• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш. №238/27.02.2009г., Решение 877/30.08.2011г. от протокол №67 и Заповед № 815/03.09.2011г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост:

1.1. Бюфет в Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Балчик, с площ от 20 м2, обособена част от сграда с идентификатор № 02508.79.75.1 по кадастралната карта на гр. Балчик - АОС № 577/2001 г., при начална годишна наемна цена: 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, без ДДС;

1.2. Бюфет в Основно училище "Антим І" гр. Балчик с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.69.96.4 по кадастралната карта на гр. Балчик - АОС № 579/2001 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и четири лева/, без ДДС; 

1.3. Бюфет СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.84.109.4 по кадастралната карта на гр. Балчик - АОС № 39/1997 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв./осемстотин шестдесет и  четири лева/, без ДДС;

2. Цел на търга: отдаване под наем на посочените имоти съгласно описаното предназначение.

            2.1. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване.

            2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на търговски закон.


Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 12.09.2011г. до 21.09.2011г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 26.09.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

Търгът ще се проведе на 27.09.2011г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

           

За справки: тел. 7-10-70 - Димитров