• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
В изпълнение на проект „Помощ в дома” – с Договор: BG051PO001-5.1.04-0129- С0001 от 25.03 до 28.03.2013 г.