• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 1146/18.11.2011г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 02508.90.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 21795 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №4057/24.06.2011год., на цена не по-ниска от 13800 /тринадесет хиляди и осемстотин лева/ като начална цена за целия имот.

     Търгът ще се проведе на 13.12.2011год. /вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 28.11.2011г. до 14 часа на 09.12.2011г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик или по банков път, в срок до 16.00 часа на 09.12.2011г.

     Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 16.00 часа на 09.12.2011г. на информационния център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 15 часа, в периода от 28.11.2011год. до 08.12.2011год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