• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В

ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2012 г.

(приета с Решение 45 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г.; доп. с решение 90 по Протокол № 10 от 26.03.2012 г.; доп. с Решение 126 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на ОбС Балчик; доп. с Решение 155 по Протокол № 14 от 28.06.2012 г.)


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 год. Тя съдържа :

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне в замяна;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения

70 000

2.

Отдаване под наем на терени

70 000

3.

Тротоарни такси

40 000

4.

Отдаване под аренда на земеделска земя

275 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

455 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на имоти - общинска собственост

2 000 000

2.

Учредено възмезно право на строеж

20 000

3.

Продажба на жил. имоти на настанените в тях наематели

60 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

2 080 000


Всичко приходи

2 535 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

40 000

2.

За оценки

3 000

3.

За обявления

2 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

5 000


Всичко разходи

50 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещения в Битов комбинат с. Соколово

Нов

2

Помещение с площ от 16 м2 с. Оброчище /за аптека/

Нов

3

Терен с площ от 258.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

4

Терен с площ от 139.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр.Балчик

преходен

5

Терен с площ от 90.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

6

Тротоарно право, алея "Дамба" и алея "Двореца" гр. Балчик

преходен

7

Помещения, предназначени за лекарски кабинети, намиращи се в "Медицински център І" ЕООД, гр. Балчик

Нов

8

Кабинети в здравна служба в с. Оброчище

Нов

9

Кабинети в здравна служба в с. Сенокос

Нов

10

Кабинети в здравна служба в с. Соколово

Нов

11

Кабинети в здравна служба с. Кранево

Нов

12

Павилион с площ 4.5 м2 алея "Двореца"

Нов

13

Бюфет в СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик

Нов

14

Помещение с площ 40 м2 ул. "Д-р Петър Берон" /за офис/

Преходен

15

Терен с площ 25 м2 в гр. Балчик /за павилион за закуски/

преходен

16

Терен с площ 5 м2 в гр. Балчик /за павилион за вестници/

Нов

17

Терен с площ от 20 м2 в с. Оброчище /за търговски обект/

Нов

18

Терен с площ от 20 м2 в с. Оброчище /за търговски обект/

Нов

19

Обособени части от имоти - публична общинска собственост за разполагане на рекламни и указателни табели

преходен

20

Паркинг "Морска гара"

Нов

21

Паркинг в района на АПК "Двореца" гр. Балчик

Нов


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.2.76 по кад. карта на гр. Балчик с площ от 557 м2 /УПИ ІV, кв.3 по ПУП на в.з. "Момчил"/

Нов

7

Незастроено дворно място с площ от 1718 м2, представляващо ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово /УПИ І, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

8

Незастроено дворно място с площ от 1503 м2, представляващо ПИ № 67951.501.955 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

9

Незастроено дворно място с площ от 1718 м2, представляващо ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово /УПИ І, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

10

Незастроено дворно място с площ от 1573 м2, представляващо ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

11

Незастроено дворно място с площ от 1559 м2, представляващо ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

12

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

нов

13

Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

14

Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Нов

15

Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово/

Нов

16

Незастроено дворно място с площ от 1 348 м2, представляващо ПИ № 67951.501.812 по кад. карта на с. Соколово,/УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 275 м2, представляващо ПИ № 67951.813 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

22

Незастроен ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово, с площ от 1000 м2 /УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/

Преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

24

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

25

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 67643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

26

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

27

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

28

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

Преходен

29

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

Преходен

30

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

Преходен

31

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/

Преходен

32

Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/

Нов

33

ПИ № 02508.72.98 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХХІ, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, кв. Левски, с площ от 1 250.00 м2/

Преходен

34

ПИ № 02508.69.111 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХХІІ в кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, кв. Левски, с площ от 1 499.00 м2/

Преходен

35

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 3 624.00 м2

Преходен

36

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик

Преходен

37

ПИ № 66250.501.76 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/

Преходен

38

ПИ № 66250.501.624 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ І-106, кв. 39 по ПУП на с. Сенокос/

Преходен

39

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з"Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

Преходен

40

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2

Нов

41

ПИ № 02508.7.366 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІV-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца/, с площ от 1555 м2

Нов

42

ПИ № 02508.77.2 и 77.3 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 8007.00 м2/

Преходен

43

Обособени части от ПИ 02508.55.61 по кад. карта на гр. Балчик /двор на Авиоградче/.

Преходен

44

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ

Преходен

45

ПИ 02508.87.180 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 147 м2/

Преходен /съд. спор/

46

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик

Преходен

47

Земеделска земя-нива, V кат., с площ от 21 013 м2 - ПИ № 53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

Преходен

48

Земеделска земя с площ от 47 663 м2 - ПИ № 04515.11.22 по кад. карта на с. Бобовец

Преходен

49

Земеделска земя - нива, ІІІ кат., с площ от 78 320 м2 - ПИ № 18160.12.9 по кад. карта на с. Гурково

Нов

50

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ 115 925 м2 - ПИ № 31245.121.14 по кад. карта на с. Змеево

Нов

51

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ 107 527 м2 - ПИ № 31245.121.4 по кад. карта на с. Змеево

Нов

52

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ 200 384 м2 - ПИ № 31245.118.22 по кад. карта на с. Змеево

Нов

53

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ 96 547 м2 - ПИ № 31245.125.7 по кад. карта на с. Змеево

Нов

54

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ 72 409 м2 - ПИ № 31245.112.6 по кад. карта на с. Змеево

Нов

55

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 160 850 м2 - ПИ №

23769.30.8 по кад. карта на с. Дропла

Нов

56

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 68 825 м2 - ПИ №

23769.37.1 по кад. карта на с. Дропла

Нов

57

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 96 696 м2 - ПИ №

23769.51.65 по кад. карта на с. Дропла

Нов

58

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 67 347 м2 - ПИ №

23769.31.12 по кад. карта на с. Дропла

Нов

69

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 79 998 м2 - ПИ №

58270.33.40 по кад. карта на с. Пряспа

Нов

60

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 60 000 м2 - ПИ №

58270.26.22 по кад. карта на с. Пряспа

Нов

61

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 70 000 м2 - ПИ №

58270.10.38 по кад. карта на с. Пряспа

Нов

62

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 10 000 м2 - ПИ № 36453.17.6 по кад. карта на с. Карвуна

Нов

63

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 10 000 м2 - ПИ № 36453.17.10 по кад. карта на с. Карвуна

Нов

64

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 47 455 м2 - ПИ № 36453.17.11 по кад. карта на с. Карвуна

Нов

65

Земеделска земя - нива ІІІ кат. с площ от 21 123 м2 - ПИ № 36453.30.4 по кад. карта на с. Карвуна

Нов


66.67.68.69.70.
71.72.


доп. с Решение 90 по Протокол № 10 от 26.03.2012 г.

Земеделска земя - път с отпаднало предназначение с площ от 788 м2, представляваща поземлен имот № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино

доп. с решение 90 по Протокол № 10 от 26.03.2012 г.

Дворно място с площ от 940 м2, представляващо ПИ № 18160.501.601 по кадастралната карта на с. Гурково

доп. с решение 90 по Протокол № 10 от 26.03.2012 г.

Вилно място с площ от 439 м2, представляващо ПИ № 02508.1.270 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Изгрев" /УПИ XVI, кв. 27 по ПУП на в.з. "Изгрев"/

доп. с Решение 126 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година

Земеделска земя - път с отпаднало предназначение с площ от 1812 м2, представляваща поземлен имот № 02508.545.1169 по кадастралната карта на гр. Балчик


доп. с Решение 126 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 501 м2, представляващ ПИ № 66250.501.27 по кадастралната карта на с. Сенокос;

 доп. с Решение 155 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година


- Земеделска земя десета категория с площ от 465 м2, представляваща поземлен имот № 53120.1.193 по кадастралната карта на с. Оброчище;

доп. сРешение 155 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година

- Незастроен поземлен имот с площ от 2 500 м2, представляващ ПИ № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик;Община Балчик има намерение да продаде на лицата, които ги обработват:

- лозя в землището на с. Рогачево и гр. Балчик, представляващи маломерни имоти от общинския поземлен фонд

- неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик в м. "Двете чешми"


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя с отстъпено право на строеж.


Община Балчик има намерение да продава чрез конкурс по пазарни цени имоти на граждани, извършили подобрения върху тях по постановления от компетентни държавни органи, както и на лица, чието право е регламентирано по реда на специални закони.


