• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Б А Л Ч И К

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с  Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година по АД № 706/2011 на ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Настоящото предложение касае промяна на размера на таксите за ползване на детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Балчик, включени в раздел ІV на цитираната наредба.


Анализ на таксите, в съответствие с чл. 13 от НОАМТЦУОБ

Действащите такси са определени през 2002 година и през изминалите 10 години не са променяни. Безспорно, те много отдавна вече не отразяват направените разходите за издръжка на едно дете в нашите детски заведения. В голяма степен ниските такси, определяни на база месечен доход на член от семейството, решават определени социални задачи в общината и, преди всичко, дават равен шанс на децата от социално-слаби семейства с ниски доходи да се обучават и възпитават в детски градини и ясли от 1 година до приемането им в първи клас. Това оказва положителен ефект за запазване мрежата от детски градини в общината и за нарастване на броя на децата в тях през годините на демографски срив и промени. В град Балчик и 11 села в общината функционират 13 Целодневни детски градини и 1 Обединено детско заведение с общо 805 деца в 34 групи. Събраните такси през 2011 година, в размер на 42839 лева не покриват дори една трета от средствата за храна, в размер на 134841 лева, и представляват само 6 % от издръжката на детските градини, която се поема изцяло от общинските приходи в размер на  717506 лева за 2011 година.

Предложението ни е за определянето на таксата в размер на 35.00 лева, колкото е размерът на месечните помощи за деца до 18 години. Това цели постигане на по-висока степен на справедливост и възстановяване на по-голяма част от направените общински разходи, в съответствие с принципите по чл. 4, ал. 1, както и чл. 6 от Наредбата.

При запазване на досегашната среднодневна месечна посещаемост, от 10-12 деца в група, се очаква приходите от такси да се увеличат един път и половина.


Настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Балчик на 24 януари 2012 година.


Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОА внасям в ОбС-Балчик следното


Проекто - решение:


На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, Общински съвет - Балчик


Р Е Ш И :

1.      Променя чл. 29, чл. 31 и чл. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с  Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година по АД № 706/2011 на ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година.), както следва:

Чл. 29 (1) За ползването на детски градини и Обединено детско заведение родителите или настойниците заплащат месечни такси в размер на 35.00 лева.

(2)        Размерът на таксата за деца на студенти - редовно обучение и деца на самотни майки е 15,00 лева.

(3)        Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината се заплаща такса по 15,00 лева за всяко от децата.


Чл. 31 (1) Отменя се. Ал. 2 става ал. 1 и се изменя така:

(1)        За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите или настойниците представят заявление с приложени съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване.

Ал. 3 става ал. 2 и се изменя така:

(2)        Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението.

Чл. 36 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва:

        1. По чл. 29 - 32 - до 10-то число на следващия месец;

        2. По чл. 33 - 34 - до 25-то число на следващия месец;

        3. По чл. 35 - в тридневен срок от приключване на всяка смяна.


2. Направените промени в НОАМТЦУОБ да се публикуват в местния печат.

3. Измененията влизат в сила от датата на обнародване.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик