• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

       На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № 831 и 832 от 07.06.2011 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 566/28.06.2011 г. на Кмета на Община Балчик.                            

        1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 940.00 м2, представляващ УПИ І, кв. 7 по ПУП на с. Църква, /ПИ 78639.501.324 по кад. карта на с. Църква/, при начална цена 14 100.00 лв. /четиринадесет хиляди и сто лева/, без ДДС.

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 333.00  м2, представляващ УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, /ПИ 78639.501.323 по кад. карта на с. Църква/, при начална цена 19 995.00 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева/, без ДДС.

        Търгът ще се проведе на 22.07.2011 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 07.07.2011 до 20.07.2011 г. на касата на ОбА - Балчик.

         Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 21.07.2011  г.

       Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 21.07.2011 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Маринова,  Петкова