Община Балчик има намерение да удовлетворява молбите на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.


Община Балчик има намерение да продава чрез конкурс по пазарни цени УПИ - прилежащи терени към жилищни сгради в кв. "Изток" на живущите в тях жители на гр. Балчик.
В. Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди възмездно право на строеж на жители на Община Балчик за изграждане на жилищни сгради


1

ПИ № 02508.74.273 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ-273, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 455.00 м2/

Преходен

2

ПИ № 02508.74.274 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІІ-274, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 382.00 м2/

Преходен

3

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 450.00 м2/

Преходен

4

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 452.00 м2/

Преходен

5

ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-262, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 470.00 м2/

Преходен

6

ПИ № 02508.74.261 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV-261, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 424.00 м2/

Преходен

7

ПИ № 02508.74.251 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІV-251, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, с площ 435.00 м2/

Преходен

8

ПИ № 44882.22.63 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 272.00 м2/

преходен

9

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

Преходен

10

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

Преходен

11

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

Преходен

12

ПИ № 44882.501.22 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-22, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 385.00 м2/

Преходен

13

ПИ № 53120.501.167 по кад. карта на с. Оброчище, с площ от 528 м2

преходен

14ПИ № 02508.77.121 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІІ, кв. 148 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 1 505.00 м2/


доп. с Решение 155 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година


Нова В1 - "Имоти върху които Община Балчик има намерение да учреди безвъзмездно право на строеж" и включва следния имот:

- Незастроен поземлен имот с площ от 848 м2, представляващ ПИ № 23769.501.289 по кадастралната карта на с. Дропла;                  


Нов


Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели


1

Апартамент № 18 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.38/

преходен

2

Апартамент № 10 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.30/

преходен

3

Апартамент № 17 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.37/

преходен

4

Апартамент № 10 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.30/

преходен

5

Апартамент № 20 в бл. № 22 ж.к"Балик", вх.А, гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.45/

Преходен

6

Апартамент №1, ул. "Камчия" № 7, с.Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.1 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

7

Апартамент №2, ул. "Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.2 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

8

Апартамент №3, ул. Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.3 по кад. карта на с. Сенокос/

доп. с Решение 155 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година


Апартамент № 4, вх. В, бл. 39 жк "Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в  сграда № 02508.77.62.2.4 по кад. Карта на гр. Балчик/  преходен

ІV. ИМОТИ КОИТО ОБЩИНА БАЛЧИК ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ В ЗАМЯНА

1

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 34 890 м2, представляваща ПИ № 02508.88.799 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Сухите лозя"

Нов

2

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 39 206 м2, представляваща ПИ № 02508.88.800 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Сухите лозя"

нов

3

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 115 912 м2, представляваща ПИ № 02508.88.12 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Сухите лозя"

нов

4

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 177 069 м2, представляваща ПИ № 02508.88.329 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Сребристия бряг"

Нов

5

Горска територия - широколистна гора с площ от 51 146 м2, предствляваща ПИ № 02508.542.606 по кад. карта на гр. Балчик, м. "с. Момчил"

Нов

6

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 41 125 м2, представляваща ПИ № 02508.542.179 по кад. карта на гр. Балчик, м. "с. Момчил"

Нов

7

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 59 302 м2, представляваща ПИ № 02508.542.323 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Кулака"

Нов

8

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 212 439 м2, представляваща ПИ № 02508.542.320 по кад. карта на гр. Балчик, м. "с. Момчил"

Нов

9

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 11 392 м2, представляваща ПИ № 02508.52.79 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Кулака"

Нов

10

Горска територия - широколистна гора с площ от 233 079 м2, представляваща ПИ № 02508.542.324 по кад. карта на гр. Балчик

Нов

11

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 50 161 м2, представляваща ПИ № 02508.88.798 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Сухите лозя"

Нов

12

Горска територия - друг вид дървопроизводителна гора с площ от 332 319 м2, представляваща ПИ № 02508.88.797 по кад. карта на гр. Балчик, м. "Сухите лозя"

Нов


Определя за общински обект от първостепенно значение: "Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618, местност "Момчил" землището на гр. Балчик" и свързаната с нея техническа инфраструктура.


V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2012 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.