• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, настоящият проект за  Правилник за устройството и дейността на ОП "БКС гр. Балчик" се публикува на интернет страницата на община Балчик, за запознаване, като всички заинтересовани лица имат възможността в 14 дневен срок да представят писмено до кмета на общината предложения и становища по проекта.

Прикачени файлове: