• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО 

Г-Н СТЕФАН  ПАВЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БАЛЧИК

ОТНОСНОДокладна записка до кмета на община Балчик от редактора на общински седмичен вестник "Балчик" с предложение за намаляване на утвърдените с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик такси за публикуване в общински вестник "Балчик", с оглед необходимостта от определяне на единни условия и цени за медийни услуги по време на предизборната кампания.          

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПАВЛОВ,

            Във връзка с докладна записка вх. № 93-47-1/15.08.2011 г. до кмета на община Балчик от редактора на общински седмичен вестник "Балчик" с предложение за намаляване на утвърдените с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на на услуги на на територията на община Балчик такси за публикуване в общински вестник "Балчик", с цел да бъде дадена възможност  участниците в изборната кампания да изложат своите платформи пред избирателите и като отчитам, че агитационните материали са по-обемни от традиционните рекламни съобщения, предлагам политическите партии, коалиции и инициативни комитети да заплащат за поместване на предизборни публикации със стойности по ниски от приетите по чл. 55 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик цени на услуги за реклама в Общински седмичен вестник. Предоставяне на еднакви цени и условия на регистрираните за участие в предстоящи избори партии, коалиции от партии и инициативни комитети и обявяването на същите на интернет страницата на медийния доставчик в срок не по - късно от 40 дни преди изборния ден, както и незабавното им изпращане на Сметна палата и ЦИК е предвидено в чл. 138 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание  следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.2 и ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във вр. с чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, и с цел да бъде дадена възможност  участниците в изборните кампании да изложат своите платформи пред избирателите и като взе предвид, че агитационните материали на политическите партии, коалиции и инициативни комитети са по-обемни от традиционните рекламни съобщения, чиито стойности за публикуване в Общински седмичен вестник ,,Балчик" са определени в чл. 55, ал.1, № 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.2 и ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във вр. с чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет - Балчик прави следното допълнение в  чл. 55, ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:

     1. Допълва чл. 55, ал.1 с нова точка /№/ 52 със следния текст:

№ 52 ,, Цени на услуги за предизборни публикации и агитационните материали на регистрираните за участие в избори партии, коалиции от партии и инициативни комитети от Общински седмичен вестник:

-          за първа страница -                                                 0.40 лв./кв.см

-          каре до главата на вестника -                                0.50 лв./кв. см

-          каре за вътрешна страница -                                  0.25 лв./кв. см

-          каре за външна страница -                                      0.35 лв./кв. см

-          малки обяви до 10 думи -                                        2.00 лв./бр.

-          вмъкване на агитационни материали -                   0.10 лв./бр.

     2.Направеното допълнение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик влиза в сила от датата на публикуването му в местния печат,

     3.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за публикуване на настоящото решение.


Приложение: 1. Докладна записка вх. № 93-47-1/15.08.2011 г.- копие.

С УВАЖЕНИЕ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,

Кмет на Община Балчик