На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 39 от Протокол 5/ 28.12.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед № 47/24.01.2012г. на Кмета на Община Балчик.
    ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем съгласно предназначението си кабинети, находящи се на втори етаж на сградата на "Медицински център І" ЕООД - публична общинска собственост, както следва:
1.1. Кабинет № 204 на втори етаж /ендокринологичен/ с площ от 17 м2;
1.2. Кабинет № 205 на втори етаж /офталмологичен/ с площ от 25.14 м2;
1.3. Кабинет № 207 на втори етаж /кардиологичен/ с площ от 17.82 м2;
1.4. Кабинет № 208 на втори етаж /неврологичен/ с площ от 17.44 м2;
1.5. Кабинет № 212 на втори етаж /дерматологичен/ с площ от 18.51 м2;
1.6. Кабинет № 213 на втори етаж /хирургичен/ с площ от 43.08 м2.
2.  Цел на конкурса: Кабинетите да бъдат отдадени под наем на специалисти със съответната специалност.
2.1. Начална годишна наемна цена:
- за обект (1.1.) в размер на 65.28 лева, без ДДС
- за обект (1.2.) в размер на 96.54 лева, без ДДС
- за обект (1.3.) в размер на 68.43 лева, без ДДС
- за обект (1.4.) в размер на 66.97 лева, без ДДС
- за обект (1.5.) в размер на 71.08 лева, без ДДС
- за обект (1.6.) в размер на 165.43 лева, без ДДС
2. 2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.
    3. Конкурсни условия:
    3.1. Кабинетите да бъдат отдадени под наем на специалисти със съответната специалност;
3.2. Да не се променя предназначението на наетите кабинети;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.01.2012г. до 10.02.2012г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 15.02.2012г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.
    
За справки: тел. 7-10-70 - Димитров