• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

29.10.2010


Проект на Община Балчик е одобрен за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" и е в размер на 3 367 291,85 лева. В него са включени 9 детски градини (ЦДГ и ОДЗ) -  и 5 училищни заведения (ОУ и СОУ), върху които ще бъдат извършени строителни-монтажни работи, необходими за внедряване на мерките за повишаване на енергийната ефективност - саниране и подмяна на прозорци и врати. Целите на проекта са намаляване потреблението на енергия в общинските образователни заведения, внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии, подобряване средата за провеждане на образователно - възпитателния процес и осигуряване на равен достъп за деца от етническите малцинства.Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...