• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Община Балчик стартира публично обсъждане на необходимостта от поемане на общински дълг - дългосрочен банков инвестиционен кредит в размер на 2 174 812 лв. (два милиона сто седемдесет и четири хиляди осемстотин и дванадесет лева), обезпечен с бъдещите вземания на Общината - плащанията от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие", съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВС161РО001/1.4-05/2009/013, сключен между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 г. и Анекс с регистрационен номер ВС161РО001/1.4-05120091013-01 от 12.09.2011 г.

...

В тази връзка на основание чл. 15 ал. 1 от Закона за общинския дълг Ви каня на публичен дебат на 9 януари 2012 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет за обсъждане на необходимостта от поемане на общински дълг - дългосрочен банков инвестиционен кредит в размер на 2 174 812 лв. (два милиона сто седемдесет и четири хиляди осемстотин и дванадесет лева)

Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик

За повече информация прочетете приложените документи!

Прикачени файлове: