• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик стартира публично обсъждане  за приемане на нова Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик.

Публичното обсъждане се обявява за сроковете от 01.12.2011 до 14.12.2011 г. включително.

Очакваме Вашите аргументирани предложения  и  становища  по проекта на Наредбата:

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК                                                             

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 

ОТНОСНО: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК  ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 68  ПО ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 31.05.2004 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК. И  ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА .


УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  ,                                 

            Общински съвет Балчик през 2004 г. съобразно изискванията на чл. 9а от Закона за общинските бюджети е приел  Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Балчик.

            Същата през годините и до момента не е претърпяла изменение , макар в Закона за общинските бюджети през 2005 г., 2007 г., и особено през  2011 г. съществено  са  променени редица текстове от  нея, които налагат промяна  респективно в наредбите на съответните общини.

Предвид факта, че през годините тази Наредба не е претърпяла нужното изменение и допълнение и като се има предвид колко многобройни  и важни са те , се налага Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Балчик  приета с Решение № 68  по протокол № 8 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Балчик  да бъде отменена и бъде приета нова Наредба, съобразена  със сега действащото законодателство .

Новото в редакцията на Закона за общинските бюджети е следното:

Проектобюджетът на общината се съставя на основата на предложенията, освен на кмета на общината, на кметовете на районите, кметове на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, но и на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.

Добавен е срок до 30 работни дни за внасяне проектобюджета в общинския съвет от кмета след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Новото е, че при неспазването на този срок за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

Отменя се разпоредбата, в която се казва, че след изтичането на 45-дневния срок до приемането на общинския бюджет, възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници се спира..
Когато кмета е внесъл проекта  за бюджет в срок, общинския съвет приема бюджета в срок до 45 работни дни от обнародване на ЗДБ.

Добавен е срок до 15 работни дни от внасянето на проекта на бюджет, в който общинският съвет приема бюджета на общината, ако кметът го е внесъл след изтичането на 30-дневния срок.

Според новите разпоредби при неспазване на тези срокове, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.
Създадено е правилото, че общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината и редица други изменения .
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на нова Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик е публикуван на интернет страницата на Община Балчик.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:


           На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9а от Закона за общинските бюджети , във връзка с чл.8  от ЗНА , чл. 76, ал.З  и чл.79 предложение първо от АПК, Общински съвет Балчик


РЕШИ:

1.      Приема Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик.

2.      Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик. да бъде обнародвана в местния печат и /или се разгласи по предвидения  от Общински съвет за това ред


ВНАСЯ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВИзтегли горния документ като doc-файл от тук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПРОЕКТ!

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА

СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО  НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА БАЛЧИК

 

 

Глава първа

Раздел I

Общи положения


Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2. (1) Общинският бюджет е:

1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

2.документ за финансова  политиката на общината;

3.ръководство за оперативната дейност;

4.средство за комуникация.

(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на второстепенни разпоредители, утвърдени от Общинския съвет на общината.

 (3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3.(1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

 (2)Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

Чл.5. (1)  В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година:

- за делегираните от държавата дейности - в размер до 10 на сто от одобрените средства със ЗДБРБ за съответната година

- за местни дейности - в размер, определен от общинския съвет

 (2) Разходи от резерва могат да се извършват след предварителното им одобряване от общинския съвет.

 

 

Глава втора

Финансова политика на общината


Раздел I

Същност и цели

 

Чл.6.(1)Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в общинския план за развитие, приети програми от общински съвет и оперативните годишни цели.

(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

1.устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;

2.отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;

3. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;

4. поддържа стабилно финансово състояние.


Раздел ІІ

Политика по текущия бюджет


Чл.7(1). Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.

(2). Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират след второто тримесечие.

(3). Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

(4). Бюджетният излишък в края на годината остава като преходен остатък по бюджета на общината и се използва по решение на общинския съвет през следващата година.

(5) Еднократни или инцидентни  приходи се използват за покриване на разходната част на бюджета.

(6). Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.

(7). Общината ще поддържа активите си на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна.

(8). Общината няма да финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.Раздел ІІІ

Политика по приходите


Чл.8(1). Приходите в общинския бюджет са:

            1. Собствени приходи от:

            а) местни данъци;

            б) местни такси;

            в) услуги и права, предоставяни от общината;

            г) общинска собственост;

            д) глоби и имуществени санкции;

            е) лихви и неустойки;

            ж) други постъпления.

            2. Държавни трансфери за:

            а) субсидии;

            б) субвенции;

            в) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи в т.ч. за данък добавена стойност , до възстановяването им по одобрении проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;

            г) трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

 (2).При формиране на приходната част на общинския бюджет общинският съвет определя постъпленията от:

            а) местни данъци;

            б) местни такси;

            в)предоставяните от общината услуги и права;

            г)управлението и разпореждането с общинското имущество;

            д)лихви, неустойки и други неданъчни приходи.

(3) Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на данъчните приходи.

(4) Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.

(5) Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и цените на услуги.

(6)Текущите разходи включват и разходите за възстановяване на дълготрайните активи.

(7)Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.

(8) Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум  инфлационното влияние върху разходите. 

(9) Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи, включително наземна, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка.

(10) Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходите за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

(11) Общината не прави прогноза и не включва в бюджета приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки, освен ако има достатъчни основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината - съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.


Раздел ІV

Политика на разходите


Чл. 9(1). Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.

(2). Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи.

(3). Общината поддържа резерви, които да намаляват необходимостта от краткосрочно кредитиране и предпазват от свиване на разходите за услуги при неблагоприятни икономически явления.

1.Режийните разходи се разпределят по функции с оглед определяне на пълните разходи за всяка услуга.

2.Разпределението става по методология, разработена в сътрудничество с ръководителите на второстепенните разпоредители.

(4). Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.


Раздел V

Инвестиционна политика на общината

Чл.10(1). Инвестиционна политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет инвестиционна програма

(2). Инвестиционната политика на общината се разработва с оглед достигането на програмните цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.

(3). Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:

1.      Има стойност над минималния праг на същественост определен в счетоводната политика на общината.

2.      Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя и

3.      се финансира изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране.

(4). Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.

(5). Общината ще използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

(6). Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им .Раздел VІ

Политика на резервите


Чл.11(1). Общината поддържа резерв, съгласно чл.5 ал.1 от настоящата наредба, за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими еднократни разходи (неустойки, по съдебни решения) и като източник на лихвени приходи.

(2). Общината може да формира и целеви резерви.

 

 

Глава трета

Съставяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет.

Раздел I

Съставяне на проект на общинския бюджет


Чл.12. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

      1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет програми, прогнози и общинския план за развитие;

      2. преглед на местните данъци и  такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;

      3. проучване на потребностите на местната общност;

      4. формулиране на годишните цели и задачи ;

      5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

      6. анализ на общинската собственост;

      7. предложенията на кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, на председателя на общински съвет за дейността  на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидии от общинския бюджет;

      8. задълженията по финансиране на общинския дълг;

      9. разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;

    10. стандартите за делегираните от държавата дейности;

    11. информация от Министерство на финансите за очакваните постъпленията от държавните трансфери в общинския бюджет.

    12. задълженията на общината по национални програми и проекти.

(2). Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.

(3.) Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.

Чл.13. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници,  ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейности на общинския съвет, както и  на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет

Чл.14. (1). Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план - график).

(2) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.

(3) Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет, председателите на постоянните комисии, кметовете на райони, кметовете на кметства, кметски наместници, и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.15. (1) Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.16. Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

Чл.17. Проектът на бюджета включва:

1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;

2. текущ бюджет на местните дейности;

3. капиталов бюджет.

Чл.18. (1). Кметът на общината съставя проекта на бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация.

(2). Към средствата по ал.1, се включва преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.

(3). С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

(4). Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5). В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи за делегираните от държавата дейности в размер  от одобрените средства в съответствие с изискванията на  Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(6). Средствата от дарения се отразяват текущо по приходите и разходите със заповед на кмета според волята на дарителя.

(7). С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в образованието и културата може да се организира като "делегиран бюджет".

Чл.19. (1). Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(2). Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:

1. прогнозата за местните данъчни приходи и такси с данъчен характер,  изготвена от общинска данъчна служба;

2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

3. общата изравнителна субсидия.

(3). Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;

(4). Текущите постъпления от дарения не се планират - всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

(5). В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени  разходи за местни дейности в размер определен от общинския съвет.

(6) Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.

(7) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

Чл.20. В капиталовия бюджет се включват  средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.21. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения  по общинския дълг в частта за капиталовите разходи;

4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи  за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. определените с решение на общинския съвет собствени  общински приходи;

3. средства от програми и проекти;

Чл.22. (1). Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2). Общинският съвет определя конкретните условия  за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

 

 

Раздел IІ

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет


Чл.23. (1). Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2). Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

(3).  Публичното обсъждане се провежда  по ред , определен от общинския съвет.

(4). За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.24. (1). Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение в срок до 30 работни дни след обнародването на ЗДБРБ за съответната година.

(2). Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта за бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

(3). При неспазване на срока по ал. 1 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

(4). Когато кмета на общината е внесъл проекта за бюджета в срока по чл.11 ал.7 от Закона за общинския бюджет, общинския съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на ЗДБРБ за съответната година.

(5). Когато кмета на общината е внесъл проекта за бюджета след изтичане на  срока по чл.11 ал.7 от Закона за общинския бюджет, общинския съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(6). При неспазване на срока по ал. 4, съответно - по ал. 5, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Чл.25. Общинският съвет приема общинския бюджет в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.26. При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.27. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в  срок до един месец след приемането му от общинския съвет.

Чл.28. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.29 (1). Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасяне на проекта на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

(2). След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на ал.1.

Чл. 30.  Общинският бюджет се разпределя по месеци и се утвърждава  от кмета на общината.Глава четвърта.

Изпълнение, отчитане и контрол на общинския бюджет.

Раздел І

Изпълнение на общинския бюджет


Чл.31. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на  31-ви декември.

(2). Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез дирекция "Финанси и бюджет", кметовете на кметства и ръководителите на бюджетни звена - второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.32. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити  по тримесечия.

Чл.33. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2). Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

Чл.34. Събирането на приходите от местните данъци, местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с  Наредбата за определяне  размера на  местните данъци на територията на община Балчик  и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  територията на община Балчик."

Чл.35. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.36. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.37. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване.

Чл.38. Във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи и реалните потребности на местната общност, в течение на бюджетната година, общинския съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи в рамките на своята компетентност, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи в областта на възложените   от държавата дейности и отговорности.

Чл.39.(1). При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:

1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи  в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

(2). В изпълнение на правомощията си по алинея първа, кметът на общината издава заповеди.

Чл.40. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

1.  представителни разходи;

 2. разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;

Чл.41. Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета след изтичане на всяко тримесечие на текущата година.

Чл.42(1). Кметът на общината  и кметовете на кметства  информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.

(2) Директорите на общинските училища предоставят тримесечно, на общото събрание на персонала и училищното настоятелство, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

Чл.43. (1). При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

(2) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл.11, ал.9 от Закона за общинските бюджети.
(3) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година

Чл. 44. Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

1. съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;

2. целеви трансфери от министерства и агенции;

3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;

4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;

 

 

 

Раздел ІI

Извънбюджетни средства на общината


Чл.45. Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на  закон.

Чл.46. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл.47. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.48. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се  приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.49. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.


Раздел ІIІ

Отчитане и контрол на общинския бюджет


Чл.50.(1). Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2). Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл.51.(1). Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2). Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.52.(1). Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2).  Датата на публичното обсъждане на годишния отчет се оповестява най малко 7 дни предварително в местните средства за осведомяване и на сайта на общината. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

Чл.53. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.54.(1).Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

Чл.55.(1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2). Организацията на вътрешния финансов контрол се създава от кмета на общината, чрез въвеждане на система за финансово управление  и контрол, съгласно ЗФУКПС и ЗВОПС.

(3) Вътрешният финансов контрол  се осъществява от финансови експерт от общинска администрация, на който е възложено изпълнение на следните функции:

а) Планира, организира и провежда контролната дейност в системата за финансово управление и контрол по ЗФУКПС, съобразно целите и задачите на общинската бюджетна политика;

б) Дава методически указания по прилагането на нормативната уредба в бюджетната сфера и следи за тяхното прилагане;

в) Дава насоки и препоръки на разпоредителите с бюджетни кредити в областта на контрола и проверява прилагането им;

г) Анализира причините и условията за извършване на нарушения на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им;

д) Анализира и обобщава резултатите от контролната дейност;

е) Осъществява взаимодействие и обмен на информация със Сметната палата, АДДФК и НАП;

ж) Сътрудничи с други финансово - контролни органи и организации.

(4). При установяване на нарушения предлага на кмета на общината налагане на наказания в рамките на правомощията му като работодател, орган по назначаването или разпоредител с кредити по  КТ, ЗДСл, ЗОБ, ЗАНН и ЗМСМА.

(5). Резултатите от контролната дейност служат за анализ на отчета за изпълнение на бюджета и за оценка на финансовото състояние на общината. 


 

Глава пета.

Общински дълг

 

Чл.56. Условията и редът за поемането на общинския дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за общинския дълг/ЗОД/.

Чл. 57. Общинският дълг включва всички финансови задължения, поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на община Балчик.

Чл. 58 (1) Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен или краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

(2) Краткосрочният  дълг се ползва за текущо балансиране на бюджета и се възстановява до края на бюджетната година в която е поет..

(3) Дългосрочен дълг може да се поема с решение на общинския съвет, само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.

Чл. 59 (1). Общинския съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга

3. вида на дълга съгласно чл. 3 от ЗОД

4. начина на обезпечаване

5. условията за погасяване

6. максималния лихвен процент, такси , комисионни и др.

(2). Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

(3). С решението по ал. 1 общинския съвет възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитиране на общински ценни книжа.

Чл. 60.  Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава лимита, определен в Закона за общинския дълг.

Чл. 61. Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общински съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета на община Балчик.


Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. С тази Наредба се отменя Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Балчик  приета с Решение № 68  по протокол № 8 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Балчик.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила 7(седем) дни след оповестяването и по приетия от общинския съвет начин.


 

Председател на ОбС Балчик: ....................

             (Виктор Лучиянов)


Изтегли горния документ като doc-файл от тук