• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

 

214

 

гр. Балчик , 29.02. 2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с § 47, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл. 41 и 42 от ПМС № 367 от 30.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.


Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Утвърждавам ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2012 г. между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към ОБЩИНА БАЛЧИК, и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2012 г., както следва

 

І.  Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2012  г. между училищата, второстепенни  разпоредители  с бюджетни кредити към ОБЩИНА БАЛЧИК

1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за общообразователни училища - дейност 322 „Общообразователни училища";.

2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за професионални училища и паралелки за придобиване на професионална квалификация в СОУ - дейност 326 „Професионални  училища,  професионални гимназии и паралелки за професионална квалификация към СОУ".

3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за специалните училища - дейност 321 „Специални училища".

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата се определят по следната формула:  

СФ = ОКФ + ДКФ, 

където

СФ - средства по формулата

ОКФ - основни компоненти по формулата

ДКФ - допълнителни компоненти по формулата

 

Основни компоненти на формулите:

1.  Брой  ученици съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието, младежта и науката „АДМИН М" към 01.01.2012 г.

2.  Единни разходни стандарти за един ученик съгласно Решение № 265 от 2011 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.(изм. и доп. РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г.) 

Допълнителни компоненти:

1. Добавка за отопление с течно гориво - ДОТГ 

2. Добавка за обучение на ученици от етническите малцинства - ДУЕМ

3. Добавка за  разгърната застроена площ - ДРЗП

4. Добавка  за гимназиален етап на образование - ДГЕО

5. Добавка за двусменен режим на обучение - ДДСО

6. Добавка за ниска енергийна ефективност - ДНЕЕ

7. Резерв за нерегулярни разходи - РНР

 

ІІ. Правила  за  разпределение  на  средствата  по  допълнителните  компоненти  на формулите на общообразователните училища

1. Добавка за отопление с течно гориво - ДОТГ 

Добавката се предоставя на училищата с вид на отопление - течно гориво. Същата компенсира различията в разходите на един  ученик, произтичащи от вида на отопление  на училището. Добавката е в размер на 66 лв. за 1 ученик в училище с отопление течно гориво и представлява 3.74% от общия размер на средствата за дейност 322.

2. Добавка за обучение на ученици от етническите малцинства - ДУЕМ

Добавката се предоставя на всички  училища, пропорционално на броя на учениците от етническите малцинства. Същата е в размер на 10 лв. на ученик  и представлява 0,39% от общия размер на средствата за дейност 322.

3. Добавка за  разгърната застроена площ - ДРЗП

Добавката се предоставя на база използвана разгърната училищна площ. Всяко училище получава по 2 лв. на метър застоена площ, а размерът на добавката е 1,95% от общия размер на средствата за дейност 322

4. Добавка  за гимназиален етап на образование - ДГЕО

Добавката се предоставя на СОУ „Христо Ботев" Балчик и СОУ „Христо Смирненски" Оброчище. Същата е в размер на 27 лева на 1 ученик в гимназиален етап на образование и е 0,24% от общия размер на средствата за дейност 322

5. Добавка за двусменен режим на обучение - ДДСО

Добавката, в размер на 13 лв. на ученик, се предоставя на СОУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, и представлява 0.17% от общия размер на средствата за дейност 322

6. Добавка за ниска енергийна ефективност - ДНЕЕ

Добавка в размер на 1 лв. на РЗП получават училищата, в които не са въведени мерки за енергийна ефективност и по 1 лв. на ½ от РЗП - училищата с частично въведени мерки за енергийна ефективност. Размерът на добавката е 0,51% от общия размер на средствата за дейност 322.

7. Резерв за нерегулярни разходи - РНР

В изпълнение на § 47, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за

2012 г. във формулите за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища, за професионалните гимназии и за специалните училища се предвижда резерв за нерегулярни разходи. Размерът на резерва е 1,0 % от средствата по ЕРС, заделя се и остава на разположение на ПРБК. 

РНР се използва за изплащане на обезщетения; както и при увеличение като цяло на  броя на децата и учениците за съответната дейност за учебната 2012/2013 г. при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици. РНР се разходва след съгласуване с директорите на училища, въз основа на мотивирано искане на директора, придружено със съответните документи. 

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2012 г. година се разпределят между училищата от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на учениците.


ІІІ. Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти  (ЕРС) по бюджета на Община Балчик за 2012 г.

1. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища - дейност 322.

СФ= 92 % * ЕРС * БУ + 3,74% ДОТГ + 0,39% ДУЕМ + 1,95% ДРЗП +  0.24% ДГЕО + 0.17% ДДСО + 0,51% ДНЕЕ +1% РНР

2.  Формула  за  разпределение  на  средствата  по  ЕРС  за  ПГ за КОС „Алеко Константинов"  и  професионални  паралелки в СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище - дейност 326 

СФ= 99% *ЕРС* БУ + 1% РНР

3. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево - дейност 321

СФ= 99% *ЕРС* БУ + 1% РНР


ІV. Средства по бюджетите на училищата и детските градини над определените по единни разходни стандарти

Добавка  за  подобряване  на  материално-техническата  база  на  училищата  за

учениците в дневна форма на обучение - ДПМТБУ

Добавката е определена с Решение № 265 от 2011 г., изм. и доп. РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г. Същата е в размер на 24 лв. на ученик в дневна форма на обучение. Добавката се предоставя на учениците обучаващи се в общообразователни училища, професионални училища и гимназии  и специални  училища.

Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2012 г. и се изчислява както следва:

ДПМТБУ = БУДФО* 24 лв., 

където 

БУФРО е броят на учениците в дневна форма на обучение.

Добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини - ДУРПИУ 

Добавката е определена с Решение № 265 от 2011 г., изм. и доп. РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г. и се  предоставя  на детските градини и училищата,  в  които  интегрирано  се обучават децата и учениците. Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на децата  и учениците на ресурсно подпомагане. Същата е в размер на 293 лв. на ученик/Дете на  ресурсно  подпомагане и се включва в бюджета на съответното училище и ЦДГ над средствата по формула за 2012 г., изчислена както следва:

ДУРПИУ=БУРПИУ*293 лв.,

където

БУРПИУ- брой на учениците/децата на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище или детска градина.

Добавка  за  подпомагане  храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от І-ІV клас - ДПХУ

Добавката се предоставя на детските градини и на училищата, съгласно ПМС № 308 от 2010 г., за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от І до ІV клас в училищата. Добавката се  включва  в  бюджета на съответното училище и детска градина над средствата по формула/стандарт за 2012г. И се изчислява, както следва:

ДПХУ=БУНЕ/ДПДГ*65 лв. 

Където

БУНЕ/ДПДГ - брой на учениците в начален етап /на децата от подготвителните групи

Средства за извънучилищни и извънкласни дейности - СИИД

Средствата са определени в Решение № 265 от 2011 г., изм. и доп. РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г.за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер на 14 лв.на ученик, обучаващ се в дневна форма на  обучение. Същите се предоставят  на  учениците обучаващи се в общообразователни училища, професионални гимназии и специални училища. Средствата се включват в  бюджета  на  съответното  училище  над  средствата  по  формула  за 2012 г.  и  се  изчисляват както следва:

СИИД=БУДФО*14 лв.

където 

БУДФО -брой на учениците в дневна форма на обучение

Средства за други форми на обучение - СДФО

Средствата за индивидуална форма на обучение в размер на 2475 лв. на ученик и средствата за самостоятелна форма на обучение в размер на 300 лв. на ученик са определени в Решение № 265 от 2011 г., изм. и доп. РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г. и се предоставят на съответните училища, съгласно броя на учениците в други форми на обучение по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2012 г. Изчисляват се по следния начин:

СДФО=БУИФО*2475 лв.

Където

БУИФО - брой ученици индивидуална форма на обучение

И

СДФО=БУСФО*300 лв.

Където

БУСФО - брой ученици самостоятелна форма на обучение


V. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата  при изменение на броя на учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.

1.  Разпределението на средствата по бюджета на Община Балчик за 2012  г. се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на  Република България за 2012г.брой ученици и размерите на единните разходни стандарти за 2012 г.

2. За разликите между разчетния брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за

2012 г. и броя на децата и учениците по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2012 г., до извършването на корекции по реда на чл. 39, ал. 1 от ПМС № 367 от 30.12.2011 г. за  изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2012 г., Община Балчик прилага изискванията на чл. 39, ал. 2 и  ал. 3 от същото постановление.

3. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз основа на броя на учениците по информационната система на МОМН „АДМИН М" към 01.01.2012 г. 

4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в

броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в началото на учебната 2012/2013 година, към 01.10.2012 г.  Това  касае  разпределението  на  база  основни компоненти и допълнителни компоненти по формулата, така и  средствата по бюджетите на училищата и обслужващите звена за 2012 г. над определените по единни разходни стандарти, което се извършва въз основа на брой ученици. Намалението/увеличението  на  броя  на учениците се отразява  с ¼  от  годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 

4.1.При  намаление на броя на учениците като цяло, свободените средства се отнасят към резерва.

4.2. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици, недостигът на средства се разпределя между училищата, пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2012/2013 година, или при възможност се финансира от РНР.

5. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата  и учениците след корекция по бюджета на Общината от Министерство на финансите.


2. На училищата да се предоставят средства извън формулата и единните разходни стандарти, както следва:

2.1.Целеви:

-          Компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;

-          Средства за спорт по ПМС № 129/11.07.2000 г.;

-          Средства за стипендии на учениците;

-          Средства за безплатни учебници и учебни помагала;

-          Оптимизация на училищната мрежа и обезщетения на персонала

            Предоставянето им е в зависимост от датата на получаване

2.2.Средства от:

-          Установеното към края на 2011 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;

-          Дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от ПРБК към

31 декември 2011 година;

      -    Собствените приходи на училищата;

      -    Допълнително финансиране на маломерни и слети паралелки по реда на чл. 11                             от Наредба № 7/2000 г. и Решение 866 по Протокол № 67 от 30.08.2011г. на Общински съвет - Балчик.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на БФС, ОХД, ЗВО и на директорите на училища за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: