• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Проект "Протегната ръка за помощ" се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO00-5.2-07 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            Проектът стартира с подписване на договор между Община Балчик и Агенция за социално подпомагане на 05.11.2010 г. След проведено обучение и други подготвителни дейности на 05.01.2011 г. започна предоставянето на услугите „Социален асистент" на 10 лица и „Домашен помощник" на 50 лица. По проекта работят 25 домашни помощници и 5 социални асистента. С всеки „Домашен помощник" и „Социален асистент" има сключен трудов договор. Подписани са тристранни договори между Възложителя - Община Балчик, изпълнителя - домашния помощник, респективно социалния асистент и потребителя на услугата. Изпълнителят обслужва по 4 часа ежедневно в работните дни двама потребители на съответната услуга.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Гарантиране на достойно съществуване на обгрижваните лица и повишаване предлагането на пазара на труда чрез създаване на нови работни места.

Проектът "Протегната ръка" е насочен към хората, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др.

За контакти: e-mail: dimitrov@balchik.bg тел. 0579/7-10-53 и 0579/7-10-65

Ръководител проект,  Димитрин Димитров"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Балчик носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане."