможности за индивидуална подкрепа на дарбите на децата и учениците и чрез гъвкави форми на обучение във формалното образование и в свободното време.

Има малка, но устойчива тенденция за намаляване на ежегодния брой напускащи училище ученици. Институциите поотделно водят активна политика в рамките на своите правомощия за предотвратяване на напускането на училище и връщането в образователната система на напусналите ученици. Недостатъчна е все още координацията и обмена на данни между институциите за действителен комплексен подход към проблемите, водещи до отпадане от образователната система. Факторите, водещи до напускане на образователната система, са идентифицирани, но не е достатъчна работата по преодоляването на проявата им за всеки конкретен случай. В нашата община високо се оценява значението на ранното детско развитие и качественото предучилищно образование като фактор за предотвратяване на отпадането от образователната система.


III.2. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ТРУДНОСТИ, РИСКОВЕ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ.

В община Балчик има социални услуги за деца и младежи, предоставяни в общността, но те все още не са достатъчни. Липсват социални услуги, които да се предоставят на деца в риск, деца нуждаещи се от специална закрила, деца с трайни увреждания или деца със специални образователни потребности. Необходимо е да се разшири палитрата от услуги, за да се създаде възможност за задоволяване потребностите на идентифицираните целеви групи.

     Формирането на общинската политика за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците се влияе от неблагоприятните демографски тенденции - намаляващ брой на населението поради отрицателен естествен прираст и миграция, породена от икономически фактори, свързани с осигуряване трудова заетост. Тези процеси влияят на институциите в системата на предучилищното и училищното образование като създават трудности при формиране на групите и паралелките, обособяване на стабилни ядра в ученическата общност, които въздействат върху процеса на формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене. Ниското равнище на заетост в някои от селата създава предпоставки от социален характер, които влияят върху редовното посещение на децата и учениците. Много внимание изискват проблемите със задържането в детската градина и училищата на подрастващите от ромски произход. За напредъка на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие са необходими постоянни и периодични квалификационни дейности за педагогическите специалисти, на различни нива - детска градина/училище, обучителни организации, програми.

Кадрови и финансов е проблемът с липсата на специалисти като психолог, логопед, ресурсен учител в образователните институции. Ресурсното подпомагане на 2/3 от децата и учениците със СОП се извършва чрез Регионалния център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование Добрич. При работата с тези деца и ученици има добра координираност между ресурсните учители от РЦПППО град Добрич и учителите от училищните екипи за подкрепа за личностно развитие.

През последната година се увеличават случаите на  квалификация на специалисти или преквалификация на педагози от общинските училища и детски градини по специалностите логопед, ресурсен учител, психолог и др., което ще доведе до промяна.

Трудности има с изграждането на достъпна архитектурна среда, което се финансира от бюджета на общината, но не обезпечава нормативно изискваните условия. Кандидатстването по проекти е начин за осигуряване средства за създаване подходяща среда.

Ефективното сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование и всички институции, свързани с тях не е достатъчно.  Всяка институция осигурява необходимата подкрепа в рамките на своите правомощия. Необходимо е по-тясно сътрудничество между образователните институции, държавните и местните органи и доставчиците на социални услуги и определяне на  задължителните изисквания към всички участници в процеса на осъществяване на приобщаващо образование и отговорностите на всеки, съобразно определените му функции. До голяма степен на тези нужди отговорят дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, създаден с Решение № 373 от 05.07.2017 г. на МС.

Училищата и детските градини са изградили традиции, чрез които се дава възможност децата да се изявяват и развиват своите заложби и талант - училищни клубове, участие във фестивали на различно ниво, спортни мероприятия, организиране на изложби, провеждане на училищни дебати и др. В много детски градини и училища са изградени добри практики на партньорство с родителите на децата. 

            В общината се развиват добрите практики в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, изграждане позитивен организационен климат и развитие на училищната общност. В ЦПЛР - ОДК Балчик са изведени извънучилищни дейности, съобразени с желания, интереси, потребности на децата и учениците, които се актуализират ежегодно. Организират се летни занимания за децата и учениците чрез ЦПЛР-ОДК и читалищата на територията на общината, като се осигуряват възможности за достъп на всички желаещи. Община Балчик разширява инициативите за насърчаване и поощряване на децата и учениците, свързани с изяви и успехи на различни нива - олимпиади, фестивали, конкурси, състезания, организирани празници и др.

