• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 58

гр. Балчик, 26.01 2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 93 а, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, във връзка с влошената зимна обстановка в Община Балчик


Н А Р Е Ж Д А М :

1. Обявявам за неучебен ден  27 януари 2012 година за всички училища на територията на Община Балчик поради сложните метеорологични условия, поледица, обилен снеговалеж и силен вятър, и с цел опазване живота и здравето на децата.

2. Неучебният ден да бъде за сметка на резерва от учебно време по учебния план на училищата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се връчи на ОХД, ЗВО, директорите на училища и РИО - Добрич за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик