• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


            На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-гр. Балчик, приета с реш. №238/27.02.2009 г., Решение 828/07.06.2011 г. от протокол №64 и Заповед №563/27.06.2011 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост:

1.1. Паркинг "Двореца" с площ 1205.00 кв.м. представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр.Балчик при начална годишна наемна цена в размер на 5494,80 лева, без ДДС.

1.2. Паркинг в района на алея "Ехо", гр.Балчик с площ от 2025.00 кв.м. представляващ ПИ № 02508.87.187 по кадастралната карта на гр.Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 9234,00 лева, без ДДС.

1.3. 50 броя паркоместа по алея "Ехо"(от летен кинотеатър до паркинг "Двореца") и 40 броя паркоместа по ул."Албенски път" (от паркинг "Двореца" до кръстовището) в гр.Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 кв.м., при начална годишна наемна цена в размер на 4104,00 лева, без ДДС.

1.4. Помещение с площ 30.00 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик, ул."Черно море" 18, АОС 3986/2011г. - за офис, начална годишна наемна цена в размер на 1128.04 лева, без ДДС.

1.5. Помещение с площ 13.00 кв.м. находящо се в гр.Балчик, площад "21-ви септември", АОС 3351/02.09.2008г. - магазин за цветя, начална годишна наемна цена в размер на 446.48 лева, без ДДС.

2. Цел на търга: отдаване под наем на посочените имоти съгласно описаното предназначение.

            2.1. Срок на договора:

            - за обект (1.1.) - 1 (една) година от датата на сключване на договор за наем

            - за обект (1.2.) - 1 (една) година от датата на сключване на договор за наем

            - за обект (1.3.) - 1 (една) година от датата на сключване на договор за наем

            - за обект (1.4.) - 5 (пет) години от датата на сключване на договор за наем

            - за обект (1.5.) - 5 (пет) години от датата на сключване на договор за наем

            2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на търговски закон.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.07.2011 г. до 13.07.2011 г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 14.07.2011 г. до 16:00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл. "21-септември" №6.

Търгът ще се проведе на 15.07.2011 г. от 10:00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров