На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал.1, т.1, б.(б)  от Закона на пътищата, Ви уведомяваме, че от 01.07.2011 г. започва приемането на заявления за издаването на разрешителни за брането на орехи за 2011 г. в обхвата на IV- класните пътища, публична общинска собственост. На основание раздел IX, чл. 47, т. V Плодове (т.6) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик и предвид средния добив от дърво -70 кг., цената по участъци е както следва:

Участък

Брой орехови дървета

Дължима такса

Лева за учатък

Дропла - Балканци

432      дървета

907.20

Дропла - Пряспа

263      дървета

552.30

Пряспа - Сенокос   

209      дървета

438.90

Гурково - Македонка

96        дървета

201.60

Разклона III-9002- ДЗС Кремена

   (Царичино-Ген.Тошево)  

60        дървета

126.00

Разклона I-9- Стражица

          (Каварна-Варна)       

184      дървета

386.40

Разклона II-27- Стражица

           (Балчик-Добрич)     

175      дървета

367.50

Разклон III-9002 -Змеево

    (Царичино-Ген.Тошево)

20        дървета

42.00

Разклон III-902 - Рогачево

      (Оброчище-Кичево)    

82        дървета

172.20


  1. Необходими документи: заявление по образец, платена такса за съответния участък, декларация за липса на задължения към община Балчик.

2.      Заявлението се подава в Информационния център на Община Балчик - пл. „21 септември" 6 от 8.00 до 16.30 часа всеки работен ден.

3.      Разрешителните се издават по реда на тяхното входиране и платена такса за съответния участък, при спазване на изискванията на Закона за пътищата и Закона за опазване на селскостопанското имущество.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик