На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик, изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59/17.02.2011 г.;  Решение № 843 по Протокол № 66/27.07.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед №744/16.08.2011 год.  на Кмета на Община Балчик.

                                              

1. ОБЯВЯВА неприсъствен публично оповестен конкурс за продажба на 52 броя неурегулирани поземлени имоти в район "Двете чешми", гр. Балчик - частна общинска собственост, съгласно приложението:

2.  Конкурсни условия :

2.1.  Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;

2.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик - досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;

2.3. За ползвател се счита лице, което отговаря поне на едно от следнтите условия :

- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ;

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. "Двете чешми";

3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 18.08 до       15.09.2011 год. на Касата на ОбА-Балчик.

4. Депозитът на участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 16.09.2011 г. 

5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 16.09.2011 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. "21 септември" № 6;

Прикачени файлове: