• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


Община Балчик


Април 2011 Приета с Решение 793 на Общински съвет Балчик с Протокол № 62 от 28.04.2011 г.СЪДЪРЖАНИЕ:

Резюме..............................................................................................................стр.4

Обхват..............................................................................................................стр.4

Визия................................................................................................................стр.4


РАЗДЕЛ I: .........................................................................................................стр.7

 Контекст и оценка на нуждите..............................................................................стр.7

1. Контекст.........................................................................................................стр.7

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик.......стр. 9

2.1.  Тенденции в развитието на община Балчик ....................................................стр. 10

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности.................................................стр.15

2.3. Обобщение на рисковите групи и потребностите им в Община Балчик..................стр.17

2.4. Анализ на дефицитите на услуги и мерки - Обобщение...................................................стр.23

2.5. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси..........................стр.25

2.6. Заключения и препоръки............................................................................. .стр.26


РАЗДЕЛ II: Стратегия за развитие на социалните услуги


3. Визия и стратегически цели.............................................................................стр.30

3.1. Визия ........................................................................................................стр. 30

3.2.           Ценности и принципи....................................................................................стр. 30

3.3. Приоритети на стратегията............................................................................стр.31

3.3.1.Приоритетни направления...........................................................................стр.31

3.3.2. Целеви групи ...........................................................................................стр.32

3.4. Общи и специфични цели..............................................................................стр.33

3.5.  Ключови индикатори за успех на стратегията..................................................стр.35

4. Интервенция - социални услуги и мерки............................................................стр.36

4.1 Обобщена таблица за планираните услуги в Община Балчик...............................стр.46

4.2. План-график за изпълнение на стратегията......................................................стр.52

5. Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегия ............................стр.54

6.  Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията.......................................стр.55

7. Система на наблюдение и оценка.......................................................................стр.60

8. Ресурси и източници на финансиране.................................................................стр.61

8.1. Структура на средствата за финансиране на социалните услуги ..........................стр.61

8.2. Други необходими ресурси.............................................................................стр.61

9. Заключение...................................................................................................стр.61

 


Използвани съкращения (абревиатури)


A3

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДРСЗ

Дирекция "Регионална служба по заетостта"

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане"

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НПО

Неправителствена организация

ОЗД

Отдел "Закрила на детето"

Отдел "СЗ"

Отдел "Социална закрила"

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РЗП

Регионално звено за подкрепа

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЗЦ

Регионален здравен център

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ТЗ- УНИЦЕФ

Техническо звено за деинституционализация към АСП и УНИЦЕФ

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

 


РЕЗЮМЕ

Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в Община Балчик 2011 - 2015 г. е разработена като секторна политика в Община Балчик и се предлага за обсъждане и одобрение от Общински съвет - Балчик. Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, Общински съвет, структури на АСП, НПО и други) с общата координация на Община Балчик.

Инициативата за този нов подход на общинско планиране на социалните услуги в община Балчик е подкрепена от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на социалната политика.Този нов комплексен модел на планиране, разработване и осигуряване на услуги на общинско равнище е във връзка с промените в Закона за социално подпомагане приет през месец януари 2010г. от Народното събрание, както и промените в Правилника за неговото прилагане приети с решение на Министерски съвет. Така се гарантира изграждането на една по-ефективна и ефикасна система за предоставяне на социални услуги и използване на структурните фондове на Европейския съюз.


ОБХВАТ

 Стратегията определя общинската рамка и параметрите на социалните услуги във всяко от населените места  от общината. В географско отношение тя покрива всички населени места на територията на общината. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи, със специално внимание към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата община през следващите пет години /2011- 2015 г./ включително.


ВИЗИЯ

Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община Балчик изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в общината. Тази стратегия изразява желанието за превръщането на Община Балчик в община с изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги , осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на условия за реално включване.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи за защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето. Основната е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.


Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на Стратегията са изведени въз основа на заключенията и препоръките от общинския анализ, направените проучвания и обобщения анализ на ситуацията на общинско ниво, както и установените потребности на рисковите групи в община Балчик.


Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:


Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолация

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общини Балчик и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.
 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.
 • Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.


Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.


Обща цел 2. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в специализирани институции

 • Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.
 • Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.
 • Специфична цел 2.3. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип

 

Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Балчик

 • Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора в семейна среда;
 • Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи.
 • Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 4. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

  Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в Община Балчик, чрез:.

 • Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.
 • Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в невъзможност да се справят сами с живота си.

Функционални приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия обхващат:

 • Развитие на човешките ресурси
 • Изграждане на партньорство и между секторно сътрудничество.

Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в община Балчик.

Общинската стратегия за социални услуги ще се изпълнява на общинско ниво с общи усилия на всички заинтересовани страни в съответствия с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск планираните дейности за посрещането им. Общинските съвети и администрации отговарят за цялостно изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги на тяхна територия

В тези параметри е видимо, че при изпълнението на Общинската  стратегия ще се развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в община Балчик в съответствие с националните приоритети за де институционализация и европейските ценности.
 

РАЗДЕЛ I:


 КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ


1. КОНТЕКСТ

1.1. Подготовка и организация

Процесът на разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги на общинско  ниво започна с определянето на функционални екипи от специалисти, представители на всички заинтересовани страни.

Всички участници в планирането работиха на доброволен принцип, обединени и мотивирани от желанието да създадат максимално адекватен и полезен работен документ.

В периода май-юли 2010 г. в общината се разработи и Общински съвет прие Анализ на потребностите от социални услуги, които включваха заключения и препоръки, обсъдени на общи работни срещи. Нуждите на рисковите групи и ресурсите на областта и общината, бяха анализирани и обобщени през периода юли - август 2010 г. с участието на работна група от Община Балчик.


При разработването на Стратегията са използвани следните принципи и подходи на планиране:

 • Планиране с участието на заинтересованите страни на общинско ниво;
 •  Съответствие с реалните потребности на лицата в риск;
 •  Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;
 •  Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.


Стратегията следва и принципите на законосъобразност по отношение на редица нормативни актове: Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.


1.2.           Обхват и фокус на стратегията

Географски обхват:. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на територията на Община Балчик, като се обръща специално внимание на географската специфика на общината и на многобройните отдалечени от общинските центрове населени места.

Времеви обхват: Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите 5 години  - 2011-2015 г.

Видове услуги и обхват на рисковите групи: Включени са както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва да бъдат запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, са посочени тези мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързани сфери (здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които са свързани с функционирането на социалните услуги и имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на територията на общината като в рамките на стратегията са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. Реда и подредбата на приоритетите  е основано на остротата на проблемите и наличните ресурси.

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики

1.3.1 Национални приоритети в развитието на социалните услуги

От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи.

Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групи в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.

Последните стратегически документи в областта на социалната политика са в контекста на членството в Европейския съюз и са разработени при следване на Отворения метод на координация.Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г. определя като свой фокус:

- Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално изключване);

-  Активното включване за най-отдалечените от пазара на труда;

-  Равните възможности за най-уязвимите групи в обществото.

Не трябва да пропускаме и това, че 2010 година е обявена за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване.

Националният план залага на:

-          Превантивните мерки;

-          Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване материалното състояние на семействата и развиване на качествени и разнообразни социални услуги;

-          Де институционализацията като процес и водещо направление в развитието на социалните услуги;

-          Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти на концепцията за борба с бедността и социалното изключване сред децата.

1.3.2 Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги

В процеса на планиране са включени основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги. Тук са взети предвид следните им компетенции:

 • Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - създава държавната политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно- делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги.
 • Министерство на финансите - определя разходните стандарти и тавани за финансиране на социалните услуги в страната.
 • Агенцията за социално подпомагане (АСП) разрешава откриването и закриването на социалните услуги - държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги. Чрез Дирекциите Социално подпомагане се предоставят и социални услуги.
 • Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) - лицензира доставчиците на социални услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства.
 • Областен управител и Областен съвет за развитие и областни комисии, които имат отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;
 • РДСП, която изготвя становища за откриването/закриването на социални услуги - държавно-делегирана дейност.
 • Общините - създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество.
 • Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица).
 • Дирекции "Социално подпомагане", които са ангажирани с идентифицирането на случаи, оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги. Обществените съвети за социално подпомагане в общините, ангажирани с обществения контрол.
 • Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи.

1.3.3 Стратегически документи на международно, национално, областно и общинско ниво

При разработването на стратегическите документи на общинско ниво се прилагат принципите, утвърдени в международни нормативни актове, в сферата на социалното развитие, като:

 • Всеобща декларация за правата на човека на ООН;
 • Конвенция на ООН за правата на детето;
 • Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;
 • Международния пакт за социални, икономически и културни права.

В документи на национално ниво, като:

 • Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.
 • Национална стратегия за детето 2008 - 2018 година;
 • Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 година.
 • Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 година.
 • Национална стратегия „Визия за де институционализация на децата в Република България"

В документи на областно и общинско ниво:

 • Областна стратегия и план за регионално развитие на област Добрич (2011 - 2015);
 • Общински план за развитие;
 • Общински програми за закрила на детето;
 • Областни и общински програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги на ниво община;

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България - Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.


2. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК


Общинската  стратегия е базирана на изводите и препоръките от направеното проучване на ситуацията в Община Балчик, обобщени във финалния доклад "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Балчик".

Проучването на ситуацията община Балчик е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Рисковите групи са формулирани след анализ на техните социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез анализ на данните от цялостното проучване.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Балчик,  като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални услуги, които да осигуряват достъп на клиентите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на видове финансиране; междусекторно и междуобщинско сътрудничество. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите - местна власт, териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици, така и на настоящите и потенциалните ползватели - рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги.

2.1.  Тенденции в развитието на община Балчик

Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добрич-селска и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.


На територията на Община Балчик има 21 населени места, като по броя на населението си, повечето села са от категориите "много малки" и "малки". Изключение правят селата Оброчище (2476 д.),  Соколово (1117 д.) и  Кранево (705 д.). Почти обезлюдени са с. Брястово - 5 д. и с. Карвуна - 3 д. В общината е разположен и к.к. Албена - селищно образувание с национално значение.


Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните услуги на територията на община Балчик. В резултат от проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението на основата на социално- икономически и други неблагополучия.


Демографските процеси


 • Население

Населението на община Балчик наброява 22779 д. - 11,41% от населението на областта. В град Балчик е съсредоточено 60,5% (13782 д.) от населението на общината и през последните 5 г. не се променя.За периода 2007 - 2009 г. има спад на населението в общината (2007 г. - 22964 д.; 2008 г. - 22907 д.; 2009 г. - 22779 д.;), но за сравнение с преброяването през 2001 г. - 22354 д. нараства. Населението на общината е с тенденция към намаляване, с изключение на селата Ляхово, Преспа и Стражица, които отбелязват прираст, в с. Рогачево и с. Тригорци не се наблюдава промяна.

 • Възрастова структура


 Възрастовата структура на населението е по-благоприятна от тази за областта и района. За периода 2007-2009 г., се очертава постепенно увеличение на броя на децата до 7 г., дела на младите хора под 18 г. намалява, както и жителите  от 15 до 62 г., а лицата на 63 и повече години нарастват,  като относителен дял и абсолютен брой, което води до застаряване на населението въпреки увеличинитето на ражданията. Групирането на населението по възрастови групи от (0-14 г.: 15-64 г.: 65+) е (12,5: 67,7: 19,8%) показва постепенно изместване на тежестта най-напред към средната възрастова група за сметка на младите. Този процес обаче не е толкова силно изразен, тъй като част от въздействието му се пренасочва към високо възрастовата група, чийто дял макар и бавно, но постоянно расте.

Всичко това говори за „застаряване" на населението, за увеличаване дела на възрастните хора, като следствие на тенденцията и на национално ниво.

Съотношението между трите основни възрастови групи за общината 0-14 г.: 15-64 г.: 65+  е  12,5: 67,7: 19,8%. Делът на младите генерации е по-нисък от този на възрастните хора. Възрастовата структура по населени места има значителни различия.


 • Етнически състав на населението.

Към 1 март 2001 г. от общия брой на населението в България 7 928 901 души, като българи са се самоопределили 6 625 210 души (83.9%), като турци - 746 664 души (9.4 %) и 370 908 души (4.7%) са се самоопределили като роми (цигани). Според същото преброяване, българската етническа група в община Балчик обхваща 69,27 % (15485д) от населението, турската - 16,18% (3616д), ромската - 12,31% (2753д) и други - 1,36% (305д).


 • Миграционни процеси, механичен прираст, движение на населението.

Механичното движение на населението се определя от промяната на настоящия адрес на лицата в рамките на страната и извън нея. В резултат на преселванията между градовете и селата населението на селата намалява с всяка изминала година, респективно се увеличава населението в градовете.

Положителна е тенденцията на механичния прираст на населението в община Балчик.  През 2009 г., в общината са осъществени 683 заселвания и 624 изселвания. В сравнение с предходните години, механичното движение на населението не показва големи различия. За периода 2007-2009 г. характерно за област Добрич и Североизточния район за планиране е, че механичното движение на населението е с отрицателни стойности за целия период.

Тенденциите в развитието на населението през последните години е задържане на населението, положителен механичен и неголям отрицателен естествен прираст, нормална възрастова структура (диференцирана по населени места), повишаване на образователното равнище. Естественият отрицателен прираст не е висок и положителният механичен прираст на населението компенсира отрицателните последици.

Изводи

Основни демографски проблеми в общината, имащи пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги:

Ø      застаряване на населението;

Ø      висока смъртност и отрицателен естествен прираст, макар и с тенденция към намаляване;

Ø      ниска гъстота на населението.

 

Икономическо развитие, заетост и безработица

 • Икономическо развитие

Балчик е сред общините, имащи структурна значимост в икономическото развитие на черноморския регион. Още по-съществено е значението й за икономиката на областта. Основен фактор за развитието на общината са богатите природни ресурси и действително благоприятното географско положение. Това определя водещото значение на туризма и селското стопанство за икономическата структура на общината.В бъдеще е целесъобразно да се търси разнообразяване на заетостта (алтернатива на туризма), за да се отговори на новите предизвикателства и тенденции в пазара на труда (произтичащи от глобализацията и динамиката на световната икономика).

 • Доходи

Важен резултат от реализирането на трудова заетост от населението в общината са получаваните доходи. За разглеждания период не само водеща, но и определяща в структурата на доходите е работната заплата. Нейният дял в общия доход се увеличава през 2009 г. спрямо този за 2007 г. Като цяло работната заплата и пенсиите формират между 70% и 80% от доходите на домакинствата през разглеждания четиригодишен период.

 • Заетост и безработица

Средногодишното равнище на безработица в община Балчик за 2009 г. е 7,1 %  и е по-ниско от средното за страната (10,26%) и от средното за област Добрич (8,37%). Регистрираните безработни през декември 2009 г. в общината са 1033. От тях, до 29 г. са 148 д. (14,3%). Високата безработица сред младежите е тревожен проблем.

            Безработните на възраст над 50 години в общината са 402 / 38,9%/,което я определя като най голяма група. Ограничените възможности на тази група за реализация на пазара на труда са свързани предимно с възрастта.

Броят на безработните без професия е 557. Делът им съставлява 53,9%  от всички регистрирани. От тях с начално и по-ниско образование са 321, а с основно - 236.  Лицата с висше образование са най-малко - 62 /6%/, а със средно са 414, от които със средно професионално образование - 316.

 Делът на продължително безработните лица е   18,7 %  /193 човека/ - по-нисък от този за областта (19,3%). Тези лица се отнасят към "групите в неравностойно положение". Постепенно те губят трудовите си навици, квалификация и мотивация. Шансовете им за започване на работа прогресивно намаляват. Решение се търси чрез включване в редица национални, регионални и европейски програми.

            Безработните с  намалена работоспособност са 25, или 2,4%. %. Фактът, че по-голямата част от регистрираните безработни с намалена трудоспособност са с ниско образователно ниво, в съчетание с ниската квалификация, както и здравословните проблеми на тези лица в повечето случаи ги правят неконкурентна работна сила на пазара на труда.

Изводи

- неравномерна заетост (сезонност),

- висок дял на продължително безработните;

- висок дял на лицата с ниско образование, без специалност и професия.

 

 • Образование

Училищната мрежа на територията на община Балчик е добре изградена и оптимизирана.

Детските градини на територията на община Балчик са 14, като 3 от тях са в гр. Балчик, а останалите са в селата Кранево, Оброчище, Църква, Ляхово, Стражица, Соколово, Гурково, Сенокос, Дропла, Преспа, Безводица.

В община Балчик има 2 СОУ - в гр. Балчик СОУ"Христо Ботев" и в с. Оброчище СОУ "Христо Смирненски", 1 Професионална гимназия за кадри в обслужващата сфера "Алеко Константинов", 4 основни училища ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Антим Първи" в гр. Балчик,  ОУ "Г.С. Раковски" в с. Сенокос, и ОУ " Васил Левски" в с. Соколово. За децата от населените места  без училища е осигурен специализиран транспорт.

В 14-те детски градини са обхванати общо 776 деца, като от тях 151 са в предучилищна форма.

В училищата на общината учат 1992 деца , от тях от 1 до 4 клас  посещават 798, от 5 до 8 клас - 710, а от 9 до 12 - 484.

Посещаемостта на учебните занятия в училищата на общината е различна. Най- голяма е в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" /само 0,1% отсътвия/. Най- голям е броят на отсътвията в ПГ за КОС "Ал. Константинов" , гр. Балчик - 1,8%. 

Ежегодно от училище отпадат около 150 деца. Най-голям е броят на отпадналите от СОУ "Хр.Смирненски", с. Оброчище - около 7%, а най-малко от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - само 1 ученик.

Отпадналите от училище деца  през учебната 2007/2008 г. са  147, през 2008/2009 г. - 75, а през първия учебен срок на 2009/2010 г. - 34 ученика.

Необхванатите ученици за последните три години намаляват. През учебната 2007/2008 г. те са 18, през 2008/2009 г. - 15, а през 2009/2010 г. - 11.

Необхванатите  деца в детските градини през последните години намаляват. За учебната 2009/2010 г. те са около 5 %.

В община Балчик има един ресурсен учител, които работи с 11 деца и психолог за учениците в училище.

Изводи

-  Висок дял на хората с основно и по-ниско образование; 

-  Увеличаващ се брой на учениците, които напускат училище, без да завършат средно образование и на нередовно посещаващите училище;

- Малка обхващаемост на децата в детски градини;

- Недостатъчни възможности за професионално обучение, квалификация и преквалификация на работната сила.


 • Здравеопазване:

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи показатели за оценка на здравето на населението. Населението в община Балчик е 22 779 души (2009), като по-голямата част от жителите са съсредоточени в гр. Балчик - 13782 души или 60,5%, а в селата живеят 8997 или 39,5%. Населението в региона застарява, въпреки увеличаващите се раждания. Увеличаваща се група на възрастни над трудоспособна възраст, респективно увеличава потребността от гериатрична помощ. Структурата на заболеваемостта в общината е в посока завишаване на заболяванията на дихателната система, следват болести на органите на кръвообращението, инфекциозните заболявания.

Детската смъртност се определя като една от проблемните сфери.  През 2009 г. за общината са починали общо 5 деца до пет годишна възраст. Водещите причини за детската смъртност са "преждевременни раждания /недоносеност/" „болестите на дихателната система", "вродени аномалии", . Негативното влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните бременности, високият процент недоносени деца и деца с вродени малформации, недостатъчно наблюдение и грижи за децата до 1 година - резултат от недостатъчна информиланост  и незаинтерисованост на майките.

Броят на лицата с увреждания в община Балчик през 2009 г. е 1147, от тях с физически увреждания са 650, което съставлява 56,67% от общия брой лица с увреждания. От изведените данни за 2007, 2008 и 2009 година се наблюдава тенденция към постоянно увеличаване на лицата с увреждания, като относително постоянна величина се запазва броят на децата с увреждания.


Изводи

Част от негативните процеси в здравеопазването в община Балчик са свързани до известна степен и с недостатъците в дейността на здравната система. При предоставянето на здравните услуги в областта се извеждат някои негативни изводи:

Ø      Затруднен досъп до наврменна спешна и медицинска помощ поради лоша инфраструктура до оталечените селища

Ø      Демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно обслужване.

Ø      Недооценяване на проблема с наркоманията, обхващаща все по-голям брой млади хора.

Жилища и жилищна политика:

 • Общо състояние на жилищния фонд

 Населението на община Балчик наброява 22779 д. към 31.122009 г. около 500 от които са без жилище.  Необходимостта от повече общински жилища е видима. Общината не може да задоволи най-елементарни жилищни потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на увреждания. Поради кризата на този етап общински жилища не се строят. Необходима е алтернатива, в която общината  да е  партньор или помощник.

 • Обособени квартали на уязвими етнически малцинства:

            В град Балчик са възникнали и обособили два ромски квартала "Изток" и "Васил Левски" и една "Татарска махала". В село Оброчище ромският квартал "Младост" отстои на около 3 км от центъра на селото, където са училището и детската градина. В селата Стражица, Бобовец, Тригорци и Кремена  почти 95 % от населението е от ромски произход. В Община Балчик е висок процентът на ромските семейства с нисък икономически статус, изразяващ се в безработица, бедност и липса на средства за осигуряване на обучението. Голяма част от жилищата обитавани от ромското малцинство са стари построики, от тях има керпичени и са в незадоволително състояние. Липсват нормално-битови и хигиенни условия. Почти всички жилища са на улици без канализация, в следствие на което са изградени санитарни възли на септични ями или шакти.

Изводи

- Общината е изключително затруднена да осигури жилища на нуждаещите се;

- Липсват механизми, които стимулират общината да инвестират в тази насока, което ограничава възможностите им да провеждат социална жилищна политика.


 2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности

В Анализа на ситуацията в Община Балчик са дефинирани два основни параметъра - "доходи" и "възраст", които в съчетание с други фактори - образование, затруднен достъп до социални услуги, изолираност на населеното място и др., създават рисковете от социално изключване на индивидите. Рисковите групи от населението са диференцирани на база на определени фактори, които пораждат риск от отдалечаване или изключване на тези групи от начина на живот, който се определя като нормален за основната част от населението. Основополагащ за нормалния стандарт за живот е размерът на доходите - първият основен параметър, който може да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички групи от населението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху формирането на рискови групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните други фактори:

Факторът безработица е свързан със социално-икономическото развитие на общностите и е основна причина за миграцията и емиграцията на активното население. Безработицата може да се приеме за основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. В анализа на ситуацията, факторът безработица е разгледан само по отношение на възможностите на хората в трудоспособна възраст да осигурят средства, необходими за основни базови потребности за семействата си.

От групата на безработните най-засегнати са: 1) Хората, които не са завършили основното си образование или са с ниско ниво на образование. 2) Хората в предпенсионна възраст, които не са конкурентни на пазара на труда; 3) Хора от етнически малцинства; 4) Майки с деца.

Безработицата на трудоспособните хора се отразява на качеството на живот на всички членове на семействата и особено на децата.

 • Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст:

От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношение на доходите най-засегнати са хората с минимален размер на пенсиите и хората на пенсионна възраст, които по различни причини нямат пенсия. Последната група е много трудна за идентифициране поради липсата на данни, но в нея ще попаднат хора, които продължително време са работили без да се осигуряват.

 • Структура и численост на семейството (непълни, многодетни семейства, с повече

нетрудоспособни членове):

Структурата и броят на членовете на семейството са от съществено значение при разпределението на разходите между тях и в тази връзка най-засегнати са семействата, в които има повече нетрудоспособни членове, а именно многодетни и непълни семейства. Оскъдната информация по отношение на структурата на семействата ограничава възможностите за анализ статистическите данни за отделните общини. Допълнителна трудност представлява и фактът, че през последните години нараства броят на двойките, които съжителстват и отглеждат своите деца без наличие на брак.

 • Увреждане или здравословен проблем на член от семейството:

Наличието на тежък здравословен проблем или увреждане на член от семейството изискват непрекъснати, допълнителни разходи, които затормозяват семейния бюджет. Ако състоянието му изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това допълнително задълбочава проблемите, свързани с доходите.

 • Липса на жилище:

Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да живеят със своите родители. Липсата на жилище не е изведено като приоритетен фактор за социалната политика, както на национално, така и на общинско ниво.

Във връзка с липсата на жилище и трудностите за осигуряване на наем, най-засегнати са бездомни хора на различна възраст, които живеят сами, както и хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, напуснали местата за лишаване от свобода); семейства от етническите малцинства; хора, напускащи специализирани институции за деца или за възрастни; самотни майки.

 • Принадлежност към етнически малцинства:

В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи бедността - ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща професионална квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни услуги.

 • Местоживеене в отдалечени и/или изолирани населени места:

Населението в тези места изпитва затруднения за физически достъп до здравни и образователни услуги. В областта на здравната помощ затрудненията са в достъпа до лекарски практики, специализирана медицинска помощ, спешна помощ, лекарства. Затрудненията в достъпа до навременна медицинска помощ влошават здравното състояние на населението, което в последствие води до по-големи разходи за лечение. Често разходите за медицинска помощ могат да доведат до обедняване на домакинствата и да наложат ползване на социални услуги.

За децата и младежите от тези населени места това изисква допълнителни разходи, свързани с транспорт или с разходи за квартира, ако децата учат в средно учебно заведение в друго населено място..

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с доходите:

 • Преодоляване на безработицата сред трудоспособното население.
 • Подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални доходи.
 • Подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства.
 • Подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания.
 • Актуализиране на жилищната политика в населените места.
 • Оптимизиране на системите на здравеопазването и образованието.
 • Актуализиране на политиките за социално включване на уязвимите малцинства.


          От съществено значение за превенцията и преодоляването на влиянието на рисковите фактори, свързани с

доходите е предприемането на конкретни мерки и услуги по отношение на определените рискови групи.


Възрастта е вторият основен параметър, който влияе върху уязвимостта на населението, спрямо възможностите за автономност на хората и необходимостта от подкрепа. Характерно за народопсихологията в България е споделената отговорност между членовете на разширеното семейство при предоставяне на грижата за децата и възрастните хора, като това се приема като норма в обществото. При определяне на предпоставките за нормален стандарт за живот се извеждат и възможностите за грижа за близките, които имат нужда - деца или старите хора.

Във връзка с този фактори се формират две основни рискови групи "деца" и "стари хора". Както и при доходите, параметърът възраст не формира самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други обстоятелства - в случая наличие или липса на близки и възможностите им да предоставят грижи. Възрастта влияе върху уязвимостта на населението на областта в комбинация със следните фактори:


 • Наличие на лица, отговорни за децата и възможност да предоставят грижа.

Отговорните възрастни, ангажирани с предоставянето на грижи за децата са техните родители. Роднините, най-често баби и дядовци, са включени активно в отглеждането на децата, като това е широко разпространена практика в семействата от всички социално- икономически слоеве на населението. Грижата за децата традиционно се споделя между различните поколения в рамките на разширеното семейство. Много често родителите реално отсъстват, най-често са на работа в други населени места или в чужбина. Голяма част от трудностите при осъществяване на адекватни политики, мерки и услуги по закрила на детето са свързани с отговорностите по отношение на детето.

Групите, които се формират във връзка с грижата или отсъствието на грижа за децата от страна на биологичните родители: деца, чиито родители имат трудности при отглеждането им - липса на достатъчно възможности (доходи, родителски капацитет); наличие на увреждане на детето; проблемно поведение на детето; деца в риск да бъдат изоставени от своите родители; деца, с мярка за закрила - настанени в специализирани институции; настанени в приемни семейства; настанени при близки и роднини; деца, без родителски контрол, които не са обект на закрила, отглеждани от свои близки.

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с възрастта:

 • Предоставяне на услуги и подкрепа на родители, които имат различни по характер трудности при отглеждането на своите деца;
 • Предоставяне на услуги и подкрепа на приемни родители, близки и роднини, осиновители, които осигуряват родителски грижи за децата;
 • Подкрепа за израстването и развитието на децата и тяхната пълноценна социална реализация;
 • Преодоляване на факторите, свързани с бедността, които водят до настаняване на деца в специализирани институции;
 • Подпомагане и услуги на възрастни хора, които имат нужда от придружаване в ежедневието си.

По отношение на старите хора, мерките би следвало да са насочени изцяло към предоставяне на подкрепа и на услуги, не само за цитираните групи, но и за всички останали, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието си, за да могат да членовете на техните разширени семейства се реализират и да изпълняват задълженията си спрямо своите деца.

2.3. Обобщение на рисковите групи и потребностите им в Община Балчик

При анализа на рисковите групи беше констатирана липсата на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи, особено в случаите на потенциален риск. Една от причините за това е, че системите на социалното подпомагане и социалните услуги не са ориентирани към превенция на риска от социално изключване. Затова в полезрението на съответните служби са само лицата, чиито проблеми са ескалирали до степен на инцидент или криза. От друга страна, голяма част от рисковете и групите са новопоявили се и системите за закрила все още не ги разпознават, което води и до невъзможност на системите за статистика да ги обхванат.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от социално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.

Все пак, в резултат от анализа на рисковите фактори обособихме няколко ключови рискови групи, които да бъдат обект на въздействието на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:


2.3.1. Деца

По данни на служба ГРАО към 01.05.2010 г. броят на лица до 18 год. възраст е  3827. Формирането на рисковите групи при децата се обуславя предимно от социално - икономическото положение на семействата им, като разпределението им по рискови групи е условно, тъй като в много от случаите едно и също дете може да попадне едновременно в няколко групи.

2.3.1.1.  Деца, отглеждани извън биологичното семейство:

·        Деца, настанени в специализирани институции.

В духа на действащото към момента законодателство, настаняването в специализирана институция е крайна мярка за закрила на дете, която се предприема след изчерпване на възможностите за отглеждането му от биологичните родители, както и в среда, близка до семейната. На територията на Община Балчик няма изградени специализирани институции за настаняване на деца. По данни на Дирекция "Социално подпомагане" в община Балчик настанените деца в ДМСГД през последните три години са 14. През 2008 г. са регистрирани 8 случая, което е няколкократно повече в сравнение с 2007- 1 случай, през 2009-3 и 2 през 2010 година, деца предимно от ромски произход. Изоставяния на ниво родилен дом - няма.

Мерките за закрила на деца, настанени в специализирани институции трябва да обхващат и техните родители. Споделено мнение сред служителите в институции е, че родителите не са способни да се грижат за децата си. Съответно се стига до случаи, когато липсата на настойнически права и отказ от осиновяване се извежда като проблем при грижата за детето.


·                   Деца, отглеждани при близки и роднини.

Настаняването на деца при роднини и близки е една от формите на споделена грижа в рамките на разширеното семейство и намира широко приложение през последните години. Тези деца се нуждаят от подкрепа на хората, които са поели грижа за отглеждането им , вместо техните биологични родители. Проблемите в тази рискова група се отнасят до потребностите на децата да получават адекватни грижи и до потребностите на роднините и близките да бъдат подкрепени при предоставяне на грижите за настанените при тях деца.

·              Деца, ползващи интернатна форма на грижа.

Немалък е броят на деца настанени в ПУ и ПУ с интернатна грижа.. Забелязва се тенденция и към намаляващ брой настанени във ВУИ.

2.3.1.2.  Деца, отглеждани в семейна среда.

Това е специфични рискова група, която обхваща децата от семейства, изпаднали в ситуация на уязвимост поради различни обективни трудности, като например: многодетни и непълни семейства; семейства, в които един или двамата родители са с увреждания; семейства, в които има родител/и с различни зависимости; бедни семейства непълнолетни родители и други. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях.

Предвид водещия риск, се формират следните подгрупи :

·                   Деца от семейства с нисък родителски капацитет, деца от непълни или многодетни семейства.

Проблемите са свързани предимно със субективните трудности на родителите за осъзнаване и посрещане на потребностите на децата - в случаи на непълнолетни родители; родители, които са живели в институции; непълни семейства, разведени родители; родители с увреждания; родители, които са в чужбина.

Деца в непълни семейства

По данни на ДСП-Балчик към 31.12.2009 г. в община Балчик са регистрирани 1410 деца, отглеждани от самотни родители (които получават семейни помощи по чл.7). Най-големи са групите на деца, отглеждани от самотни родители в гр. Балчик, с. Оброчище, с. Бобовец. 

Необходимо е да се проучи каква част от децата, настанени в институции и в риск от отпадане от училище, с агресивно поведение и употребяващи наркотици, са били отглеждани от един родител, за да се планират интервенциите според нуждите на семейството.


Деца в многодетни семейства

Регистрирани са 110 деца в многодетни семейства по данни на ДСП. Най-много са децата в многодетни семейства в  гр. Балчик, с. Оброчище, с. Кремена, с. Тригорци, с. Стражица.

Няма официални данни каква част от настанените в институции деца са от многодетни семейства. За да се преодолее проблема е необходимо да се развият допълнителни услуги за подкрепа на семействата при отглеждане на децата.

Децата в многодетни семейства са част и от групата  на нередовно посещаващите училище, както и от ранно отпадащите. Една част от тях са от ромски семейства. За да се даде възможност за социално включване и за да имат равен шанс е необходимо да се осигури достъп до качествено образование на  тези деца. Паралелно, обхващането на децата на многодетни семейства в ранна възраст в детска градина и в целодневна форма на организация на образованието, ще подпомогне социално слабите родители в отглеждането им. Същевременно, обхващането на децата в училище и подпомагането на семействата не трябва да се смесва със записването и настаняването им в учебни заведения от  интернатен тип.


 • Деца с увреждания.

            По данни на ДСП в община Балчик са регистрирани 46 деца към 31.12.2009 г. с различни по степен увреждания.

Независимо от направените промени през последните години по отношение на подпомагането и реализацията на програми за предоставяне на услугата "Личен асистент", данните сочат, че все още основните затруднения на родителите са от финансово естество (осигуряване на лекарства, консумативи, лечение, рехабилитация). Много от децата с увреждания растат с един родител. Повечето семейства са обречени на бедност, поради невъзможността на единия родител да работи. Децата от тази рискова група остават изолирани в семейството, не посещават детски и учебни заведения. Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата.


 • Деца с рисково поведение, противообществени прояви и поведенчески проблеми.

Не всички деца с рисково поведение, противообществени прояви и поведенчески проблеми са деца, регистрирани в ОЗД като деца в риск. Различен е и подхода към тях от страна на органите, които прилагат ЗЗД и ЗБППМН.

Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите. Голяма част от случаите са на деца с проблеми в училище. В тази връзка, има недостиг на услугите, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес и повишаване на мотивацията на децата да учат.

Регистрирани деца, извършили кражби в община Балчик - 10 по данни на ДСП към 31.12.2009 г. Деца, извършили насилие за същия период - 1. Тяхното поведение е  обект на непрекъснато наблюдение.


 • Деца, жертва на насилие, злоупотреба или неглижиране.

Регистрирани деца, жертви на насилие в община Балчик - 21 случая за периода 2007 -2009 година по данни на ДСП-Балчик. Само за първото тримесичие на 2010 г. са 4. Един от основните проблеми по отношение на работата с децата, жертви на насилие, е доказване на деянието, като все още специалистите трудно разпознават белезите на насилие по отношение на конкретен случай, особено при работа с малцинствени общности.

 

 • Деца отпаднали или в риск от отпадане от училище.

Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-големите фактори за попадане в ситуация на множество рискове в бъдеще- бедност, противоправно поведение, насилие и др. Въпреки тенденцията за намаляване на техния брой през последните години, все пак наличието на това явление налага предприемането на комплексни мерки от отговорните институции за премахването му.

В община Балчик са регистрирани общо 256 деца отпаднали от училище за периода 2007 - 2009 година по данни от отдел "Образование" към ОбА Балчик. Данните са с тенденция за  намаляване на броя на отпадащите както следва:  2007-2008 г. - 147; 2008-2009 г. - 75; 2009-2010 г. - 34. Децата в училищна възраст необхванати от образователната система за същия период са общо 44.  


 • Деца с родители в чужбина.


Децата в тази група са отглеждани без пряк родителски контрол и/или с прекъсване на преките емоционални контакти с родителите. В повечето случаи децата са оставени за отглеждане при близки и роднини, които не винаги успяват да се справят с възпитанието им, особено в тийнейджърска възраст. Други деца са заминали с родителите си в чужбина и са застрашени от сериозен риск от прекъсване на образованието си.

2.3.2. Лица с увреждания

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. В община Балчик са регистрирани 1147 пълнолетни лица с увреждания по данни на ДСП към 31.12.2009 г.

В тази група се формираха следните подгрупи :

 • Възрастни с увреждания, които живеят в семейна среда.

Като цяло проблемите на тази група са дефиренциарни съобразно вида и степента на увреждането и са свързани с възможността за социално включване, т.е. получаване на образование, усвояване на умения за самостоятелен начин на живот, ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна грижа, общуване и придвижване. Към 31.05.2010 броят на лицата с увреждания е 1147. Голяма част от тях са с множество заболявания и тежката степен на увреждане и предполагат постоянната зависимост на тези лица от чужда подкрепа с оглед задоволяване на ежедневните им потребонсти.

 • Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции.

На територията на Община Балчик не  функционират Домове за възрастни хора с умствена изостаналост. Голяма част от настанените в институциите извън Община Балчик лица не поддържат контакт с близки и рядко напускат границите на домовете. Същите са прекарали целият си живот преминавайки през институциите за деца, а след това и за възрастни, и въпреки наличието от потенциал за преместването в услуги от резидентен тип, често се противопоставят на евентуалното напускане на познатата за тях, макар и изолирана среда.

 • Възрастни с увреждания, живеещи в отдалечени села и самотни възрастни хора с увреждания.

Затруднените транспортни връзки и отдалечеността на селата усложняват достъпа на тези уязвими групи до медицинска помощ и до развитите към момента социални услуги, съсредоточени в общинските центрове. Основните идентифицирани потребности са предоставяне на грижа за лежащо болните, достъп до медицинско обслужване и социални услуги, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси.

 • Лица с психични заболявания.

Въпреки ниския относителен дял на лицата с този тип увреждания, данните сочат, че същите остават извън рамките на съществуващите услуги в общността и най- вече от програмите свързани с предоставянето на услугата "Личен асистент". Това са лица със специфично поведение, определящо се от характера на установеното заболяване, което диференцира и спецификата на полаганите по отношение на тях грижи, не само от медицински характер, но и от помощ в ежедневието, в общуването, усвояване на умения за самостоятелен живот, почасова заетост.


 • Младежи и лица със зависимости.

Част от младежите в Община Балчик са подложени на натиска на наркодилъри и са наркозависими. Точни данни за броя на употребяващите наркотици няма, но тревожен е факта, че техния брой се увеличава, а превенция липсва.

В резултат на анализа на рисковите фактори обособихме ключови рискови групи, които да бъдат обект на въздействието на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. Често хората в риск поставят в неравностойно положение цялото домакинство/семейството. В този смисъл, подкрепата за човека в риск трябва да обхваща и мерки, насочени към семейството му.

2.3.3. Стари хора.

По данни на ГРАО, броят на лицата над 63 год. възраст в тази група е към 4527 души.

 • Самотни стари хора, живеещи в изолирани населени места.

Въпреки липсата на актуална информация за точния им брой, по данни на социалните работници от Дирекциите „Социално подпомагане" тези лица са преобладаващата част от населението в селата. В община Балчик самотно живеещите стари хора са 320 по данни на ДСП към 31.12.2009 г. По населени места, както следва:  Змеево - 19, Безводица - 17, Пряспа - 13, Дъбрава - 15, Дропла - 23, Стражица - 2, сенокос - 21, Рогачево - 12, Гурково - 5, Тригорци - 8, Кранево - 12, Царичино - 23, Църква - 8. За гр. Балчик няма точни данни. Най-голям е техният процент в селата Дропла и Царичено. Разпръснатите села в общината и липсата на ежедневен и специализиран обществен транспорт допълнително усложняват и достъпа на жителите им до медицинска помощ. Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация.


 • Стари хора с увреждания и самотни.

Тези уязвими групи, нарастващи през последните години, имат нужда от услуги и грижа в домашна среда. Потребностите им са свързани с осигуряване на медицинска грижа (особено за лежащо болните), възможности за общуване и запълване на свободното време според техните индивидуални интереси. Обхватът на програмите, които развиват услугите Социален асистент и Домашен помощник не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече съществуващи структури в населените места - например, на читалищата или действащите пенсионерски клубове.

 • Стари хора, настанени в институции.

Хората в пенсионна възраст, настанени в институции в община Балчик за периода (2007; 2008; 2009 и 2010 г.) са както следва (336; 330; 0; 0). През 2007 и 2008 г. в гр. Балчик работи "Сезанен дом за стари хора" и от 2008 г. до сега е в реконструкция. Съответно (2;1;1;0) стари хора, настнанени в специализирана институция в същата област, извън общината. Регистрирани са  2 чакащи за настаняване.

Основната причина за постъпване в дом е нуждата от почивка и поемане на всекидневните грижи. В много случаи мотив на децата е и разтоварване от поетите към  родителите отговорности по отглеждане. Нуждите на повечето от желаещите да получат институционализирана грижа се покриват, ако имат осигурена подкрепа в домашна среда, която се дава от програмите Домашен помощник и Социален асистент, отнемане на грижата за храна чрез Домашния социален патронаж и осигурено медицинско наблюдение. Почти всички, изявили желание да постъпят в старчески дом, не посочват като причина общуване и социализация. Мярката се възприема като крайна от възрастните хора и най-вече като разтоварване от всекидневните грижи.


2.3.4. Специфични общности и групи в неравностойно положение

 • Непълнолетни и млади родители

В тази целева група спадат млади родители и семейства, с които се работи за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и отглеждане на детето. Често тези родители се нуждаят и от допълнителна подкрепа, за да могат да продължат образованието си и професионалното си развитие. Към целевата група спадат и непълнолетните майки, които по данни на ДСП са 11 за 2007 г. и 35 за 2009 г. Наблюдава се тревожно нарастване на което трябва да се обърне внимание при изготвяне на областната стратегия са социални услуги.


 • Хора с основно и по-ниско образование

Една от основните идентифицирани групи в риск са хората с основно и по-ниско образование. Гражданите и представителите на администрацията идентифицираха фактора образование, като предпоставка за трайно състояние на бедност и социална изолация.

 С по-ниско от основно образование по данни на ДБТ-Добрич са 321, а със завършено основно образование - 236.  Значими са  групите на хората с основно и по-ниско образование в селата Тригорци, Храброво, Кремена и Ляхово с преобладаващо ромско население.

Образованието излиза като фактор в случаите на социална изолация и бедност:


 • Безработни

В община Балчик се наблюдава увеличаване на безработните в резултат от икономическата криза. Новорегистрираните безработни лица за 2009 г. са 237 от общо 1033, а само до м. април 2010 г. регистрираните безработни лица са 953. Данните от ДБП очертават значима група на безработни младежи между 18 и 29 години също така и като рискова за намиране на работа групата на безработните над 55 години. Голяма е групата на безработните с основно и по-ниско образование, както и на безработните сред хората с увреждания. Това показва нуждата от специални интервенции към тези групи в риск.

Доколкото основният ресурс на хората в риск е не подкрепата от социални услуги и подпомагане, а подкрепата от близките и разширеното семейство, като самото семейство е мрежа от взаимопомощ, безработните над 55 години са в утежнена рискова ситуация за себе си и за своите близки в случаите на:

 • Етнически общности в неравностойно положение

В настоящата група са включени социално изолирани граждани от ромски произход. В тези групи са налице различни фактори, подкрепящи бедността - ранно отпадане от училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни услуги.


2.4. Анализ на дефицитите на услуги и мерки - Обобщение

Целта на анализа на социалните услуги е да се оценят възможностите на наличните ресурси за предотвратяване на

рисковете и тяхното преодоляване. Анализът на социалните услуги в община Балчик е направен на базата на

събраната информация от:


Картите за услуги, подадени от доставчиците на социални услуги;

 • Карта за данни на рисковите групи.

2.4.1 Общи изводи за наличните социални услуги.

2.4.1.1. Специализирани институции.

На територията на община Балчик специализирани институции за деца няма, което от своя страна е предпоставка за улеснение процеса на деинституционализация.

     Общината разполага със "Сезонен дом за стари хора" в реконструкция, намиращ се в гр. Балчик, в.з "Сборно място", върху терен публична общинска собственост. Поради засиления интерес към почивната база от страна на възрастните хора, тя се оказва недостатъчна. За целта се наложи изграждане на допълнителна леглова база. Изграждането на масивна постройка дава възможност и за увеличаване на периода за почивка през пролетта и есента, както и сезонният дом за стари хора да се превърне в целогодишен.

2.4.1.2. Социални услуги в общността

В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда близка до семейната. По своя смисъл те представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция и през последните години дават възможност да се реализира държавната политика за деинституционализация. Финансирането на тези услуги се извършва като държавно делегирани дейности и дейности, финансирани от общинския бюджет.

В община Балчик има една неправителствена организация, която досега не е била доставчик на социални услуги, поради което общината пряко управлява и кандидатства за социални проекти и услуги.


 • Домашен социален патронаж в община Балчик

Домашният социален патронаж е услуга развита като общинска дейност. Ползватели на услугата са 85 лица, като има и необхваната група от нуждаещи  поради ограничен капацитет. Домашен социален патронаж се осъществява само в рамките на гр. Балчик, но има потребност от услугата и в малките населени места в общината.


 • Услуги, предоставяни по проекти и програми

      Услугите "Личен асистент" , "Домашен помощник" и "Социален асистент" се предлагат от общинската админитстрация на община Балчик. Тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близко до семейната среда на нуждаещите.

 

 • Обществена трапезария - през зимния период /1 декември - 20 май/ на 80 човека се предоставя социалната услуга.
 • Подпомагане в натура-хляб - в гр. Балчик и 16 села на общината 474 лица получават ежедневно хляб.


Изводи:

 • Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашният социален патронаж, който би могъл да разшири дейността си и в малките населени места. Търсенето на възможности за допълнително финансиране би намалило броя на хората, които се отказват от ползване на услугата, поради невъзможност за заплащане на такса.
 • В община Балчик услугите за деца и лица с увреждания се свеждат до програмите за домашен помощник, личен и социален асистент, които не могат да обхванат всички нуждаещи. От проведена среща на 04.06.2010 г. с рисковата група и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за Личен асистент.

 Изводи за услугите за деца:

 • В община Балчик няма развити услуги за деца;
 • Няма гарантиран набор от услуги по превенция на риска за деца и семейства;
 • На територията на общината липсват услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство на деинституционалицирани деца;
 • Приемната грижа е неразвита в общината, настаняването при близки и роднини е недостатъчно използвано като ресурс за отглеждане на децата
 • Липсват услуги за деца и младежи с психични проблеми и жертви на насилие и трафик
 • Извън подкрепа в семейна и близка до семейната среда остават деца с увреждания в селските райони.

Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора:

 • За намаляването на чакащите за настаняване в социални институции би довело предоставянето на услугите "Личен асистент ", "Социален асистент" и «Домашен помощник». На този етап обаче финансирането на тези СУ се извършва само по проекти, чийто одобрение и реализация се проточва много във времето, което поставя потребителите и семействата им в риск. Настаняването в домове се предпочита и поради ограничения достъп до здравни и социални услуги в общността.
 • Неразвити в Община Балчик са услугите от резидентен тип за възрастни с увреждания.
 • Липсват развити услуги в семейна среда. Дневни центрове за възрастни с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция съществуват само на територията на областния град.
 • Най-развитата услуга в общността за възрастни хора е Домашният социален патронаж, който би могъл да разшири обхвата на дейностите за подобряване на социалната подкрепа на потребителите , чрез увеличаване на капацитета, броят на обслужващия персонал по селата, търсене на нови алтернативни източници на финансиране.
 • Липсват услуги за подкрепа на възрастни, самотни и бездомни лица;
 • Липсват услуги в семейна среда за възрастни с увреждания - Дневен център за възрастни с увреждания, Центрове за социална рехабилитация и интеграция.
 • В почти всички населени места в общината работят читалища и клубове на пенсионера, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора.

2.5. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси.

Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на организационния капацитет за осъществяване на стратегията, идентифицирани в процеса на анализа на ситуацията в етапа на разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик, които имат отношение към административния и организационен капацитет са свързани с:

-         Повишаване на капацитета на общинската администрация да управляват процеса на контрактиране и управление на предоставянето на социални услуги в общината;

-          Увеличаване ресурса на звената, координиращи предоставянето на социалните услуги в общината;

-         Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги;

-         Повишаване на самостоятелността на общината в планиране на създаване, закриване и трансформиране на социални услуги, на база на променящите се потребности на населението;

-         Потребност от развитие на капацитета за подготовка и управление на проекти, осигуряващи развитие на социалните услуги в общината и разширяване на обхвата на съществуващите услуги, осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги;

-         Практически умения и механизми за осъществяване на междуобщинско и междуинституционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които бяха идентифицирани в процеса на разработване са:

-       Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на управляващите социалните услуги от резидентен тип и на услугите предоставяни в общността по отношение на подбор на персонал, ориентиране и на стратегията са:

-          Обучение на персонала, планиране на работните задачи, мотивиране на персонала, стимулиране на работата в екип и работата в разширени/ мултидисциплинарни екипи.

-          Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници и специализиран персонал), необходими за директното предоставяне на новоразкритите социални услуги.

-          Основна потребност за развитието на управленския персонал е повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по обслужване на клиентите. - - - Управленският персонал на съществуващите доставчици на социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.

-          Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, имат потребност от нов тип управленски умения и практика, свързана със създаване на методологии за предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за популяризиране на услугите и спечелване на доверието на клиентите, развитие на междуинституционалното сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите услуги.

-         Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги в община Балчик са свързани с: обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната


 

2.6.                     Заключения и препоръки

 

2.6.1. Заключения

2.6.1.1  Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите

Отчитайки различните фактори - които влияят на социалните и демографските процеси, се очертават следните негативни тенденции в социо-икономическото развитие на община Балчик:

 • прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в малките населени места. Изключение прави гр. Балчик където контингента между 15-64 г. съставлява 72,7,7% от населението в града, който е основен източник за формиране на трудовия ресурс;
 • Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила;
 • Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;
 • Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в многобройните селца и махали в общината;


2.6.1.2.  Изводи за наличните социални услуги

Общи изводи за състоянието на социалните услуги в община Балчик  по отношение на:

 • Териториално разпределение в общината

Недостатъчна мрежа от социални услуги на територията на община Балчик. Единствените услуги на които могат да разчитат рисковите групи в малките населени места са програмите за домашен помощник, социален и личен асистент, които са с ограничен капацитет, клуб на пенсионера или обособено помещение за сбирки на пенсионери и подпомагане в натура за крайно нуждаещите се.


 • Съотношение между услугите в общността и специализирани институции

На територията на община Балчик няма специализирани институции, което е предпоставка за улеснен процес на деинституционализация.


 • Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа

На територията на община Балчик няма резидентен тип грижа. Услугите в семейна среда са "Домашен помощник", "Социален асистент" и "Личен асистент".

 

 • Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги

В община Балчик социалните услуги в по-голямата си част са насочени към възрастните хора, което води до изолация и дискриминация на другите рискови групи, децата и лицата с увреждане както и на техните близки.

 • Достъпност на услугите

Средата за лицата с увреждане е трудно достъпна, изградени рампи за инвалиди има само в едно училище(ОУ "Антим І"), от общо осем в цялата община и административната сграда на общинска администрация Балчик. Като един от основните проблеми на тази рискова група е недостъпната среда в лечебните заведения.

 

 • Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици

В община Балчик няма услуги предоставяни от външни доставчици. Неправителствена организация на територията е клуб "Хинап" СИБ-Балчик, която е за възрастни лица с увреждане с 180 члена и 32 деца посещаващи клуба по желание.

 

2.6.1.3. Общи изводи за услугите за деца:

            В община Балчик услугите за деца и лица с увреждания се свеждат до програмите за домашен помощник, личен и социален асистент, които не могат да обхванат всички нуждаещи. От проведена среща на 04.06.2010 г. с рисковата група и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за "Личен асистент". Изказано бе желание на родители за ресурсен учител за работа в дома на нуждаещия се от този вид услуга.

 Като необходима услуга се оказва Център за обществена подкрепа, които по разписана програма да работи с деца с увреждания, деца  жертви на насилие, работа на място (по махали) с етническото население в неравностойно положение, работа с децата в училище като превантивна мярка за непълнолетни майки,  напускане на училище и ранни бракове.

На територията на общината липсват услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство на деинституционалицирани деца - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Дневен център (ДЦ) и ЦСРИ.

Липсват услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). Семейният консултативен център би могъл да реши потребността от този вид услуга.


2.6.1.4. Изводи за услугите за възрастни  и стари хора:

Пълнолетните лица с увреждания в община Балчик са една доста голяма рискова група (1147), за която е необходимо да се изгради Дневeн център за лица и деца с увреждане с добър достъп до услугата.

От проведена среща на оперативния екип с 25 представители и близки на рисковата група като потребност от нова услуга бе посочена необходимостта от място в което да работят лицата с увреждане според степента на заболяването си.

            Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашен социален патронаж, който би могъл да разшири дейността си и в малките населени места на територията на Община Балчик.

            Като крайна мярка на старите хора за невъзможност със справяне с ежедневния бит е услугата за настаняване в дом, които в община Балчик е сезонен с тенденция да стане целогодишен след реконструкция при намиране на необходимото финансиране. За старите хора, живеещи в отдалечените населени места с цел да получават комплекс от соц. Услуги за получаване на хранене, медицински грижи и др. се предвижда изграждането на нов дом за стари хора на територията на община Балчик.


2.6.2. Препоръки

            За да бъде ефективна социалната политика на община Балчик, би следвало да се изгради мрежа от социални услуги, която да обхваща и малките населени места. Ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в секторите: здравеопазване, образование, жилищна политика, заетост от което следва като необходимо изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

 Приоритетно да бъде развитието на мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата с деца в риск, поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата. Работа на ниво детска градина и училище като превантивна мярка.

 Като основна цел е подобряване качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещите и старите хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Националните и оперативни програми за услугите "Домашен помощник", "Социален асистент" и "Личен асистент" отговарят на всички тези потребности, но поради ограничения си капацитет не обхващат всички нуждаещи, големият интервал между приключване на една програма и стартиране на следваща  оставя  потребителите на услугата в изключително затруднено положение.  

 

2.6.2.1. Конкретни препоръки за развитието на услугите:

 • За деца и семейства с деца в риск

- Изграждане на център за настаняване от семеен тип;

- Изграждане на ЦСРИ с мобилна услуга;

- Изграждане на Дневен център за деца с увреждане с мобилна услуга;

- Изграждане на Център за обществена подкрепа за децата в риск с мобилна услуга;

- Създаване на Услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство при процеса деинституционализация;

 • За пълнолетни лица и хора с увреждания

- Дневeн център за лица с увреждане с добър достъп до услугата;

- Отпускане на повече бройки за услугата "Личен асистент", „Социален асистент" и „Домашен помощник"

- Достъпност на средата

-  Изграждане на „Защитено жилище"

 • За стари хора

-                     Домашен социален патронаж в селата;

-                     Отпускане на повече бройки за услугата "Домашен помощник";

-                     Целогодишен дом за стари хора.

 • За наркозависими

-                     Превенция в училища

-                     Работа с неправителствени организации


Раздел II: Стратегия за развитие на социалните услуги


3. Визия и стратегически цели

3.1.       Визия.

Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община Балчик е  стремеж за развиването на модерна социална политика на територията на общината.

Тази стратегия предвижда изграждането и усъвършенстването на мрежа от достъпни и качествени социални услуги, осигуряващи възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално включване.

Чрез  тази стратегията община Балчик се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност,

като осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Балчик, интеграция на общности и индивиди,

пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Визията е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалната изолация  и подпомагат тяхното развитие. Основен акцент в предоставянето на всички услуги е предлаганата грижа насочена към конкретния човек, която включва мерки и дейности за поемане на пълен контрол върху собствения  живот и неговата реализация  - да може пълноценно да развие своя потенциал, да е защитен в максимална степен от злоупотреби и да има право на избор. Включването на тези елементи в политиките и стратегическите документи на община Балчик, административните решения и конкретното прилагане на дейностите, касаещи социални услуги ще се основава на възприемането на услугите като модерни, отворени, с конкретна нужда и насочени към трайни резултати и устойчивост.

За гражданите на Община Балчик това  означава:

 • Участие на заинтересованите лица при планиране на социалните услуги;
 • Въвеждане на превантивни модели за предотвратяване на социалното изключване и максимално осигуряване на развитие на собствения потенциал;
 • Предоставяне на услуги според индивидуалните нужди и потребности;
 • Подкрепа, насочена към най-нуждаещите се групи, с най-сериозни и трайни проблеми и потребности.


3.2.     Ценности и принципи.

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и предоставянето на социални услуги:

 • Съответствие на социалните услуги с международните документи относно човешките права;
 • Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи;
 • Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;
 • Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община Балчик;
 • Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги;
 • Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;
 • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги;
 • Насърчаване на услугите в общността;
 • Ползване на услуги от резидентен тип само в краен случай;
 • Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на планиране и потребление на услугите;
 • Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства;
 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;
 • Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересовани страни;
 • Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти;
 • Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България - Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др. както и съответните подзаконови нормативни актове.


3.3. Приоритети на стратегията.


3.3.1.Приоритетни направления


За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в община Балчик.

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Общинската стратегия за социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

3.2.1.1Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното

изключване и изолация.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Тези услуги ще бъдат развивани на общинско ниво и ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, различни форми на насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, социална маргинализация.

3.2.1.2.                       Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.

Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в социалните услуги в общността, осъществявана чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции.

3.2.1.3.                      Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.

3.2.1.4.                      Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхващат:

3.2.1.5.                       Развитие на човешките ресурси.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка - условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

3.2.1.6.                       Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Въвеждането на ефективна система от социални услуги изисква активно партньорство между общините в област Добрич за развиване на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори - социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.


3.3.2. Целеви групи.

Общинската стратегия предвижда социални услуги и мерки за всички жители на общината. Тя ще е насочена към рисковите групи и общности, идентифицирани в анализа на ситуацията и описани в Раздел II на Стратегията.

Стратегията отделя специално внимание на:

 • Децата в ранна възраст - до 6 години. Доказано е, че интервенциите по отношение на децата в ранна възраст имат значим ефект по отношение на прекъсване на цикъла на бедност за тези деца. Отглеждането на деца в специализирани институции до 3 години е увреждащо в най-голяма степен и в много случаи има неотменими последици. Инвестирането в предучилищна възраст е от решаващо значение и за успешната интеграция на децата в риск в училище. Стратегията предвижда създаване на услуги за развиване на уменията за родителстване на родителите с малки деца и подкрепа за задържане на децата в семействата.
 • Уязвими семейства с деца. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в общината. Услугите към семействата целят подкрепа за интегритета на семейството и за развиването на уменията и ресурсите за социална интеграция на семейството като цяло и на индивидуалното развитие на неговите членове.
 • Деца в специализирани институции. Децата, отделени от своите семейства, са една от най-уязвимите групи в обществото. Стратегията предвижда комплекс от услуги за извеждане на децата от институциите чрез подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства, осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен случай) отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда. За преодоляване на ефектите от институционализацията се предвиждат услуги по рехабилитация и развитие на социални умения.
 • Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище. Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в ситуация на множество рискове - бедност, противоправно поведение, насилие, зависимост и др. Стратегията предвижда комплекси интервенции между социалната и образователната сфера насочени към подобряване на тяхното взаимодействие, развиване на приятелска за децата образователна среда, преодоляване на социалните затруднения за посещаване на училище.
 • Деца и възрастни с увреждания. Хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодеността на средата за тях - архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система. Липсата на подкрепа за семействата им води до настаняването на значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. Услугите и мерките за тези групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по посока на създаване на условия за интеграцията им.
 • Възрастни хора в институции. Качеството на грижа в институциите за възрастни хора рядко съответства на съвременните стандарти. Стратегията предвижда подобряване качеството на грижа в техни институции, така че средата и начина на организация да е близък до домашния и да дава възможност за достоен живот на възрастните хора.
 • Самотни стари хора. Последните демографски тенденции показват значителен дял на самотни стари хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното ежедневие за задържането им в обичайната им среда и посрещане на основните им нужди.3.3.           Общи и специфични цели.

 

За осъществяването на визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели и задачи:

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолация


Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.


Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.


Обща цел 2. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в специализирани институции.

Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

Специфична цел 2.3. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип

 

Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.


Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Балчик

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора в семейна среда;

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи.

Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 4. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места община Балчик,чрез:

Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в невъзможност да се справят сами с живота си.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхващат:

Приоритетно направление 5. Развитие на човешките ресурси

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, чрез:

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги.

Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.

Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.


Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Обща цел 6. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Специфична цел 6.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 6.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.


3.5.  Ключови индикатори за успех на стратегията

Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години трябва да подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията в община Балчик ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми.

Ключовите базисни индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2015 г. Такива са:

 • Изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги в Община Балчик, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на максимален брой деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално включване.
 • Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на максимален брой нуждаещи се хора;
 • Подобрен достъп до социални услуги на пръснати рискови групи чрез развитие на мобилни услуги в цялата община Балчик;
 • Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез рязко увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип;
 • Предотвратена институционализация децата в риск от изоставяне към края на стратегията;
 • Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 15% от старите хора в община Балчик с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места;


Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в рамките на периода от пет години изпълнение на Стратегията са:

 • Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община Балчик;
 • Постигнати 40% от уязвимите семейства и деца обхванати в комплексна програма за ранно детско развитие в цялата община Балчик;
 • Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството си;
 • Постигнати 90% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и 90% от децата в задължителна училищна възраст - в подходя ща форма на образование;
 • Увеличен брой на децата, настанени при близки и роднини с поне 20% от общия брой на децата, отделени от биологичните семейства.
 • Намален с 30% брой деца с увреждания, настанени в специализирани институции
 • Осигурена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за 80% от децата с увреждания като и подкрепа за техните семейства.
 • 70% от децата с увреждания в предучилищна възраст обхванати в системата на образованието.
 • Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище;
 • 20% от децата в специализирани институции изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване
 • Обучени социални работници, учители, възпитатели и медицински работници за разпознаване и докладване случаи на насилие
 • Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% от хората с увреждания - потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;
 • Увеличени с 30% брой на ангажираните домашни помощници, лични и социални асистенти, както и с 30% броя на потребителите на тези услуги /самотно живеещи и в невъзможност да се справят сами с живота си., очакващи институционална подкрепа.;
 • Поне 30% от децата в СИ изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна грижа
 • Постигнато намаляване с 90% на децата от община Балчик, отглеждани в СИ;
 • Повишена информираност за повишаване чувствителността на обществеността в община Балчик към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ;
 • Повишен капацитет за управление на СУ на поне 2 представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 5 души персонал на доставчиците на услуги;
 • Инициирана и развита поне 1 смесена междусекторна услуга и/или мерки за социално включване на уязвими общности и рискови групи.

4. Интервенция - социални услуги и мерки

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване

на социалното изключване и изолация

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки в община Балчик за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на поне 30% от уязвимите семейства и деца в Център за обществена подкрепа.

Общинската стратегия предвижда създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП). Дейностите в ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на насилието, отклоняващото се поведение и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, приемната грижа и осиновяването, подкрепата и консултирането на деца и семейства в риск. Конкретните услуги включват семейно консултиране и подкрепа; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, развиване на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство, работа на ниво родилен дом, психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.

Дейност 1.1.1.1. Разкриване на нов Център за обществена подкрепа в община Балчик с предоставяне на мобилна услуга с капацитет 40 души. Предвижда се увеличаване на капацитета на 50 до 2015г.;

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие с обхват на поне 40% от уязвимите семейства и деца

Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност, както и семейно планиране в ЦОП за деца и семейства, училища, лични лекари, здравни медиатори, педагогически съветници др. ангажирани с проблематиката специалисти.

Дейност 1.1.2.2. Повишаване на компетентността/способностите на родителите, стационарно и в домашни условия, да изпълняват по-качествено своите родителски роли. Услугата ще се предоставя в центрове за обществена подкрепа, ясли, детски градини, където могат да се създадат благоприятни условия за мотивиране и пълноценно участие на родителите.

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето в родилните отделения чрез съвместна работа на общинските власти, ОЗД, РЗИ, ЦОП, Общностни центрове насочена към настаняване на детето заедно с майка веднага след раждането и осигуряване на възможност за престой на родителите в лечебното заведение при хоспитализиране на бебето.

Дейност 1.1.2.4. Осигуряване на здравни грижи съвместно от лични лекари, Първичен здравен център, детски заведения. Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето, неговите нуждите и умения за разпознаването им ще се осъществява от ЦОП в общината, общностни центрове за деца и семейства, здравни медиатори.

Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции

Дейностите целят „затваряне на входа" към специализираните институции. Както вече е посочено в Мярка 1.1.2. дейностите по превенция на нежелана и ранна бременност, формиране и развитие на родителски умения, осигуряване на подкрепяща среда за майката и бебето и осигуряване на здравни грижи също допринасят за намаляване на риска от изоставяне и ранна институционализация на бебета, непосредствено след раждането им.

Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в биологичното семейство чрез съвместни инициативи на лечебните заведения, ЦОП в общината, РЗИ, общинска администрация и ОЗД, в т.ч. проучване на възможността за назначаване на социален работник в родилните отделения в областта за информиране и консултиране на родилки в риск да изоставят новородените и предоставяне на информация за последиците от институционалното отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането. Провеждане на информационни кампании и обучения.

Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства, която предвижда съвместна дейност на ЦОП, ДСП, ДБТ, образователните структури, структури за професионално обучение, медицински професионалисти и лечебни заведения за:

-                     информиране и подкрепа за достъп до наличните форми на социално подпомагане и услуги,

-                     информиране и подкрепа за достъп до административни и други услуги;

-                     подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;

-                     подкрепа за достъп до здравни грижи -подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и налични здравни грижи;

-                     осигуряване на общински жилища за временен престой на семейства в жилищна

криза;

-                     семейно консултиране и подкрепа на семействата от ЦОП за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата.

Мярка 1.1.4. Включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в детска градина и на 90% от децата в

задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование

В мерките и дейностите досега бяха описани услуги за подкрепа на уязвимите семейства, което се очаква да има ефект и върху включване на децата в предучилищна и задължителна училищна възраст в съответна форма на подготовка и образование. Тук са включени само допълнителни и специално насочени дейности. Предвижда се инициативите и дейностите да се изпълняват съвместно от училищата, РИО на МОМН, общински администрации, кметове и кметски наместници, детски заведения, съобразно националните приоритети за осигуряване на равен достъп до образование и развитие на интегрирано и включващо образование.

Дейност 1.1.4.1. Общинска политика и мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище:

- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до

детските градини и училища (особено за малките населени места);

- Целенасочена политика на общината за подобряване на привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес.

- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка - задължителен подготвителен клас и осигуряване на програми за социализиране и усвояване на български език от децата-билингви от етнически общности в неравностойно положение в детските градини и начален курс в училищата с подкрепата на помощник на учителя. Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на деца от етническите малцинства за промяна на нагласите по отношение на образованието;

- Организиране на групи за подготовка за училище на деца, които не владеят български език в ЦОП и общностни центрове;

- Утвърждаване и разширяване ролята на ученическите съвети.


Дейност 1.1.4.1. Създаване на работна група за проучване начина и създаване регистър на децата и младежите на общинско ниво.

Мярка 1.1.5. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик

Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за превенция на насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата и предприемане на актове на насилие от страна на деца. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност сред населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, така че системите за закрила да могат да изградят адекватни мерки за реакция.

Дейностите се осъществяват от ЦОП в общината, ДСП, със съдействието на МКБППМН, органите на МВР и пробационните служби, лечебни заведения, образователни институции, НПО.

Дейност 1.1.5.1. Осъществяване на образователни програми и кампании за превенция на агресивно поведение сред децата, развиване на познание за насилието, неговите симптоми и уменията за защита от него, организиране на хепънинги и инициативи на общинско ниво.

Дейност 1.1.5.2. Обучение на поне 5 социални работници, учители, възпитатели, полицаи и медицински работници за разпознаване и докладване на случаи на насилие над деца.

Дейност 1.1.5.3. Провеждане на обществени кампании за предотвратяване на насилието от и над деца, както и други форми на злоупотреба и експлоатация

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от ЦОП, МКБППМН , училищата, общинските администрации с подкрепата на ОЗД и ще използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ и други организации.

Дейност 1.1.5.4. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, жертви на насилие и/или трафик.

Услугите ще се предоставят от ЦОП, Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН или ЦСРИ:

-                                             Предоставяне на консултиране и рехабилитация;

-                                              Осигуряване на краткосрочен подслон за деца.


Дейност 1.1.5.5. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски труд


-                                             Работа с уязвими семейства и деца в ЦОП в общината;


Дейност 1.1.5.6. Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца- жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, който регламентира конкретните задължения на ангажираните субекти в случаите, при които е необходима кризисна интервенция. Механизмът обединява ресурсите и усилията на ОЗД, представителите на общината, РУ на МВР; РЗИ; личен лекар на детето; РИО на МОМН; училище; детска градина; МКБППМН; съд; прокуратура, доставчик на социална услуга и др.


Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на последиците от него при деца и младежи

Услугите са насочени към подкрепата за преодоляване и превенция на рисково поведение при децата и директна работа с деца с рисково поведение: консултиране и подкрепа за деца и семействата им. Планира се организирането на извънкласни занимания и дейности за деца - спорт, клубове по интереси и др.; образователни и национални програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, рисково сексуално поведение и др.

Изпълняват се от общинска администрация, училищни настоятелства, младежки и родителски организации, ЦОП в общината, НПО, МКБППМН и съществуващите към нея Информационно-консултативен кабинет и училище за родители;

Дейност 1.1.6.1. Извънучилищни дейности и осмисляне на свободното време на децата

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство.

Дейност 1.1.6.2. Реализиране на алтернативни дейности на асоциално поведение на деца, извършили или склонни към противообществени прояви.

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на близки и роднините, при които е настанено дете.

Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на близки и роднини, които полагат грижи за дете от  планираното за разкриване ЦОП.

Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа и включване на работещи приемни семейства.

Центровете за обществена подкрепа ще изпълняват дейности по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа новоразкрития ЦОП в общината.

Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца.

Дейност 1.2.3.1. Подкрепа на осиновители и осиновени деца в разкрития ЦОП;

Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

Мярка 1.3.1. Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на деца с увреждания и намаляване на

настаняването на деца с увреждания в специализирани институции

Мярката включва комплекс от дейности за навременна диагностика и ранна интервенция в случаите на раждане на дете с ниско тегло и/или увреждане. Интервенцията е насочена към предоставяне на информация на семейството за медицинските аспекти на състоянието на детето, подготовка и подкрепа за необходимите грижи. Услугата включва и дейностите по ранно детско развитие. Предоставя се от планираното ЦОП в общината, медицински професионалисти и лечебни заведения, кабинети по семейно планиране, общинска администрация, други услуги в общността, обществени организации.

Дейност 1.3.1.1. Да се разработи механизъм за сътрудничество между системата на здравеопазването и социалните услуги (ЦОП) в случаите на риск от раждане на дете с увреждане с цел предоставяне на психологически консултации и подкрепа на родителите преди и непосредствено след раждане на детето.

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация на децата с

увреждания и подкрепа за техните семейства.

Тази мярка ще бъде осъществена чрез продължаване на функционирането на съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване на достъпа до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация.

Дейност 1.3.2.1. Развиване на дейност в планираното ново ЦСРИ в гр. Балчик;

Дейност 1.3.2.2. Предоставяне на подкрепа за семействата с деца с увреждания в планирания за разкриване ЦОП в гр. Балчик

Дейност 1.3.2.3. Извършване на рехабилитация и работа с родителите на деца с увреждания в предвидения за разкриване нов ДЦДУ в гр. Балчик;

Дейност 1.3.2.4. Разкриване на Ресурсни кабинети за работа с деца със специални образователни потребности в детски градини и училища, с места за рехабилитация, целяща релаксиране и концентрация.

Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа на децата с

увреждания според вида на техните увреждания, отглеждани в семейна среда.

Дейност 1.3.3.1. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в гр. Балчик с първоначален капацитет от 35 места. Предвижда се увеличаване на капацитета на 40 места до 2015г.


Дейност 1.3.3.2. Осигуряване на възможност за предоставяне на краткосрочна грижа за деца с увреждания за период на отсъствие на близките им. Услугата ще се предоставя чрез краткосрочно настаняване в приемно семейство или Център за заместваща грижа - иновативна форма, разкрита в рамките на проектно финансиране с престой на децата на територията на центъра и в техните домове.

Дейност 1.3.3.3. Осигуряване и доразвиване на услугата Социален асистент по ОП„РЧР."

Дейност 1.3.3.4. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП "АХУ" и по ОП „РЧР".

Дейност 1.3.3.5. Настаняване на деца с увреждания в семейства на близки и роднини, приемни родители и осиновяване.

Дейност 1.3.3.6. Осигуряване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за деца и възрастни с посредничеството на социалните услуги в общността.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.


Обща цел 2.1. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в специализирани институции

 Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

Мярка 2.1.1 Осигуряване на семейна среда за поне 20% деца от институции чрез реинтеграция в биологичното,

разширеното семейство, осиновяване и настаняване в алтернативна семейна грижа.

 

Дейностите по тази специфична цел се изпълняват от ОЗД, ЦОП и СИ по подкрепа на децата и семействата /биологични, разширени, осиновителни/.

Дейност 2.1.1.1. Реинтеграция в биологичното семейство. Услугите по реинтеграция на децата в биологичното семейство ще се предоставят от ЦОП в общината и включват подкрепа на детето и на семейството.

-                       Консултиране и подкрепа на семейства в риск за възстановяване на прекъснатите връзки;

-                     Подкрепа на детето при реинтеграция в семейството;

-                     Услуги за изграждане на родителския капацитет.

За изпълнението на тази дейност ще бъдат сформирани мобилни екипи към ЦОП по реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в СИ.

Дейност 2.1.1.2. Интеграция в разширено семейство - услугите по интеграция на децата в семейство на роднини и близки, в. ч. и в разширеното семейство ще се предоставят от ЦОП и включват подкрепа на детето и на семейството.

-                     Консултиране и подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки на децата с близки и роднини;

-                     Подкрепа на детето в периода на адаптация в разширеното семейство;

-                     Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за деца, отглеждани в институции;

-                     Консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, посредничество, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените деца.

Дейност 2.1.1.3. Настаняване на деца от СИ в приемни семейства


Услугите ще се предоставят от ЦОП в общината и ще включват:

  - Провеждане на кампании и информационни срещи по приемна грижа;

  - Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители;

 -  Подкрепа при предоставяне на приемната грижа.


Дейност 2.2.1.4. Подкрепа на процеса на осиновяването.

Услугите ще се предоставят от ЦОП в общината и ще включват:

 - Обучение и психологическа подкрепа на кандидат - осиновители в предосиновителния период;

-  Подкрепа на детето и на семейството в следосиновителния период.

 

 Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

Мярка 2.2.1. Осигуряване на близка до семейната среда за деца, лишени от родителска грижа

Центърът за настаняване от семеен тип представлява резидентна форма на грижи за деца, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда. Услугата предоставя ежедневни грижи за децата, като здравните и образователни услуги се предоставят в ЦНСТ за осигуряване на социална интеграция.

Дейност 2.2.1.1. Разкриване на две нови ЦНСТ за превенция на институционализацията и извеждане на децата и младежите от специализираните институции в гр.Балчик с капацитети от 15 места;


Специфична цел 2.3. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип

Мярка 2.3.1. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания,

които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Дейност 2.3.1.1. Разкриване на 1 ново защитено жилище за хора с увреждания с капацитет 8 места;          

Дейност 2.3.1.2 Провеждане общинска политика за стимулиране на частната инициатива за разкриването на Хоспис за предоставяне на качествена грижа за хора, нуждаещи се от постоянна грижа.


Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и

лица в неравностойно положение

Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Балчик

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора в семейна среда;

Мярка 3.1.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

Предоставянето на обгрижване в домашна среда на децата с увреждания, възрастните с увреждания и старите хора ще им осигури възможност да живеят в своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати настаняването им в специализирани институции.

Дейност 3.1.1.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен помощник и Социален асистент на проектен принцип по ОП „РЧР" .

Дейност 3.1.1.2. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП "АХУ" и на проектен принцип по ОП „РЧР" .

Дейност 3.1.1.3. Увеличаване на броя на потребители на Домашните социални патронажи, увеличаване на обхвата на населените места в общината и разширяване на предлаганите дейности.

Дейност 3.1.1.4. Развиване на сезонни обществени трапезарии за социално слаби и самотно живеещи лица и семейства.

Дейност 3.1.1.5. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от представители на ДСП и социалните услуги за улесняване на достъпа до медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, добавки за социална интеграция и достъпна среда в дома на децата и възрастните с увреждания по програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с уреждания.

Дейност 3.1.1.6. Предоставяне на специализирана подкрепа на близките, които полагат грижи за хора с увреждания в домашна обстановка- информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо) от ЦСРИ.

Дейност 3.1.1.7. Осигуряване на социално включване на хората с увреждане в местният клуб на инвалида.

Мярка 3.1.2. Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания

Дейност 3.1.2.1. Разкриване на нов ЦСРИ в община Балчик. Предвижда се работа на мобилни екипи за обхващане на рисковите групи от околните села и капацитет за ЦСРИ Балчик -40 потребителя;

Мярка 3.1.3. Развиване на дневни центрове с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания


 Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи.

Мярка 3.2.1. Да се осигури социално и икономическо включване на уязвими

групи.

            Дейност 3.2.1.1. Изграждане на Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга за лица от уязвими етнически групи в общината по проект „Социално включване" фаза 2

Дейност 3.2.1.2. Предоставяне на подкрепа в новизграденият ЦОП във общината на семейства и деца с риск

Мярка 3.2.2. Развиване на целева общинска политика/мерки за социално включване на хората с увреждания.

Дейност 3.2.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство за децата и възрастните с увреждания. (Определяне на конкретните задачи в рамките на оперативния план за действие през 2012 г., които да се включат и в актуализирания общински план за развитие).

Дейност 3.2.2.2 Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по оперативни програми.

Дейност 3.2.2.3. Провеждане на разяснителни мероприятия от ДБТ сред работодателите в общината, относно възможностите за заетост на хората с увреждания.

Мярка 3.2.3. Работа на здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване във високо рисковите ромски общности.

Дейност 3.2.3.1. Периодично организиране на здравно-информационни кампании по превенция и промоция на здраве

Дейност 3.2.3.2. Съдействие за  обхващане на всички бременни от женска консултация независимо от техния осигурителен статус.

Дейност 3.2.3.3. Информиране на ромското население и подпомагане дейността по осъществяване на прегледи с мобилни кабинети за скрининг и ранна диагностика.

Дейност 3.2.3.5. Организиране на кампании "Имунизация" с подкрепата на Общностните центрове, личните лекари, РЗИ, МБАЛ за пълен обхват на децата от уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация.

Мярка 3.2.4. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи.

Дейност 3.2.4.1. Включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални програми за заетост и оперативни програми за развитие на човешките ресурси.

Дейност 3.2.4.2. Общински мерки за подкрепа на заинтересовани страни за развитието на кооперации и социални предприятия по проекти на ОП за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.

Дейност 3.2.4.3. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и оказване на подкрепа за реализацията на трудовия пазар - предимно към млади хора и семейства с деца в риск от ромската общност от Дирекции Бюро по труда и по проекти на НПО.

Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи

с рисково и зависимо поведение.

Мярка 3.3.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни.

Дейност 3.3.1.1. Развиване на дейности по превенция в ЦОП и ЦСРИ за подпомагане приобщаването на рисковите групи към обществото.

Дейност 3.3.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално- образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика, зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО.

Дейност 3.3.1.3. Разработване и изпълнение на Общинска програма за изграждане на Социални жилища с външно финансиране.

Мярка 3.3.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение.

Дейност 3.3.2.1. Услуги за хора в пробация - консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Пробационни съвети, ДБТ, ДСП.

 

Приоритетно направление 4. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в община Балчик ,чрез:

Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и

достоен живот на старите хора.

Мярка 4.1.1. Разширяване обхвата на СУ в семейна среда за стари хора

Дейност 4.1.1.1. Разширяване на капацитета в ДСП Балчик от 100-150;

Дейност 4.1.1.2. Разширяване на обхвата на населените места в общини Балчик;

Дейност 4.1.1.3. Развиване на сезонни обществени трапезарии за социално слаби и самотно живеещи лица и семейства.

Дейност 4.1.1.4. Проучване на възможностите за създаване на комплекси за подкрепа на стари хора през 2012 год.

Комплексът за подкрепа на стари хора предполага съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група на различни налични дейности и услуги на територията на общината (Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, Клуб на пенсионера, обществена трапезария, услуги за обгрижване на стари хора в семейна среда по ОП РЧР и др.). Целта на предложението за проучване е свързано с преценката на общината, относно оптимизирането и ефективното използване на ресурсите.

Мярка 4.1.2. Осигуряване на здравна и социална подкрепа на възрастни и самотни

хора.

Идентифицираните потребности на рисковите групи изисква увеличение поне с 30% на наетите асистенти/домашни помощници за лица с увреждания и стари хора.

Дейност 4.1.2.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен помощник и Социален асистент по ОП „РЧР "

Дейност 4.1.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП "АХУ" и по ОП „РЧР"

Дейност 4.1.2.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, които предоставят възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.

Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в невъзможност да се справят

сами с живота си.

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в община Балчик,чрез:

Мярка 4.2.1. Подкрепа на стари хора, нуждаещи се от 24 часова грижа

Дейност 4.2.1.1. Разкриване на  нов дом за стари хора в  община Балчик с осигуряване на близка до домашната среда и обособяване на спални помещения за максимум двама души (разкриване в периода 2012-2015

Дейност 4.2.1.2. Довършване на реконструкцията на материалната база на ДСХ гр.Балчик с осигуряване на задължителните стандарти и критерии за местоположение и материална база;

Дейност 4.2.1.3. Промяна на статута на ДСХ Балчик от сезонен в целогодишен;

Дейност 4.2.1.4.Осигуряване възможност за предоставяне на краткосрочна грижа за стари хора в ДСХ (за период на отсъствие на близките) чрез краткосрочно настаняване в специализирана институция.

Дейност 4.2.1.5. Разгръщане на общинска политика за стимулиране на частната инициатива при разкриването на услуги за 24 часова грижа за стари хора, в т. ч. на Хоспис.


4.1 Обобщена таблица за планираните услуги в Община Балчик

Услуга, вид

Потребители

Капацитет през годините

Съдържание - основни дейности, фокус на услугата

Местополо-жение

Статус - налична / нова (година за стартиране)

 

Целеви групи

Териториален обхват

2011

2012

2013

2014

2015

 1.  


Център за обществена подкрепа с мобилна услуга

ЦОПСемейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни  родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище;  деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие

Деца, семейства, бременни и  родилки в риск  от изоставяне на децата си


Община Балчик и останалите  общини на територията на област Добрич


40

50

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Идинтифициране на деца, родители и бременни жени в риск; Социално консултиране и подкрепа на майки, заявявящи намерение да изоставят детето си в родилно отделение; обучения  за формиране умения за самостоятелен живот за деца от семейства в риск; арт терапия; семейно планиране;


Гр. Балчик

Нова - ДДД -2012 г. , увеличение на капацитета  от 40 до 50 до 2015 г.


 1.  

ЦНСТ 1

 

 

ЦНСТ 2


Деца от СИ и превенция на институционализация


Община Балчик и останалите  общини на територията на област Добрич15

15

15

15

Комплексни услуги, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности в близка до семейната среда, оказване на индивидуализирана подкрепа и грижа, съобразена с особеностите на децата. Съдействие на децата за поддържане на връзки  с биологичните им родители, близки,  приемни  родители или осиновявители

Населено Място - Балчик


до Балчик

Нова - ОПРР

Нова - ДДД -2013 г.


 1.  

ЦСРИ с мобилна услуга

Деца  и възрастни с увреждания

Община Балчик и останалите  общини на територията на област Добрич
40

Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитационни, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране.


Гр.Балчик

Нова - ДДД -2014 г.


 1.  

Ресурсен кабинет

Деца със специални образователни потребности

Балчик


15


Логопедична, психолочична, рехабилитационна, консултативна подкрепа на деца и родители, съобразно вида и степента на комуникативно нарушение, за постигане на социално- адаптивно поведение на децата при интегрирана форма на обучение

Балчик

Нова - 2015 г

5.

Защитено жилище за лица с увреждания

Възрастни лица с умствена изостаналост(психични разстройства, физически увреждания).

Община Балчик и останалите  общини на територията на област Добрич8

Предоставяне на подслон и ежедневни грижи за възрастни с увреждания в близка до семейната среда.

Гр. Балчик

Нова - ДДД -2014 г.


 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга

Проект „Социално включване" - фаза 2

 

Деца и родители от уязвими етнически групи в частност ром

ската общност; деца, които не по

сещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; ро

дители живеещи в лоши жилищни условия; бъдещи родители

Община Балчик и останалите  общини на територията на област Добрич
Услуги за деца от 0-7 г. и техните родители.

Формиране и развитие на родителски умения и интеграция на децата в детските градини.

Гр. Балчик

Нова, ОПРЧР

7.

Дневен център за деца с увреждания с мобилна услуга

Деца с увреждания

Община Балчик и останалите  общини на територията на област Добрич35-40

Комплексни грижи за деца, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните и ре хабилитационните потребности, в т.ч. хидротерапия и конна езда, организация на свободното време.

Гр. Балчик


Нова - ДДД -2013 г.


8.

Пенсионерски клубове  общо 29

Лица в пенсионна възраст.

Гр.Балчик и общината


1400


1400


1400


Социално включване на лицата в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се ..

Гр. Балчик и 14 населени места от общината Балчик

Налична, МД


9.

Клуб на инвалида

Лица с трайни увреждания

Гр.Балчик

180-230

180-230


180

230


Социално включване на хората, с увреждания; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица.

Гр.Балчик


Налична, МД


10.

Социален асистент

Осигуряване на грижи в семейна среда

за лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от  зависимост от институционален тип грижи


Гр. Балчик и общината

10


Осигуряване на грижи в семейна среда за лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от  зависимост от институционален тип грижи

Гр.Балчик и общината

Финансира се ОП „РЧР" бенефициент община Балчик


11.

Личен асистент

Деца и лица с различни  увреждания; стари хора с трайни увреждания, или с  тежко здравословно състояние, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

Гр.Балчик и общината

23

Осигуряване на грижи в семейна среда за лица, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на лицето от семейството, което го обгрижва.

Община Балчик

налична

12.

Домашен помощник

Услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности. 

Гр.Балчик и общината


50


Услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности

Гр. Балчик и общината

Финансира се ОП „РЧР" бенефициент община Балчик


13.

Домашен социален патронаж


лица с увреждания и стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда;самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги

Гр.Балчик и три населени места от общината до 2013 г.


      100


100150


Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, доставка на храна, поддържане на хигиена и хигиената на жилищните помещения, административни услуги

Гр.Балчик и три населени места от общината до 2013 г.


Налична, МД, увеличаване на.капацитет от 100-150 и вкл. 3 нас.места до 2013г.


14.

Обществена трапезария

лица и семейства на месечно подпомагане;лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства,


Гр. Балчик


72


Осигуряване на топла и питателна храна веднъж на ден

Гр.Балчик


По проектно предложение на общините

15.

Дом за стари хора

 

ДСХ - 1

ДСХ - 2Стари хора без възможност за грижа в семейна среда.

от цялата страна 

 

 

28

40


Комплекс от услуги за осигуряване на качествена и здравословна храна; медицински грижи; развлекателни, рехабилитационни, психологически услуги.
Гр. Балчик

Близко населено място до Балчик
Налична ДДД - 2013г.Нова ДДД - 2015г.4.2. План-график за изпълнение на

стратегията

Услуга / дейност / мярка

Местоположение

2011

2012

2013

2014

2015

Източник на финансиране

Изпълняваща организация


1.


Център за обществена подкрепа


Гр. Балчик


х

х

х

х

Републикански бюджет

Община Балчик

2.

ЦНСТ - 1

ЦНСТ - 2


Гр. Балчик


хх


х

х


х

х


х

Републикански бюджет

Община Балчик


3.


ЦСРИ с мобилна услуга

Гр. Балчик
х

х

Републикански бюджет

Община Балчик


4.


Домашен социален патронаж

Гр. Балчик

х

х

х

х

х

Общ. бюджет - собствени бюджетни средства

Община Балчик


5.


Дом за стари хора 1Дом за стари хора 2


Гр. Балчик

Близко населено място до Балчик

ххх

х

Републикански бюджет

Община Балчик


6.


Дневен център за деца с увреждания с мобилна услуга

Гр. Балчикх

х

х

Републикански бюджет; ОПРЧР

Община Балчик


7.


НП „Личен асистент"


Гр. Балчик

х

х

х

х

х

Агенция за социално подпомагане

Община Балчик


8.


ОПРЧР„Домашен помощник"

Гр. Балчик

х

х

х

х

х

Агенция за социално подпомагане

Община Балчик


9.ОПРЧР„Социален асистент"Гр. Балчик


х

х

х

х

Агенциа за социално подпомагане

Община Балчик


10.


МТСП„Обществена трапезария"

Гр. Балчик

х

х

х

х

х

МТСП фонд Социално подпомагане

Община Балчик

11.

Ресурсен кабинет

Гр. Балчик и населените места

х

Община Балчик

Община Балчик

12.

Клуб на инвалида

Гр. Балчик

х

х

х

х

х

Собствени бюджетни средства

Община Балчик

13.

Клуб на пенсионера

Гр. Балчик и населените места

х

х

х

х

х

Собствени бюджетни средства

Община Балчик

14.

Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга

Проект „Социално включване" - фаза 2


Гр. Балчикх

х

х

ОПРЧР

Община Балчик

15.

Защитено жилище

Гр. Балчик

х

Републикански бюджет

Община Балчик

 


5. Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегия

Общините отговарят за изпълнението на Областната Стратегия за развитие на социалните услуги

на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Общински стратегии за развитие на

социалните услуги (2011-2015), чрез които на територията на всяка община ще се реализира част от Областната

стратегия за развитие на социалните услуги.

Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие.

Общините се ангажират да информират Областния съвет за развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват поне веднъж годишно на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които срещат и правят предложения за подобряване на Стратегията.

Общинския съвет - роля и отговорности:

 • Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината;
 • Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;
 • Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия.

Кметът на общината:

 • Организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;
 • Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги;
 • Изготвя и представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;
 • Участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия.

Взаимодействие с областните структури

За изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик(2011-2015) и на Областната стратегия е необходимо взаимодействие със следните областни структури:

Областен съвет за развитие на област Добрич е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител, който носи определени отговорности за развитието на социалните услуги на територията на областта:

 • Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги;
 • Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
 • Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението й на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната оценка на нуждите на групите в риск;
 • Областният съвет за развитие приема докладите за изпълнение на стратегията, обсъжда и приема предложенията за промени в документа.

 

Дирекция „Социално подпомагане"

Д"СП"- носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на Областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги:


 • Участва при проучването на необходимостта от социални услуги в общината;
 • Събира и актуализира данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;
 • ОЗД подпомага интегрирането на деца от ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работи за изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение, определя и прилага мерки за закрила съблюдавайки принципите на закрила на детето.

Държавна агенция за закрила на детето

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Балчик е важен инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и общности в риск. Ролята на ДАЗД включва:

 • Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;
 • Оказва методическа помощ на всички участници в процеса на разработване и реализиране по отношение на услугите за деца;
 • Издава лицензи на доставчиците на социални услуги за деца;
 • Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства.

 Регионален инспекторат по образование на МОМН

Регионалният инспекторат по образованието, отговаря за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на не обхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и др.

 Дирекция "Бюро по труда"

Участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално внимание към ромска общност) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

        Дирекция "Бюро по труда" участва в изпълнението на стратегията чрез:

 • Разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови групи;
 • Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;
 • Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности.

Неправителствени организации

Основна роля в изпълнението на стратегията играят НПО като преки доставчици на услуги, като представители на гражданското общество и групите в риск. Тяхната роля се състои в:

 • Участие във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за проектите;
 • Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и областта за хора в риск;
 • Участие в изработването и актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й.

 


6.  Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията.


Изграждането на капацитет за реализиране на общинската стратегия за социалните услуги в община Балчик има за цел да повиши административния и организационен капацитет на всички организации, институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури благоприятна среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение - от административните позиции (отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят социални услуги за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал.

В настоящия раздел са представени дейностите и мерките насочени към развитие на капацитета на човешките ресурси, ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на съществуващите услуги и целят да осигурят разнообразни възможности за повишаване на професионалната квалификация, обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в социалната работа, използване на ефективни механизми за осигуряване на участието на хората от рисковите групи в процеса на повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги. Планирани са и мерки за изграждане на капацитет, свързани с осигуряване на допълнителен ресурс от управленски кадри, специалисти и помощен персонал, който да осигури предоставянето на новите услуги, планирани за разкриване в продължение на целия период на реализиране на стратегията.

В отговор на идентифицираните потребности от развитие на съществуващия капацитет и на база на прогнозиране на необходимите човешки ресурси за новите услуги, заложени в Общинската стратегия, са съгласувани следните цели по:

Приоритетно направление 5. Развитие на човешките ресурси

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия

капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен

персонал за предоставяне на услуги, чрез:

 • Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги.
 • Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.
 • Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги

Мярка 5.1.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с администрирането и

управлението и развитието на социалните услуги на територията на общинaта.

Дейност 5.1.1.1. Осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 2) в отделите, ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги на територията на общината;

Дейност 5.1.1.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в отдела в общината, ангажиран с управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да осигурят:

 • Повишаване на капацитета на служителите за изследване на потребностите на общността и планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите фактори и услуги за целевите групи в риск (деца, семейства, хора с увреждане, самотно живеещи стари хора и т.н.)
 • Изграждане на административен капацитет за реформиране и преструктуриране или закриване на съществуващи социални услуги, в съответствие с приоритетите и мерките на настоящата стратегия.
 • Повишаване на компетентността на специалистите за финансово планиране и осигуряване и ефективно управление на финансовите средства и други ресурси, необходими за осъществяване на социалните услуги на територията на общината;
 • Повишаване на компетентността за планиране и осъществяване на политики и програми за развитие на човешките ресурси, ангажирани с предоставянето на социални услуги в общината, обхващащи: развитие на системата на подбор, обучение, управление и задържане на персонала, въвеждане на гъвкави системи за възнаграждения, обвързани с обема и качеството на предоставяните услуги и индивидуалното представяне и др.
 • Повишаване на познанията на специалистите в отдела на общината по прилагането на съществуващата нормативната уредба и добрите практики за администриране и управление на социални услуги в България (държавно делегирана дейност; с финансиране от общинските бюджети или с друго външно финансиране, осигурено от дарители или със средства от проекти);
 • Повишаване на уменията и промяна на нагласите към възлагане на предоставянето на социални услуги на външни доставчици - неправителствени организации или търговски дружества;
 • Повишаване на капацитета за наблюдение и оценка, както и за оказване на методическа подкрепа за повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината.

Мярка 5.1.2. Да се изгради капацитет на общинско ниво за кандидатстване по и управление на средства от

структурните фондове на ЕС и на други донорски програми.

Дейност 5.1.2.1. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучения за представители на екипите, управляващи социалните услуги в общините, които да осигурят придобиване и надграждане на умения за:

 • Познаване, анализиране и ефективно използване на възможностите на съществуващите финансови инструменти от национално финансиране и Структурните фондове на ЕС;
 • Подготовка на проектни предложения. Основни умения за: трансформиране на проблемите в цели за постигане на промяна; подбор на специфични дейности и методи за интервенция, които осигуряват постигане на целите; планиране на необходимите финансови, човешки и материални ресурси за осъществяване на проекта; дефиниране на индикатори за проследяване на резултатите; планиране на мерки за осигуряване на качество на предоставените услуги, равен достъп и активно участие на потребителите в развитието и контрола по предоставяне на услугите; планиране на мерки и дейности за осигуряване на устойчивост.
 • Управление на проекти, включващи: развитие на компетенциите за ефективно изпълнение на планираните дейности в рамките на проекта; добро управление на наличните ресурси; стимулиране на участието на всички заинтересовани страни; между институционално сътрудничество; документиране и популяризиране на успешните практики и резултати от проекта; осъществяване на дейности за осигуряване на необратимост и устойчивост на промяната

Мярка 5.1.3. Развитие на професионални умения и опит за гъвкаво и ефективно управление на социалните услуги

В допълнение на подобряването на основните професионални умения на специалистите, ангажирани с администриране и управление на социалните услуги, се предвиждат следните дейности за изграждане на нов тип професионални компетенции, необходими за стартиране на нови услуги:

Дейност 5.1.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, за да се придобият адекватни управленски умения и практика за:

 • Анализиране на потребностите, проблемите и ресурсите в общността, свързани с разширяване на обхвата, повишаване на ефективността или със създаване на нови социални услуги;
 • Създаване на методологии за новите услуги; организация на работата по предоставяне на новите услуги;
 • Изграждане на стратегии за популяризиране на услугите и спечелване на доверието на клиентите;
 • Развитие на междуинституционалното сътрудничество, както и привличане на представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и др. в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на новите услуги;
 • Договаряне предоставянето на социални услуги и взаимоотношения в този процес; финансово управление и контрол;
 • Наблюдение и оценка на социални услуги, ориентирано към резултатите и постигнатото качество.

Дейност 5.1.3.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси, които представляват съвкупност от:

 • Процедури за подбор на персонал за новите услуги, съобразно предварително изяснени длъжностни и функционални характеристики за специалистите и помощния персонал, ангажиран с предоставянето на услугата;
 • Дейности за привличане и развитие на специалисти, чрез стажантски програми и /или преобучение на специалисти и осигуряване на помощен персонал от социални услуги;
 • Дейности за привличане на специалисти чрез други доставчици на социални услуги/или с НПО, в рамките на съществуващи или новосъздадени партньорски взаимодействия на местно и регионално ниво, с цел по-ефективно и гъвкаво използване на съществуващия набор от специалисти в общините и в областта или с цел оптимизиране на разходите за високо квалифициран персонал.

 

Мярка 5.1.4. Въвеждане на системи на супервизия

Разработването и въвеждането на ефективни системи за супервизия в практиката на доставчиците ще стимулира развитието на капацитета за реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик и ще осигури качество на предоставяните услуги.

Дейност 5.1.4.1. Поредица от обучения, които да развият капацитета на доставчиците на общинско ниво за осъществяване на супервизия, съобразена със спецификата на предоставяните услуги.


Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги

Мярка 5.2.1. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно ангажиран в предоставянето на

социални услуги.

Целта на мярката е да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на социални услуги на специалистите и помощния персонал, директно ангажиран в предоставянето на услуги.

Дейност 5.2.1.1. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите - социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги,

Дейност 5.2.1.2. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции, и др.

Дейност 5.2.1.3. Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги;

Дейност 5.2.1.4. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, обучителни пътувания/стажантски програми и др. на регионално, национално и европейско ниво, осигуряващи обмен на опит и професионално развитие на специалистите, които директно предоставят социални услуги.

Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Мярка 5.3.1. Умения за насърчаване на изграждането на партньорства и работа в

мрежа

Дейност 5.3.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. осигуряващи формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на местно ниво и работа в мрежа.

Дейност 5.3.1.2. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие:

 • Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;
 • Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за общинската стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване на общинско ниво;
 • Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като външни доставчици на услуги.

          Дейност 5.3.1.3. Създаване и използване на програми за обмен на различни професионалисти, в рамките на общината.

Дейност 5.3.1.4. Документиране и популяризиране на добрите практики в общината и в областта за осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или управлението на социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването на кампании за превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на услугите.

Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Обща цел 6. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Специфична цел 6.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Мярка 6.1.1. Формиране на умения за изграждане на партньорства

Дейност 6.1.1.1 Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи за развиване на социалните услуги.

Дейност 6.1.1.2. Подкрепа при провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите страни на общинско ниво за:

 • Адаптиране на общинският план за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и принципите на Общинската и Областната стратегия;
 • Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността (НПО и граждани), най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри практики и др.

Специфична цел 6.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

Мярка 6.2.1. Механизми за създаване на междусекторно сътрудничество

Дейност 6.2.1. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие:

 • Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;
 • Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за областната стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване на общинско и областно ниво;

·                                              Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като външни доставчици на услуги.


7. Система на наблюдение и оценка.

7.1. Цели и задачи на мониторинга и оценката.

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:

Конкретна цел 1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Балчик, чрез:

 • Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;
 • Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;
 • Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.


Конкретна цел 2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво, чрез:

 • Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности / услуги;
 • Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;
 • Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и качествени индикатори;
 • Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията - община, външните доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.

Конкретна цел 3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.

Конкретна цел 4. Да гарантира системното актуализиране на Обшинската стратегия, подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки чрез:

 • Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на интервенцията;
 • Препоръки и текуща актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности - социални услуги и мерки;
 • Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности;
 • Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги;
 • Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места.

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общината и структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка е задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

Мониторингът и оценката с участие е основният подход, който ще се следва при изграждането на системата. Този подход изисква включването и обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно - тяхната готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.

8. Ресурси и източници на финансиране

8.1. Структура на средствата за финансиране на социалните услуги

         Финансирането на социалните услуги, които се реализират на територията на Община Балчик е основно в две насоки - делегирани от държавата и местни дейности. Делегираните от държавата дейности се финансират от републиканския бюджет по единни разходни стандарти. Финансовите постъпления на Община Балчик в частта на местните приходи, особено в условията на икономическа криза, не дават възможност за разкриване на нови социални услуги, финансирани от общинския бюджет. Възможностите са новите услуги да бъдат държавно делегирана дейност или финансирането да е осигурено чрез кандидатстване с проекти по ОП"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

Разчетните на средства, необходими за финансиране на социалните услуги по община Балчик за прогнозния период са представени по направления в Таблица 1.

Таблица 1

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги по години


ОбщинаГодина

2010

2011

2012

2013

2014

2015

БалчикЗа издръжка

100 800

854 662

1 737 676

1 746 828

2114 157

2 267 001

За капиталови разходи

0

0

60 000

1 910 000

470 000

580 000

Общо средства

100 800

854 662

1 794 676

3 656 828

2 584 157

2 847 001


 

8.2. Други необходими ресурси

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общината трябва да предвиди средства за преквалификация на работещите социални работници и придобиване на подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Така че към групата на обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители, както и предвидените допълнително минимум две лица за общината. Във връзка с това е подходящо да се формират партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Административен капацитет).

С оглед на териториалното разполагане на социалните услуги, общината трябва да направи  пълен списък на възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се използват за разкриване на социални услуги. Такъв на този етап липсва. Възможните обекти трябва да са съобразени с визията за развитие на социалните услуги, заложена в стратегията, като се елиминира всякакво маргинализиране на тяхното предоставяне.

Към средствата, които непосредствено се предвиждат за развитие на социалните услуги, трябва да се добавят и тези, които в значителна степен подобряват социалния статус на нуждаещите се. Те се отнасят към други бюджетни функции (по Единната бюджетна класификация), но могат да доведат до елиминиране на някои потребности от социални услуги. Става дума за изграждане на общински социални жилища за бедни и самотни семейства, за подобряване на транспортните връзки между общинските центрове и селищата от общината, като се стимулира развитието на частната инициатива..

Наред с това общината има сериозни възможности за развитие на различни клонове на икономиката в своя район,

като се имат предвид някои от мерките по ОП „Развитие на селските райони", ОП "Регионално развитие", другите

оперативни програми и програмите за трансгранично сътрудничество.

9. Заключение

 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик (2011-2015) е изработена от териториална работна група, в която са включени представители на общинска администрация,  на Дирекция СП - община Балчик. Обсъдена е от всички заинтересовани страни и е приета от Общински съвет - Балчик. Така приета стратегията остава отворена за изменения и допълнения.