• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет - Балчик и Заповед №457/06.06.2011г. на Кмета на Община Балчик.

 

            ОБЯВЯВА процедура за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост по алея "Дамба" и алея "Двореца" , съгласно одобрена схема.

1.  Цел на процедурата: Отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност съгласно одобрена схема за ползване на тротоарна площ.

1.1. Тротоарна такса в размер на 1 лев за 1 кв.м на ден, без ДДС за търговска дейност и 0.40 лева за 1 кв.м. на ден, без ДДС за детски и развлекателни игри.

1.2. Търговската дейност ще се осъществява върху еднотипни модулни павилиони.

            2. Условия за участие:

            2.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон.

2.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.

            2.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му под наем тротоарна площ съгласно одобрената схема.

            2.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.

            С предимство ще се класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

            3. Документи за участие в класирането:

            3.1. Документ за закупена молба декларация за участие.

            3.2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, когато търговецът не е регистриран по реда на Закона за Търговския регистър - удостоверението трябва да е издадено не по-рано от шест месеца преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. В този случай се представя и копие от регистър Булстат.

            - или представяне на ЕИК за лица регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър

            3.3. Декларация в свободен текст, че лицето няма задължения към Община Балчик (проверява се служебно)

            3.4. Декларация в свободен текст, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право.

            3.5. Молба-декларация за участие по образец (Приложение 1)

Закупуване на молба-декларация за участие в размер на 2,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от  13.06.2011г. до 17.06.2011 г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 17.06.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров