• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик има удоволствието да Ви покани да вземете участие в КРЪГЛА МАСА за дефиниране на регионалния туристически продукт във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". На срещата ще бъдат поканени представители на местната власт, културни и музейни институции, представители на браншовите организации, хотелиери, туроператори, заинтересовани граждани и други.


Дата: 03 февруари 2012, 13 часа

Място на провеждане : Зала на Общински съвет в Общинска администрация


Цели на кръглата маса:        

  • Идентифициране на общи регионални туристически пакети;.
  • Попълване на Анкета във връзка с Концепцията за развитие на регионалния туристически продукт /потенциал за генериране на приходи за туристическия район и пазарна приложимост/;
  • Предложения за иновативни начини на промотиране.


Краен срок за кандидатстване: 15 март 2012 година

Размер на БФП : максимална сума 500 000 лв.

Продължителност: максимум 24 месеца

Работно  име на проекта: "Пъстрото лице на Добруджа"

Водеща организация
: Община град Добрич

Партньори: Община Балчик
                    Община Добричка
                    Община Каварна

Конкретни цели на схемата:

  • подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културното и историческото наследство;
  • икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма;
  • насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
  • привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар;
  • използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.


Допустими дейности за финансиране:
/Първите четири са задължителни/

1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите.
2. Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и  рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт.
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири.
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности.
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти.
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културното и историческото наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.