На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик, изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59/17.02.2011 г.;  Решение № 875 по Протокол № 67/30.08.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед №840/16.09.2011 год.  на Кмета на Община Балчик.

                                              

1. ОБЯВЯВА неприсъствен публично оповестен конкурс за продажба на 57 броя неурегулирани поземлени имоти в район "Двете чешми", гр. Балчик - частна общинска собственост, съгласно приложението:

2.  Конкурсни условия :

2.1.  Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;

2.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик - досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;

2.3. За ползвател се счита лице, което отговаря поне на едно от следнтите условия :

- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ;

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. "Двете чешми";

3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 26.09 до 27.10.2011 год. на Касата на ОбА-Балчик.

4. Депозитът на участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 28.10.2011 г. 

5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 28.10.2011 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. "21 септември" № 6;


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Списък на поземлени имоти за продажба чрез конкурс в

                                                         м. "Двете чешми", гр. Балчик

 


№ по ред

№ на имота

Площ в м2.

АОС

 

Цена

/лева/

 

Депозит

/лева/

1

  02508.52.31

290

4062/2011

5 950.00

595.00

2

02508.52.43

356

4063/2011

7 300.00

730.00

3

02508.52.44

469

4064/2011

9 620.00

962.00

4

02508.81.13

239

4072/2011

4 310.00

431.00

5

02508.81.14

268

4071/2011

4 830.00

483.00

6

02508.81.15

579

4070/2011

10 430.00

1 043.00

7

02508.81.16

398

4068/2011

7 170.00

717.00

8

02508.81.17

400

4067/2011

7 200.00

720.00

9

02508.81.18

421

4066/2011

7 580.00

758.00

10

02508.81.19

471

4065/2011

8 480.00

848.00

11

02508.81.100

475

4077/2011

8 550.00

855.00

12

02508.81.101

345

4113/2011

6 240.00

624.00

13

02508.81.103

466

4114/2011

8 400.00

840.00

14

02508.81.104

489

4076/2011

8 850.00

885.00

15

02508.81.105

494

4075/2011

8 900.00

890.00

16

02508.81.106

432

4074/2011

7 800.00

780.00

17

02508.81.107

474

4073/2011

8 550.00

855.00

18

02508.81.108

419

4083/2011

8 600.00

860.00

19

02508.81.109

438

4084/2011

8 980.00

898.00

20

02508.81.110

466

4085/2011

9 570.00

957.00

21

02508.81.111

549

4086/2011

11 254.50

1 125.00

22

02508.81.112

254

4087/2011

5 207.00

520.00

23

02508.81.113

454

4088/2011

9 307.00

930.00

24

02508.81.114

707

4089/2011

14 493.50

1 449.00

25

02508.81.115

633

4090/2011

12 976.50

1 297.00

26

02508.81.116

597

4091/2011

12 238.50

1 223.00

27

02508.81.117

381

4092/2011

7 810.50

781.00

28

02508.81.118

315

4093/2011

6 457.50

645.00

29

02508.81.119

621

4094/2011

12 730.50

1 273.00

30

02508.81.120

628

4095/2011

12 874.00

1 287.00

31

02508.81.121

514

4096/2011

10 537.00

1 053.00

32

02508.81.122

282

4097/2011

5 781.00

578.00

33

02508.81.123

481

4098/2011

9 860.50

986.00

34

02508.81.124

488

4099/2011

10 004.00

1 000.00

35

02508.81.125

474

4100/2011

9 717.00

971.00

36

02508.81.126

475

4101/2011

9 737.50

973.00

37

02508.81.127

549

4102/2011

11 254.50

1 125.00

38

02508.81.128

569

4103/2011

11 664.50

1 166.00

39

02508.81.129

515

4104/2011

10 557.50

1 055.00

40

02508.81.130

437

4105/2011

8 958.50

895.00

41

02508.81.131

393

4106/2011

8 056.50

805.00

42

02508.81.132

284

4107/2011

5 822.00

582.00

43

02508.81.185

419

4116/2011

8 600.00

860.00

44

02508.81.186

420

4117/2011

8 620.00

862.00

45

02508.81.187

491

4118/2011

10 070.00

1 007.00

46

02508.81.188

325

4119/2011

6 670.00

667.00

47

02508.81.196

445

4120/2011

9 130.00

913.00

48

02508.81.197

443

4121/2011

9 090.00

909.00

49

02508.81.198

893

4122/2011

17 200.00

1 720.00

50

02508.81.202

316

4069/2011

5 690.00

569.00

51

02508.81.203

586

4078/2011

12 020.00

1 202.00

52

02508.81.204

519

4079/2011

10 650.00

1 065.00

53

02508.81.205

590

4080/2011

12 100.00

1 210.00

54

02508.81.206

486

4081/2011

9 980.00

998.00

55

02508.81.207

443

4082/2011

9 100.00

910.00

56

02508.81.221

494

4108/2011

10 130.00

1 013.00

57

02508.81.223

293

4115/2011

5 274.00

527.00