ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИКОТНОСНО:  Промяна на чл. 43 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик (приета с решение 219 по протокол № 26/22.01.2009год., посл. изм. с решение 869 по протокол №67/30.08.2011г.)


         Уважаеми Господин Председател,

 

Във връзка с изменението на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 86 от 30.09.2003г. посл. изм. ДВ бр.8/25.01.2011г.) раздел IV - "Финансиране на обезвреждането на отпадъците чрез депониране от чл. 71а до чл.71з от 01.01.2011г. и влязлата в сила Наредба № 14 от 15ноември 2010г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (обн. ДВ бр. 93 от 26.11.2010г.)отпадъците се измерват с везна, което налага промяната на чл.43, т.2 и т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик, както следва:

Чл. 43 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък, за издаване на разрешения, за упражняване на дейности, за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи, се заплащат такси, както следва:


Наименование на услугата


Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок2


Определяне маршрут за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси до строително сметище и такса за обслужване на строителното сметище

20,00 лв.+

3.00 лв/м3

7 дни

50 лв +

3.0 лв/м3

3 дни

3

Определяне маршрут за изхвърляне на битови, растителни, животински и промишлени неопасни отпадъци до битово сметище и такса за обслужване на битовото сметище

20,00 лв.+

3.00 лв/м3

7 дни

50 лв. +

3.00 лв/м3

3 дни


С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам на Вашето внимание следното


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

1. Чл. 43 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък, за издаване на разрешения, за упражняване на дейности, за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи, се заплащат такси, :


Наименование на услугата


Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок2


Определяне маршрут за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси до строително сметище и такса за обслужване на строителното сметище

20,00лв

+11.00 лв/тон

7 дни

50 лв +11.00 лв/тон

3 дни

3

Определяне маршрут за изхвърляне на битови, растителни, животински и промишлени неопасни отпадъци до битово сметище и такса за обслужване на битовото сметище

20,00 лв.+11.00 лв/тон

7 дни

50 лв. +11.00 лв/тон

3 дни

 

Общински съвет Балчик, одобрява представената промяна на чл. 43, т.2 и т.3 Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик (приета с решение 219 по протокол № 26/22.01.2009год., посл. изм. с решение 869 по протокол №67/30.08.2011г.)

 

   

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК      

Николай Ангелов