 

IV. ВИЗИЯ И СТАТЕГИЧСКИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ


При формиране на визията, целите и  дейностите за реализиране на Общинската стратегия определящи са анализът на актуалното състояние на дейностите, свързани с подкрепа за личностно развитие, по-нататъшното осигуряване на качествено и достъпно образование в общинската образователна система, съобразено с индивидуалните различия и способности на децата и ученици,.

 

IV.1. ВИЗИЯ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (2017г. - 2019 г.);

              Осигуряване на ключови фактори и ресурси от всички заинтересовани страни в системата на предучилищното и училищното образование в Община Балчик за осъзнато и пълноценно изграждане на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в образователните институции.

 

IV.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ.

Целите съответстват на Областната стратегия, точно и ясно са формулирани, реално измерими и практически насочени към постигане на описаното във Визията желано състояние на образователните институции в община Балчик.

 

IV.2.1. Стратегическа цел: Осигуряване на среда за социално приобщаване и качествено образование, в която детето е прието, ценено и има възможност да развива своите способности.

IV.2.2. Стратегическа цел:  Осигуряване на необходими специалисти и повишаване на педагогическите компетенции на педагозите за посрещане на потребностите на децата и учениците за успешно и пълноценно приобщаване в училищната общност.

IV.2.3. Стратегическа цел: Организационно и съдържателно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за ефективно изпълнение на разпоредбите в нормативните документи за приобщаващо образование.

IV.2.4. Стратегическа цел: Достъпност на общата и специализираната среда за децата и учениците чрез подобряване на материалните условия в детските градини и училищата.

IV.2.5. Стратегическа цел: Осигуряване на най-добрия интерес на детето или ученикът чрез партньорство и взаимодействие между всички участници във процесите на обучение, възпитание, социализация и адаптация в образователните институции         ( деца /ученици - педагогически специалисти - родители).

IV.2.6. Стратегическа цел: Активно взаимодействие между образователните институции, държавни и общински структури, доставчици на социални услуги за осигуряване на процеса на приобщаващо образование в детските градини и училищата.


V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ.

 

 

Стратегическа цел 1: Осигуряване на среда за социално приобщаване и качествено образование, в която детето е прието, ценено и има възможност да развива своите способности.

Дейност

Срок за изпълнение

Институции

Период на отчитане

1.1.Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимост от обща или от допълнителна подкрепа

Ежегодно (месец септември)

Детски градини, училища

годишен

1.2.Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за училище

Ежегодно ( месец май)

Детски градини,

годишен

1.3.Ранното оценяване на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина чрез скрининг за определяне на риск от възникване на обучителни затруднения.

Ежегодно

Детска градина, Община,


годишен

1.4.Осигуряване на условия и ресурси за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта:

1.4.1.Проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на училищно, общинско, областно и национално ниво.

1.4.2.Организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование;

1.4.3.Организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално равнище, включително и през ваканциите

Ежегодно

Детски градини

Училища,

ЦПЛР,

Община


годишен

1.5.Подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

Ежегодно

Училища,

ЦПЛР,

Община


годишен

1.6.Кариерно консултиране и ориентиране на учениците в зависимост от потребностите, интересите, способностите, предпочитанията и интересите

Ежегодно

Училища

Община


годишен

1.7.Разработване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици

Ежегодно

Училища

Община


годишен

1.8.Осигуряване на кариерно ориентиране според способностите и потребностите на учениците със СОП 

Ежегодно

Училища и ДГ - Ресурсни учители, психолози


годишен

1.9. Участие в общински, областни, национални проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта за осигуряване на личностно развитие на децата и учениците и стимулиране на инициативност и творчески потенциал

Ежегодно

Детски градини

Училища

ЦПЛР

Община


годишен

Стратегическа цел 2:  Осигуряване на необходими специалисти и повишаване на педагогическите компетенции на педагозите за посрещане на потребностите на децата и учениците за успешно и пълноценно приобщаване в училищната общност

2.1.Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Ежегодно(чл. 129 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование )

Детски градина,  Училища, ЦПЛР, ЦСОП

годишен

2.2.Осигуряване на помощник на учителя при повече от три деца или ученици в групата/паралелка

Ежегодно

(чл. 114 от Наредба за приобщаващото образование )

Детски градини, Училища, ЦСОП

годишен

2.3.Обезпечаване на общата и допълнителна подкрепа  за личностно развитие в детските градини и училищата с необходими специалисти:  психолог/ педагогически съветник, логопед, социален работник, ресурсни учители и др. педагогически специалисти в зависимост от оценката на индивидуалните потребности

Ежегодно

(чл. 4, ал.4 от Наредба за приобщаващото образование и чл. 13 и 14 от Наредба № 12 за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)


Детски градини, Училища, ЦПЛР, ЦСОП

годишен

2.4.Организиране и осъществяване на различни форми за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на учителите, работещи с деца и ученици със СОП, деца и ученици с изявени дарби, с хронични заболявания, деца и ученици в риск

Ежегодно

Детски градини, училища, ЦПЛР, ЦСОП, Община

годишен

2.5.Организиране и провеждане на обучения за помощник на учителя

Ежегодно

РЦПППО - Добрич

годишен

2.6.Организиране и провеждане на обучения на детски учители за осъществяване на дейности свързани с определяне на риск от възникване на обучителни затруднения чрез скриниг.

Ежегодно ( май-септември)

Общини, РЦПППО - Добрич

годишен

2.7.Мултиплициране на добър педагогически опит в приобщаващото образование на ниво образователни институции и община.

Ежегодно

Детски градини, училища, Община, ДГ „Знаме на мира"


Годишен

I.V. Стратегическа цел 3: Организационно и съдържателно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за ефективно изпълнение на разпоредбите в нормативните документи за приобщаващо образование

3.1.Развитие на общинския Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) чрез делегиране на  допълнителни услуги свързани с процеса на приобщаващото образование за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за  личностно развитие на децата и учениците

Съгласно ЗПУО

Община

Годишен

3.2.Преобразуване на ПУИ „Акад. Т. Самудомов" с.Кранево в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП „Акад. Т. Самодумов")

3.2.1.Организиране на обучението на деца и ученици със СОП в изнесени групи в ЦСОП по реда на чл. 195 на ЗПУО ;

3.2.2. Осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа на децата и учениците със СОП за оптимално развитие на силните страни и способностите, коригиране и компенсиране на обучителните затруднения, постигане на очакваните резултати от обучението, стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.


Съгласно § 13 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗПУО

ПУИ „Акад. Т. Самудомов" с.Кранево

Община


2017 - 2018 г.

Стратегическа цел 4: Достъпност на общата и специализираната среда за децата и учениците чрез подобряване на материалните условия в детските градини и училищата

4.1.Подобряване на достъпността на архитектурната среда в образователните институции за осигуряване на физически достъп на децата и учениците с намалена мобилност:

4.1.1.Изграждане на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и детските градини - рамки, асансьори и пр.;

4.1.2.Изграждане и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра в училищата и детските градини за деца с увреждания;

4.1.3.Изграждане на адаптирани санитарни възли в детските градини, училищата и обслужващите звена за децата със специални образователни потребности

Ежегодно

ДГ и училища

Община

Годишен

4.2.Изграждане и подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, съгласно чл. 106, ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование

Ежегодно

Детски градини, училища, Община

Годишен

Стратегическа цел 5: Осигуряване на най-добрия интерес на детето или ученикът чрез партньорство и взаимодействие между всички участници в процесите на обучение, възпитание, социализация и адаптация в образователните институции ( деца/ученици - педагогически специалисти - родители)

 

5.1.Развитие на ефективни форми за  взаимодействие  с родителите на деца и ученици  за осигуряване на подкрепа за личностно развитие:

5.1.1.Прилагане на програми и проекти за подкрепа и обучение за семействата за деца и ученици с увреждания;

5.1.2.Осигуряване на подкрепяща среда за семействата и близките на децата със СОП  чрез консултиране с психолози, логопеди, социални работници в училището/детската градина;

5.1.3.Сформиране на родителски групи за получаване на професионална помощ и подкрепа по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

5.1.4.Консултиране на родителите на деца и ученици с изявени дарби и насочване към специалисти за развитие на детето и ученика.

Ежегодно

Детски градини, училища, Община


5.2.Дейности за организиране на колективни, индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общински, регионално и национално равнище.

ежегодно

Детски градини,

Училища,

ЦПЛР,

Община5.3. Организиране на информационни срещи с родители за подкрепа на деца и ученици в процеса на училищното образование

Ежегодно


 Детски градини, Училища, Община


5.4.Реализиране на програми за създаване на активно сътрудничество и партньорство със семействата на децата и учениците на училищно и общинско ниво

Ежегодно

Детски градини

Училища

Община


5.5. Провеждане на квалификационни дейности с педагогическите специалисти, насочени към усъвършенстване на уменията за сътрудничество с родители

Ежегодно

Детски градини

Училища

Община 5.6. Разработване и утвърждаване на модели на добри практики за съвместна дейност с родители и местна общност в подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

Ежегодно

Детски градини

Училища

Община


IV.6. Стратегическа цел 6: Активно взаимодействие между образователните институции, държавни и общински структури, доставчици на социални услуги за осигуряване на процеса на приобщаващо образование в детските градини и училищата

6.1. Подобряване на координацията и сътрудничеството между институции по отношение на работата с децата в риск и деца, жертви на насилие за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище,  утвърден със заповед № РД09-1871/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката

Ежегодно

ДГ, училища, МКБППМН, РЗИ,МВР,ОЗД,Д"СП", Община


6.2.Създаване на работещи мерки за осъществяване на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, създаден с Решение № 373 от 05.07.2017 г. на МС.

Ежегодно

ДГ,училища,ОЗД,РЗИ,

МКБППМН,МВР

Община


6.3.Назначаване на социален работник в едно училище като пилотно, който да изпълнява функцията на медиатор между семейството, обкръжението на детето/ученика и образователната институция.

Ежегодно

Детски градини,

Училища,

Д"СП",

Община


6.2.Създаване на работещи практики за изпълнение на нормативните изисквания за уведомяване на отделите за закрила на детето от  училищата и детските градини в случаите на деца и ученици в риск, отказ от страна на родителите за осигуряване на допълнителна подкрепа след оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика.

Ежегодно

ДГ, училища,ОЗД, Общини


6.5.Организиране и провеждане на дейности,  насочени към местната общност за преодоляване на  предразсъдъците и  повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците, нуждаещи се от  допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Ежегодно

Детски градини,

Училища,

ОбщинаПериодът на отчитане е свързан с двугодишната продължителност на изпълнение на Общинската стратегия.


VI. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА.

 

VI.1. ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКАТА.

Предмет на оценката е изпълнението на Общинската стратегия и постигнатите резултати. Тази оценка се извършва в два аспекта:

Първо: Какви са постигнатите резултати, доколко ефективно и ефикасно е въздействието на Общинската стратегия за постигането на целите и желаната визия.

Второ: Доколко се спазват регламентираните дейности за изпълнение на стратегическите цели, как се осигурява взаимовръзката между изпълнението на Общинската стратегия и Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците;

 

VI.2. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ.

 • Брой групи в Центъра за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, деца и ученици в тях;
 • Брой деца и ученици със СОП в изнесени групи за обучение в ЦСОП с. Кранево, на които се осигурява педагогическа и психологическа подкрепа, коригиране и компенсиране на обучителните затруднения, стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация;
 • Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и обезпечават ресурсното подпомагане на децата и учениците по чл. 283, ал. 4 от ЗПУО;
 • Брой педагогически специалисти, участвали в обучения за развитие на професионалните компетентности за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • Брой функциониращи ресурсни кабинети и нови елементи на специализирана подкрепяща среда в детските градини и училищата
 • Брой педагогически съветници, психолози, логопеди и помощник на учителя, работещи в детски градини и училища.
 • Брой ефективни форми за съвместна дейност на образователните институции с родители и местна общност в подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

 

VII.           КООРДИНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ.

 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се изпълнява от институциите, които работят на територията на Община Балчик и са ангажирани с осигуряване на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският съвет, по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие.

Информация за изпълнените дейностите и постигане на критериите за оценка на изпълнението на Общинската стратегия се внася в Областна администрация  - Добрич три месеца преди изтичане на срока на Областната стратегия.


 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик (2017-2019 г.) е приета на заседание на Общински съвет-Балчик проведено на 27.07.2017г. с решение № 193 по Протокол № 13.